สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ABB มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะรักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และจะให้การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างดี ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการติดต่อ ABB และทบทวน ทำให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือลบข้อมูลใด ๆ ของคุณ/ หรือมีวิธีการที่ต้องการให้ ABB ประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

โปรดทราบว่า พนักงานของ ABB ทั้งหมดทั่วโลกอาจใช้แบบฟอร์มนี้ในการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้ไม่ว่าจะมีกฎหมายใดกำหนดหรือไม่ก็ตาม แต่ทั้งนี้คุณจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการใช้สิทธิโดยอ้างอิงถึงกฎหมายฉบับใด โปรดกรอกข้อมูลดังกล่าวในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ” ในกรณีนี้ โปรดทราบว่า การอ้างอิงทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้อ้างอิงจาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอื่นๆ

โปรดทราบว่า พนักงานของ ABB ทั้งหมดทั่วโลกอาจใช้แบบฟอร์มนี้ในการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดใช้แบบฟอร์มนี้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR):ถ้าคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและคุณต้องการส่งคำขอเพื่อการเข้าถึง ทำให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ หรือต้องการทราบวิธีการที่ ABB ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณ
  • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศบราซิล (LGPD): ถ้าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมหรือถูกประมวลผลในขณะที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศบราซิล
  • กฎหมายว่าความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: ถ้าคุณเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบุคคลนั้น ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยบริษัทในเครือ ABB และคุณต้องการส่งคำขอเพื่อการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศนิวซีแลนด์ คุณสามารถขอให้เราดำเนินการอย่างเร่งด่วนได้ โดยให้ระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น ในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ”
  • กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ (PDPA): ถ้าคุณเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบุคคลนั้น ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูก/เคยถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดย ABB และคุณต้องการส่งคำขอเพื่อการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือขอถอนความยินยอม
  • กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศแอฟริการใต้ (POPIA): ถ้าคุณเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบุคคลนั้น ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูก/เคยถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดย ABB ในประเทศแอฟริกาใต้ และคุณต้องการส่งคำขอเพื่อการเข้าถึง ทำให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ หรือวิธีการที่คุณต้องการให้ ABB ประมวลผลข้อมูลของคุณ
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA): ถ้าคุณเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูก/เคยถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดย ABB และคุณต้องการส่งคำขอเพื่อ (ก) การแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง หรือทำให้เป็นปัจจุบัน (ข) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ที่ ABB (ค) การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้กับ ABB โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิพื้นฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น (ง) การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น (ถ้ามี) (จ) การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างสทธิตามฐานผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉ) การระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่มีการร้องเรียน หรือในระหว่างการใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลหรือในการลบข้อมูลกำลังดำเนินการ หรือ (ช) การขอถอนความยินยอม ไม่ว่าในกรณีใด ๆที่ ABB ได้ขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กรณีเป็นการร้องขอสำหรับการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการแก้ไขให้ถูกต้องหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือการทำลายหรือลบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการจัดการข้อมูล (Information Regulator form) และส่งมายังเราได้ที่ privacy@abb.com

Select region / language