Bara de bästa instrumenten duger

När Vallviks bruk byggde en anläggning för biologisk rening var instrument från ABB en självklarhet.

Brukets arbetsledare för instrumentverkstaden, Ronny Svensson, berättar att vatteninflödet till bioreningen är ungefär 450 kubik i timmen. I cisternerna tillsätts syre och en sorts plastpolletter som underlättar för bakterierna att föröka sig.
Vallviks Bruk ligger strax söder om Söderhamn och producerar långfibrig sulfatmassa, kemisk massa, på export. En rundvandring på bruket visar att relationen med ABB är grundmurad. Här finns många typer ABB-instrument som har sitt ursprung från kända kvalitetstillverkare knutna till ABB, Fischer & Porter, Hartmann & Braun och Alfa Laval för att nämna några.
– Det är otroligt många flöden i en sån här verksamhet och vi har nästan alltid köpt instrument från ABB. Bara de bästa duger, säger Ronny Svensson, arbetsledare för instrumentverkstaden där knappt tio personer arbetar med att underhålla brukets instrumentering.

”Det är bara det smutsigaste vattnet som går till bioreningen”

Höjda miljökrav
Massaprocessen konsumerar mängder vatten. Tidigare renades vattnet i brukets mekaniska reningsanläggning. Det är en större, öppen rotationsbassäng där slammet särskils från vattnet som sedan går ut i havet.
Ökade miljökrav ledde för några år sedan till en större investering i en biologisk reningsanläggning. Den var klar att börja användas i november 2011.
Biorening innebär att processvattnet renas med hjälp av mikroorganismer. Inte bara organiska substanser kan avlägsnas genom biologisk nedbrytning, även oorganiska salter, exempelvis kväve och fosfor kan brytas ner.
– Det smutsigaste vattnet går till bioreningen. Det mekaniska reningsverket används fortfarande för vatten som inte behöver så mycket rening, förklarar Ronny Svensson.
Plastpolletter bär bakterier
Framställningen av kemisk massa kräver hög temperatur för att i tryckkokare frigöra träfibrerna och för att bleka och tvätta fibern. Det varma så kallade ”bakvattnet” kommer till bioreningen via två stora cisterner på 1355 kubikmeter styck. Inflödet till bioreningen är ungefär 450 kubik i timmen.
Medan temperaturen sjunker från 60–70 grader till den för bioreningen ideala nivån 37 grader tillsätts syre under omrörning i cisternerna för att hålla liv i bakterierna. Dessutom adderas mängder med så kalllade bärare, det vill säga små plastpolletter, som bakterierna kan fastna på och på så vis föröka sig.
Nästa steg är koaguleringsbassängen där ytterligare kemikalier pumpas in (närsalter och järnsulfat) för att få igång nedbrytningen på allvar. Även polymerer tillsätts för att slammet ska kunna separereras genom flockning. Därefter hamnar vattnet i rotationsbassängen där slammet avskiljs mekaniskt. Till sist pressas vattnet ur slammet och restprodukten ser ut som hästspillning. Den används som en beståndsdel i bland annat matjord eller i pellets. Vallviks bruk producerar ungefär sex containrar i veckan med avfallsslam.
Ronny Svensson vid filterpressarna där en rad ABB-instrument används.
Nya filterpressar
I de olika stegen sitter flödesmätare som används för hålla reda på nivåer och tillsatser i processen. 
– Vi håller fortfarande på att testa oss fram för att anläggningen ska fungera optimalt när det gäller tillsatserna, men instrumenten har fungerat som de ska, säger Ronny Svensson.
Konsumtionen av vatten vid bruket är så stor att det egentligen skulle krävas en biorening flera gånger större än den som Vallvik köpt. Orsaken till att anläggningen ändå räcker till är köpet av de två nya filterpressarna från finländska Metso. Genom filtreringen kan massan avvattnas betydligt effektivare.
– Flödena vid de nya filterpressarna regleras av ABB:s flödesmätare och tryckgivare som mäter trycket in och ut ur filterpressarna. På så vis har volymen vatten som ska renas reducerats till häften. Utan tvättfilter hade det varit omöjligt att skapa en kostnadseffektiv biorening, menar Ronny Svensson.

Fakta

Vallviks bruk
är ett av två bruk i Rottneroskoncernen. Bruket sysselsätter cirka 160 anställda och tillverkningskapaciteten är på cirka 240 000 ton per år. Produkterna är helblekt sulfatmassa ECF (Elemental Chlorine Free) och oblekt sulfatmassa UKP (Unbleached Kraft Pulp).
ABB
har levererat instrument för flöde, tryck, temperatur, nivå och analys. I leveranserna ingick 55 magnetiskt induktiva flödesmätare i olika dimensioner, cirka 20 tryckgivare i 260-serien, 12 tempgivare med omvandlare och FSM 4000 induktiva flödesmätare i växelströmsutförande.
Select region / language