Aplikacje i sterowanie maszyny papierniczej

Poprawa prędkości i dokładności nastaw kierunku poprzecznego i maszynowego.


Oprogramowanie Paper Machine Control firmy ABB oparte jest na algorytmie modelowym stosowanym w celu poprawy prędkości i dokładności nastaw kierunku poprzecznego i maszynowego, co przyczynia się do większej jednorodności produktów, rzadszych awarii procesowych i wydajniejszego wykorzystania surowców. Oprogramowanie sterujące opracowane przez ABB stanowi część kompletnego, zintegrowanego systemu kontroli jakości. 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Kontroler wielowymiarowy CD (MCD)
Kontrolery kierunku poprzecznego
Kontrolery kierunku podłużnego
Kontrolery optymalizacyjne
Kontroler wielowymiarowy CD (MCD) stworzony został w oparciu o wieloletnie doświadczenie ABB w technologiach kontrolerów CD. Jednoczesne zastosowanie MCD pozwala zoptymalizować i zbilansować wiele profili CD dotyczących jakości papieru, a także skoordynować wiele urządzeń napędzających CD w zakresie ich limitów eksploatacyjnych.

Oto niektóre przykłady zastosowania takiego typu kontrolerów:
 • Minimalizacja zużycia energii przy wzmożonej pracy urządzenia napędzającego skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Przykładowo skoordynowanie pracy natrysku ponownego zwilżania z wytwornicą pary może prowadzić do obniżenia zużycia zarówno pary, jak i wody.
 • Osiąganie optymalnej równowagi między współbieżnymi celami jakościowymi, np. zastosowanie urządzeń napędzających na linii wlewu oraz na linii rozcieńczania, aby zrównoważyć docelowe wartości dotyczące jednorodnego profilu masy oraz jednorodnego profilu orientacji włókien.
 • W maszynie do satynowania — zmniejszanie ilości stosowanych drogich dodatków do powłok (służących do zwiększania połysku) i poprawa struktury roli poprzez optymalizację połysku MD i CD, zawartości wilgoci i grubości.
 • Szybsze przywrócenie stanu sprzed awarii procesu poprzez zmniejszenie zmian kierunku pracy maszyny, co skutkuje niezależną kontrolą nad grupą wielu urządzeń napędowych.
  MCD osiąga te cele w wyniku koordynowania wielu grup urządzeń napędzających CD służących do kontrolowania wielu profili właściwości arkuszy papieru. Zapewnia bardzo efektywne wyniki, umożliwiając operatorom dobór najlepszego bilansu spośród docelowych wartości przy użyciu prostego, intuicyjnego interfejsu.

Dane


 • Kontroler MCD można stosować albo w QCS800xA, albo w QCS450 pod warunkiem zapewnienia sieci QCS LAN oraz w środowisku 800xA (QC Aspects).
 • Interfejsy użytkownika służące do kontroli MCD są w pełni zintegrowane z systemem ABB 800xA Aspect.
 • Kontroler MCD obsługiwany jest na oddzielnym serwerze o nazwie MCD Connectivity Server. Specyfikacja tego serwera jest identyczna jak serwera 800xA Connectivity.
 • Każdy moduł kontrolny MCD obsługuje do pięciu profili wejściowych i pięciu układów wyjściowych. Jedna duża aplikacja MCD może ponadto zostać podzielona w celach praktycznych na wiele mniejszych kontrolerów MCD. Przykładowo jedna licencja 5x5 MCD może zostać wykorzystana dla jednego kontrolera MCD 2x2 i jednego 3x3.
 • W celu zapewnienia szybkiej dostawy i uruchomienia ABB oferuje swoim klientom pełen zakres usług montażowych i rozruchowych. Obejmują one tworzenie specyfikacji klienckich, wsparcie w procesie montażu, zapewnianie optymalnej wydajności i profesjonalne zarządzanie projektem. 
Kontrolery kierunku poprzecznego umożliwiają kompleksową kontrolę CD we wszystkich typach zakładów papierniczych. Kontrolery przeprowadzają pomiary czasowe w celu szybszego podejmowania czynności sterujących i zapewniania bardziej agresywnej i skutecznej kontroli kierunku poprzecznego. Kontrolery CD firmy ABB stanowią otwarte rozwiązanie, które można dowolnie modernizować. Przeznaczone zostały do integracji z infrastrukturą informatyczną zakładów klientów.

System kontrolerów CD opracowany przez ABB gwarantuje najwyższej klasy kontrolę nad jakością i jednorodnością produktów — a także docelowo zapewnia zadowolenie klientów obecnie i w przyszłości.  

Regulatory kierunku poprzecznego obejmują:
 • Kontrolery gramatury,
 • Kontrolery wilgotności,
 • Inteligentne kontrolery grubości,
 • Kontrolery masy powłoki,
 • Kontrolery wykończenia,
 • Kontrolery LV CD.

Dane


Kontrolery masy
Kontroler masy ABB dokonuje obliczeń operacji sterowniczych dla urządzeń napędzających na linii wlewu, np. liniowych silników skokowych ABB, w celu optymalizacji profilu masy. Zaawansowane techniki sterownicze współpracują z algorytmami w zakresie minimalizacji zmian masy we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Kontrolery wilgotności
Kontroler wilgotności ABB dokonuje obliczeń operacji sterowniczych dla urządzeń napędzających CD, w tym pełnego zakresu wilgotnościomierzy, w celu optymalizacji profilu zawartości wilgoci. Poprzez połączenie zaawansowanych technik sterowniczych z algorytmami wysokiej wydajności zmiany zawartości wilgoci są minimalizowane bez względu na warunki eksploatacyjne..

Kontroler grubości
Kontroler grubości ABB służy do optymalizacji profilu grubości przy użyciu zaawansowanych operacji sterowniczych w urządzeniach uruchamiających układarki w gładziarkach, np. ABB Smart Calender Profiler. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik sterowania oraz algorytmów wysokiej wydajności kontroler grubości ABB minimalizuje zmiany w zakresie grubości w każdych warunkach eksploatacyjnych.  

Kontrolery masy powłoki
Kontrolery masy powłoki ABB poprawiają wygląd i parametry poligraficzne produktu, zwiększając jednocześnie przerabialność w zakresie operacji drukarskich oraz przekształceniowych. Dokładna i spójna kontrola nad nakładaniem powłok pozwala wytwórcom papieru obniżać ilość odrzutów i odpadów, a jednocześnie oszczędzać na surowcach i energii. 

Kontroler zapewnia dobór optymalnej masy powłoki gładkiej poprzez precyzyjne ustawienie ostrza maszyny do powlekania. Współpracuje z urządzeniami do pomiarów i profilerami ABB, co umożliwia zmniejszanie różnic i podwyższanie ogólnej jakości produktu gotowego.  

Kontrolery wykończenia
Algorytmy służące do kontroli procesu wykańczania minimalizują w sposób bezpieczny zmienność kierunku poprzecznego poprzez dostosowanie nastaw urządzeń uruchamiających, takich jak np. ABB Finishing Profiler. Ponadto kontrolery wykończenia maksymalizują produkcję i eliminują rozwarstwianie się lub czernienie arkuszy. Z kolei poszczególne strumienie pary kompensują zmiany w prędkości, produkcji, temperaturze stosu i innych parametrach stosu.  

Kontroler LV CD
Kontroler LV CD firmy ABB automatycznie optymalizuje wydajność sterowania bez konieczności dokonywania ręcznych operacji i zakłócania pracy systemu sterowania CD. Rozwiązanie umożliwi operatorom bezobsługową, automatyzowaną pracę z urządzeniem oraz długotrwałą optymalną wydajność. Ta zaawansowana funkcja przyczynia się do usprawnienia systemu sterowania CD ABB, zapewniając doskonałe wyniki i zwrot zysków w inwestycji oraz zwiększając wydajność eksploatacyjną. 

Kontrolery te oparte są na algorytmie modelowym stosowanym w celu zwiększenia prędkości i dokładności nastaw kierunku pracy maszyny, co przyczynia się do większej jednorodności produktów, rzadszych awarii procesowych i wydajniejszego wykorzystania surowców. Kontrolery kierunkowości pracy maszyny opracowane przez ABB stanowią część kompletnego, zintegrowanego rozwiązania do kontroli jakości.

Kontrolery ABB to najszybsze i najbardziej dokładne elementy tego typu w branży, ponieważ do pomiarów skanowania procesów wykorzystują zaawansowaną technikę filtra Kalmana opartą na pomiarze czasu. W ramach tego rozwiązania precyzyjne informacje MD pobierane są z sensorów skanujących znajdujących się wewnątrz skanera ABB. Ponieważ skanery ABB dokonują pomiarów arkuszy w trybie ciągłym, kontrolery MD ABB uzyskują na bieżąco dokładne informacje o produkcie, przez co odznaczają się lepszą ogólną wydajnością. .

Regulatory kierunku podłużnym obejmują:

 • Kontrolery masy,
 • Kontrolery wilgotności,
 • Kontrolery zawartości popiołu,
 • Kontrolery nieprzezroczystości,
 • Kontrolery masy powłoki,
 • Automatyczne kontrolery gatunku papieru,
 • Kontrolery kolorów,
 • Automatyczne kontrolery zmian odcieni.

Dane


Kontrolery masy
Kontroler masy dokonuje obliczeń operacji sterowniczych dla urządzeń napędzających na linii wlewu, np. liniowych silników skokowych ABB, w celu optymalizacji profilu masy. Zaawansowane techniki sterownicze współpracują z algorytmami w zakresie minimalizacji zmian masy we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Kontrolery wilgotności
Kontroler wilgotności ABB dokonuje obliczeń operacji sterowniczych dla urządzeń napędzających CD, w tym pełnego zakresu wilgotnościomierzy, w celu optymalizacji profilu zawartości wilgoci. Poprzez połączenie zaawansowanych technik sterowniczych z algorytmami wysokiej wydajności zmiany zawartości wilgoci są minimalizowane bez względu na warunki eksploatacyjne.

Kontroler zawartości popiołu
Opracowane przez ABB rozwiązanie służące do kontroli zawartości popiołu zapewnia wyższą jakość produktu końcowego poprzez zaawansowane kontrolowanie kierunkowości pracy maszyny. Na podstawie pomiarów nieprowadzonych w trybie ciągłym kontroler zawartości popiołu obniża zmienność zawartości popiołu maksymalnie o 80% i zwiększa wydajność do 50%. To umożliwia zachowanie optymalnej jakości produktów.

Kontroler nieprzezroczystości
Kontrolery nieprzezroczystości opracowane przez ABB zwiększają jakość nieprzezroczystości w zakresie parametrów poligraficznych produktu. Poziom dokładności i spójności w zakresie kontroli nieprzezroczystości pozwala wytwórcom papieru obniżać ilość odrzutów i odpadów, a jednocześnie oszczędzać na surowcach i energii, zapewniając produkty dobrej jakości.

Kontroler masy powłoki
Kontrolery masy powłoki ABB poprawiają wygląd i parametry poligraficzne produktu, zwiększając jednocześnie przerabialność w zakresie operacji drukarskich oraz przekształceniowych. Dokładna i spójna kontrola nad nakładaniem powłok pozwala wytwórcom papieru obniżać ilość odrzutów i odpadów, a jednocześnie oszczędzać na surowcach i energii.  

Automatyczny kontroler zmiany gatunku papieru
Szybki kontroler zmiany gatunku papieru eliminuje krótkotrwałe zakłócenia w wyniku wilgotności arkuszy, dokonuje oszacowania przyszłego zużycia pary w oparciu o dane dotyczące gatunku i określa nielinowe zależności między gramaturą papieru a prędkością maszyny — wszystko to w celu niedopuszczenia do awarii procesowych.

Kontrolery kolorów
Kontrolery te obejmują: wielowymiarowy kontroler koloru zarządzający procedurą dodawania barwników do części mokrej w celu zminimalizowania różnicy między odcieniem docelowym a mierzonym; dwustronny kontroler koloru koordynujący proces dodawania barwników między regulacją górną a dolną oraz kontroler bieli fluorescencyjnej odpowiadający za zachowanie docelowych ilości wybielacza fluorescencyjnego.  

Automatyczny kontroler zmian odcieni
Funkcja szybkiej zmiany odcienia w pełni wykorzystuje możliwości procesu kolorowania, zapewniając automatyzację operacji zmiany odcienia. Ten kontroler dokonuje operacji doboru spójnego i optymalnego odcienia, jednocześnie kompensując i koordynując reakcje na zmianę odcienia. Ponadto minimalizuje czas przejścia i zmniejsza braki kolorowe. 

Dzięki wiodącemu w branży inteligentnemu sensorowi koloru i inteligentnemu pakietowi kontroli koloru producenci papieru mają dostęp do zaawansowanego systemu umożliwiającego skrócenie czasów uruchamiania i zmiany odcieni, optymalizację zużycia barwników, redukcję liczby odrzutów i poprawę jednorodności produktów. . 

Kontrolery optymalizacyjne ABB służą do optymalizowania procesu, wskutek czego dochodzi do mniejszej liczby awarii, zwiększa się jednorodność produktu, zmiany gatunku papieru dokonuje się w krótszym czasie i zwiększa się poziom produkcji.

Inteligentne kontrolery optymalizacyjne obejmują:

 • Kontroler skrzyni wlewowej,
 • Skoordynowany kontroler zmian prędkości,
 • Elementy sterownicze do optymalizacji prędkości,
 • Automatyczny kontroler zmiany gatunku papieru,
 • Wypełnianie warstwy i masy papierniczej,
 • Wyrównanie konsystencji,
 • Procent zmarszczenia,
 • Wyrównanie masy,
 • Kontrolery osłony cylindra Yankee.

Dane


Kontroler skrzyni wlewowej
Kontroler skrzyni wlewowej można wykorzystywać w wielu różnych typach skrzyń wlewowych oraz w wielu konfiguracjach procesów mokrych. Jego unikalna konstrukcja pozwala użytkownikom z łatwością modyfikować techniki sterowania pracą skrzyni wlewowej w trakcie regulacji procesu, bez konieczności dokonywania kosztownych modernizacji oprogramowania. Operatorzy mogą wprowadzać wymagane wartości w dowolnych formatach, np. jako współczynnik prędkości przepływu dyszy względem przewodu, współczynnik skoku względem oporu, odsetek skoków/oporu lub różnice skoków/oporów. 

Skoordynowany kontroler zmian prędkości
Ten kontroler wyposażony jest w interfejs operatorski dostarczający informacji o wszystkich pętlach nadzorczych i regulacyjnych, w tym o statusie poszczególnych ramp z urządzeniami napędowymi. Kontroler jest łatwy w obsłudze. Gwarantuje eksploatację maszyny na bardziej wydajnym poziomie niż w przypadku innych tradycyjnych systemów, przyczyniając się do mniejszej liczby braków w arkuszach, przestojów oraz do ogólnego zwiększenia przeciętnej prędkości i produkcyjności. 

Kontroler optymalizacji prędkości
Funkcja ta oparta jest na wszystkich zaawansowanych możliwościach pakietu do skoordynowanej regulacji prędkości. Zamiast wykonywania wyłącznie obliczeń maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla określonych warunków system dodatkowo, w sposób ciągły, zwiększa prędkość maszyny, aż do momentu osiągnięcia wartości granicznej.

Automatyczny kontroler zmiany gatunku papieru
Pakiet automatycznego kontrolera zmiany gatunku papieru minimalizuje ryzyko utraty zysków poprzez dokonywanie zmian gatunku w sposób sprawny i precyzyjny, bez konieczności interwencji operatora. Pakiet ten zawiera funkcję ustawiania predykcyjnego, umożliwiającego dostosowanie zmian gatunku papieru przed jej wprowadzeniem. 

Wypełnianie warstwy i masy papierniczej
Wypełnianie warstwy i masy papierniczej służy do przesyłania informacji zwrotnych o przepływach masy papierniczej i korektach z wyprzedzeniem w celu zwielokrotniania urządzeń uruchamiających przepływ masy papierniczej zasilający jedno urządzenie formujące lub jedną skrzynię wlewową lub więcej takich formerów lub skrzyń, zgodnie z wybranym typem i stanem zapasów. Zapewnia również sterowanie z wyprzedzeniem przepływami masy papierniczej w celu redystrybucji mas materiałów warstwowych wprowadzonych jako materiały o docelowej gramaturze lub procencie całkowitego przepływu włókien suchych. Opcjonalny moduł uruchamiania przepływu masy papierniczej umożliwia skoordynowane zmiany poszczególnych przepływów masy papierniczej do nowych punktów na podstawie wymaganych wartości docelowych prędkości i gramatury. Moduł stosowany jest zwykle podczas uruchamiania maszyny lub ręcznego dokonywania zmiany gatunku papieru.

Wyrównanie konsystencji
Rozwiązanie ABB polegające na wyrównywaniu konsystencji umożliwia operatorom kontrolę nad ładowaniem materiałów warstwowych oraz wielokrotnymi przepływami suchej masy papierniczej, przez co dysponują większą elastycznością w określaniu rzeczywistego wyniku pomiaru konsystencji. Operatorzy mogą wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj odczytu, np. odczyt z uwzględnieniem błędów w obliczeniach lub odczyt wartości konsystencji stałej, referencyjnej, określanej przez laboratorium. Funkcja wyrównywania konsystencji opracowana przez ABB umożliwia również zmianę w trybie online trybów, wartości odchyleń i wartości referencyjnych.

Kontroler procentu zmarszczenia/rozciągliwości bibułki marszczonej
Kontroler procentu zmarszczenia/rozciągliwości bibułki marszczonej służy do regulacji prędkości cylindra Yankee w procesie obróbki roli papieru w celu utrzymania pożądanej ilości papieru krepowanego. Skutkiem tego jest poprawa masy, grubości i miękkości arkusza. 

Wyrównanie masy
Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania docelowego procentu zmarszczenia/rozciągliwości bibułki marszczonej na podstawie trajektorii zmiennych masy wprowadzonych przez operatora, co z kolei przyczynia się do poprawy struktury rolki.

Kontroler osłony/cylindra Yankee
Dynamiczny kontroler osłony/cylindra Yankee maksymalnie skraca czas reakcji na zmiany wilgotności, a jednocześnie utrzymuje wymaganą suchość w zakresie między temperaturą okapu a ciśnieniem pary w cylindrze yankee.
Select region / language