Zarządzanie informacjami procesowymi

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Portal informacyjny IP800xA dla przemysłu celulozowego i papierniczego

Informacja to zasób podstawowy niezależnie od branży. Aby osiągnąć trwałą przewagę rynkową, przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze muszą być zdolne do szybkiego przystosowywania się do zmian. Skrócony czas decydowania i działania ma krytyczne znaczenie, co sprawia, że terminowe zbieranie, przekształcanie i dystrybucja wiarygodnych informacji jest istotną kwestią.

Portal informacyjny IP800xA wykorzystuje rozbudowane możliwości automatyzacji technologii 800xA do zapewniania inteligentnego dostępu do danych i funkcji przeglądania, które pomagają pracownikom wszystkich szczebli w podejmowaniu szybkich, świadomych decyzji oraz odpowiednich działań, zwiększając w ten sposób wydajność.

Do najważniejszych zalet należą:

 • Natychmiastowy dostęp „z biurka” do wszelkich informacji procesowych, zarówno czasu rzeczywistego, jak i historycznych
 • Prawdziwie niedostrzegalny interfejs klienta, nie wymaga instalacji żadnych programów na PC klienta.
 • Łatwa konfiguracja graficzna metodą „przeciągnij i upuść”
 • Przenoszenie danych do Excel metodą „przeciągnij i upuść”
 • Przeglądanie i wyszukiwanie dowolnych znaczników i dzienników 800xA
 • Jedna wspólna baza danych, nie wymaga duplikowania konfiguracji
 • Zmiany w logach 800xA automatycznie uwzględniane w IP800xA
 • Bez stałego obciążenia DCS, odczytywanie danych tylko po ich zmianie

Portal Informacyjny IP800xA jest modułowy, obejmuje moduł główny i pewną liczbę, zwiększających wartość, modułów opcjonalnych. Dzięki temu, system może być dostosowany do każdego konkretnego przypadku. W razie potrzeby można kupić rozszerzenia – system będzie się rozwijać stosownie do potrzeb klienta. Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych modułów.

Moduły IP800xA

Core
Trend and SPCs
QCS Profiles
Scheduled Reports
Alarms and Events
Lab Systems
Excel® Interface
IP800xA Core
Ten moduł umożliwia użytkownikom natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z takich funkcji IP800xA, jak IP800xA Property Browser (przeglądarka właściwości) i „przeciąganie i upuszczanie” IP800xA. Uzyskanie cennych informacji procesowych z własnego biurka jest proste. Konfigurowanie okien i grafik nie wymaga wiedzy programistycznej. Unikalna przeglądarka właściwości IP800xA Property Browser zapewnia możliwości uszczegóławiania, przeglądania i filtrowania wszystkich danych 800xA. Dowolne dane 800xA i elementy wyświetlane można przeciągać i upuszczać na wyświetlacze.
IP800xA Trend and SPCs
Moduł trendów i statystycznych wykresów procesowych zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich trendów czasu rzeczywistego i historycznych „z poziomu biurka”. Obejmuje wszystkie standardowe funkcje trendów, takie jak zmiana zakresu czasowego, powiększanie, linijki, filtrowanie danych, jak również funkcje zaawansowane, takie jak wbudowana prezentacja graficzna krzywej trendu, mapy numeryczne i konturowe, przeciąganie i upuszczanie danych trendu na okna programu Microsoft Excel. Dzięki wbudowanym statystycznym wykresom procesowym (Statistical Process Charts, SPC) użytkownicy mogą odkrywać przyczyny problemów i unikać powtórzeń podobnych problemów.
IP800xA QCS Profiles
Moduł profili systemu kontroli jakości umożliwia gromadzenie i długoterminowe przechowywanie wszystkich profili QCS i powiązanych danych o jakości, takich jak gatunek, cel i limity specyfikacji. Zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich profili QCS i powiązanych danych jakości „z poziomu biurka”. Do jego funkcji należą: możliwość wyszukiwania profili według identyfikatorów rolek lub dnia i godziny, nakładanie kilku map konturowych w celu uzyskania jednego widoku łącznego kilku czujników itd.
IP800xA Scheduled Reports
IP800xA generuje raporty okresowe, np. dzienne lub miesięczne, z wykorzystaniem standardowych narzędzi, takich jak 800xA Data Direct i Crystal Reports. Dzięki przeglądarce IP800xA Report Viewer dostęp „z biurka” do wszystkich zapisanych raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych jest prosty. Każdy raport jest o jedno kliknięcie myszy stąd.
IP800xA Alarms and Events
Moduł alarmów i zdarzeń zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich zdarzeń 800xA, włącznie ze zdarzeniami systemowymi, takimi jak awaria lub powrót do normalnego stanu węzła lub sieci, zdarzeniami procesowymi, takimi jak wejście obiektu w stan alarmowy i wyjście z niego, oraz działaniami operatorów, takimi jak zmiana nastaw. Do typowych zastosowań należą:
 • wyszukiwanie i eliminowanie przyczyn zakłóceń w produkcji przez analizowanie sekwencji zdarzeń
 • ulepszenie środowiska pracy operatora przez wyszukanie i eliminację zbędnych działań
 • analiza częstotliwości występowania zdarzeń
IP800xA Lab System
W każdym zakładzie produkcyjnym występuje pewna liczba wielkości, które nie są mierzone automatycznie. Mogą do nich należeć wyniki testów laboratoryjnych, budżet, docelowe wielkości produkcji itp. Moduł IP800xA Lab System umożliwia ręczne wprowadzanie takich danych. Dzięki temu ich wartości są dostępne w obliczeniach. Zapisane wartości można pobierać i przeglądać w postaci cyfrowej lub trendów w IP800xA Client lub Process Portal (portalu procesowym).
IP800xA Excel® Interface
Interfejs IP800xA Excel® umożliwia wejście systemu IP800xA w środowisko Microsoft® Office®. Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać dane z systemu 800xA na okna programu Microsoft Excel. Aplikacja ta umożliwia tworzenie spersonalizowanych raportów ad hoc z użyciem bieżących danych procesowych, wartości statystycznych i/lub logów. Można wykorzystać dane programu Microsoft Excel, takie jak obliczenia, wykonywanie wykresów itp. do przetwarzania lub analizy danych procesowych.
Select region / language