Hållbarhetsstrategi 2030

Behovet av åtgärder mot klimatförändringar blir allt viktigare. De varmaste åren som uppmätts har alla inträffat sedan 1998 och frekvensen ökar. Samtidigt äventyrar överanvändning av jordens resurser och miljöförstöring hälsan och framtidsutsikterna för ett stort antal människor runt om i världen.

Under de kommande decennierna kommer trycket på vår miljö bara att öka: dagens globala befolkningsmängd på 7,8 miljarder förväntas öka till 9,7 miljarder per 2050 (FN). Runt 80 procent av människorna kommer bo i städer vilket lägger en enorm börda på de redan ansträngda vatten-, energi- och transportsystemen.

Med vår hållbarhetsstrategi 2030 arbetar vi aktivt för ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, samtidigt som vi arbetar med våra kunder och leverantörer för att implementera hållbarhet genom hela värdekedjan och i livscykeln för våra produkter och lösningar. Vi är på samma sätt dedikerade att främja sociala framsteg tillsammans med våra leverantörer vi de områden där vi är verksamma.

Vårt hållbarhetsfokus är en del av ABB:s åtagande för ansvarsfulla affärsverksamheter, vilket är centralt i vårt omfattande Governance-ramverk, baserat på integritet och transparens. Vårt ramverk grundas på våra fem integritetsprinciper i vår Code of Conduct, som understryker vårt engagemang för etiskt uppförande och mänskliga rättigheter. Uppförandekoden innehåller ett åtagande gentemot repressalier.

För att säkerställa att vi når våra hållbarhetsmål är dessa integrerade i våra beslutsprocesser och vi har ansvars- och incitamentsplaner implementerade för att agera.

Översikt över de huvudsakliga hållbarhetsmålen

På ABB bidrar vi aktivt till en mer hållbar värld och leder med exempel genom våra egna verksamheter och samarbetar med kunder och leverantörer för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, bevara resurser och främja sociala framsteg.

Vi möjliggör ett samhälle med låga koldioxidutsläpp


Vi hjälper till att minska utsläppen av koldioxid.

Våra teknologier riktar in sig på sektorer som står för tre fjärdedelar av den globala energikonsumtionen.

Vi bevarar resurser


Vi har ett cirkulärt förhållningssätt genom hela värdekedjan.

Våra lösningar reducerar avfall, ökar återvinning och främjar återanvändning.

Vi främjar sociala framsteg


Vi värnar om våra medarbetare och främjer framsteg världen över.

Vi skapaer en säker, rättvis och inkluderande arbetsmiljö och stödjer samhällsbyggande

Integritet och transparens genom hela värdekedjan

På ABB vill vi agera korrekt och vara transparenta på alla nivåer genom hela värdekedjan. Prestation mäts inte bara utifrån de uppnådda resultaten, utan även utifrån hur dessa resultat uppnås.

En kultur av integritet är en förutsättning för ett företag i världsklass och ABB:s styrka och framtida framgång förlitar sig på vårt anseende som en pålitlig och trovärdig affärspartner.

Vi är fast engagerade i vårt integritetsprogram och våra aktiviteter för att stödja transparens i vår globala kommunikation. Olika aspekter av vår styrning och våra policyer säkerställer att vårt integritetsprogram antas av våra medarbetare, leverantörer och partners, och att vi också integrerar detta beteende i alla våra affärsprocesser med våra kunder genom förebyggande, upptäckt och lösning.

Huvudpelaren i vårt tillvägagångssätt är vår nyligen uppdaterade uppförandekod, som vägleder våra medarebtare att göra rätt - följa lagen, agera uppriktigt och behandla varandra med respekt - och stödjer våra åtaganden för etiskt beteende och mänskliga rättigheter.

Vi vill se till att människor kan göra sig hörda på alla nivåer i vår organisation och värdekedja och bidra till ständig förbättring.
Select region / language