เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

การสะสมยอดซื้อและแลกของรางวัล

1. รายการโปรโมชั่นสะสมยอดซื้อ “ABB Rewards” สำหรับปี 2565  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. การนับยอดซื้อสะสมจะนับจากยอดซื้อที่ร้านค้าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของเอบีบีดังต่อไปนี้เท่านั้น
    - Athens Electrical Products
    - Bangkok Absolute Electric & Con
    - N.R. Engineering
    - P.I.S. Power Distribution
    - P.M.K. Corporation
    - Piti Distribution System
    - W.N.J Rungroj Electric

3. อ้างอิงสินค้าที่ร่วมรายการจาก "คู่มือราคาผลิตภัณฑ์ 2022_2nd Edition"

4. การนับยอดซื้อสะสมในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1
    a. จะนับเฉพาะผลิตภัณฑ์เอบีบีที่ร่วมรายการ
    b. เป็นยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลด
    c. จะเป็นยอดก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
    d. สงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดซื้อสำหรับงานโครงการ

5. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและสรุปยอดซื้อสะสมทุกเดือน โดยจะแจ้งยืนยันกลับไปยังร้านค้าทุกราย

6. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลยอดซื้อสะสม ร้านค้าจะต้องนำหลักฐานการสั่งซื้อมาแสดงต่อบริษัทฯ ตามที่ร้องขอเพื่อทำการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกัน หากไม่มีหลักฐานมาแสดง ให้ถือว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีนั้นถูกต้อง

7. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต ปลอมแปลงเอกสาร ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออื่นๆ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินขั้นตอนทางกฏหมาย

8. ร้านค้าที่สะสมยอดซื้อถึงเกณฑ์แลกรางวัล สามารถแลกรับรางวัลโดยทำการกรอกแบบฟอร์มขอแลกรับของรางวัล แล้วส่งกลับมายังบริษัท เอบีบี จำกัด

9. ร้านค้าสามารถแลกของรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ไม่เกินหรือเท่ากับมูลค่าของยอดซื้อสะสมเมื่อสิ้นสุดรายการ

10. ร้านค้าสามารถเลือกแลกรับเป็นของรางวัลทั่วไป หรือแลกรับเป็นสินค้าเอบีบี

11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. หากร้านค้าไม่ทำการแลกรับของรางวัลภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าร้านค้าสละสิทธิ์การรับของรางวัลในโปรแกรมนี้

14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภูวนาท (เบียร์) : ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00

15. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 

Select region / language