ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน

การลงทะเบียนและเงื่อนไขการเข้าร่วม

การลงทะเบียนและเงื่อนไขการเข้าร่วม

1. ชุดเอกสารสมัครเข้าร่วมรายการโปรแกรม “ABB Rewards” ประกอบไปด้วย

  • ใบสมัคร และคำรับรองของร้านค้า
  • ระเบียบประพฤติปฏิบัติของบริษัทฯ
    (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.abb.co.th/lowvoltage-rewards

2. ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรมให้ครบถ้วน

3. กรณีร้านค้าที่เคยลงทะเบียนร่วมโปรแกรม และได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯแล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก

4. หากร้านค้าใดประสงค์จะไม่ร่วมโปรแกรมอีกต่อไป สามารถทำหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯเพื่อขอออกจากโปรแกรมได้

5. ร้านค้าส่งเอกสารใบสมัครซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนร้านค้ากลับมายัง บริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดย

  • ส่งมายังที่อยู่สำนักงานบริษัทฯ ถึง คุณ สุภูวนาท (เบียร์)
  • หรือ ส่งทางอีเมล์มายัง corporate@th.abb.com
  • ส่งทางแฟกซ์ 02-6651043 (กรณีส่งทางแฟกซ์ ให้แฟกซ์สำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย)
  • หรือ ยื่นผ่านทางตัวแทนจำหน่าย

6. โปรแกรม “ABB Rewards” จัดขึ้นสำหรับกลุ่มร้านค้าไฟฟ้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม และร้านค้าจะได้รับจดหมายยืนยันจากทางบริษัทฯ

8. บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆของโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดตามข้อมูลได้ทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่ระบุไว้

9. การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นทางอีเมล์ รวมถึงทางเว็บไซต์ถือว่ามีผลทางกฏหมาย

10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

Select region / language