İnsan Hakları politikası ve beyanı

Başlangıç beyanı
ABB, uluslararası düzeyde tanınan insan haklarını desteklemeye dönük politikalar geliştirmeyi ve bu hakların ihlal edilmemesine yönelik bir kurum kültürü oluşturmayı taahhüd eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çokuluslu Şirketler için OECD İlkeleri ve ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) Çalışma Standartları Ana Sözleşmesi'nde bulunan ilkeleri destekliyoruz. 

ABB, aşağıdaki hedefler doğrultusunda, etki alanları ve faaliyetlerinde insan haklarını etkileyecek unsurları tanımlamaya, değerlendirmeye ve yönetmeye çalışmaktadır:

1. Çalışanlar
ILO'nun, Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları üzerine Bildirgesinde yer aldığı şekliyle çalışanlarımızın insan haklarına saygılı olmak: Ayrımcılık yapmamak, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma yasağını uygulamak, ve örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşmeye katılma hakkı tanımak.

2. Tedarikçiler ve Yükleniciler
Tedarikçi ve yüklenicileri seçerken ABB'nin insan hakları politikası ve sosyal politikasına dayalı prosedür ve değerlendirme süreçleri oluşturup bunlara bağlı kalmak ve uygun durumlarda bu tedarikçi ve yüklenicilerin performanslarını izlemeye almak.

ILO'nun, Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları üzerine Bildirgesine dönük uygulamaları, gereken durumlarda yapılacak taahhüt ve işbirlikleri üzerinden geliştirmek. 

3. Yerel Topluluklar
İş yaptığımız topluluklardaki insanların kültürlerine, geleneklerine ve değerlerine saygı göstermek.

Ekonomik, çevresel ve sosyal koşulları iyileştirme yoluyla, insan haklarına ilişkin görevleri harekete geçirmek konusunda elimizden gelen katkıyı yapmak ve operasyon yaptığımız yerlerde pozitif etki oluşturacak biçimde hizmet etmek.

Paydaşlarla açık diyalog sürdürmenin ve camia kaynaşma faaliyetlerinin yollarını aramak. 

Emniyet koşullarının uluslararası 'en iyi uygulama' standartlarıyla ve operasyon yaptığımız ülkelerdeki yasalarla tutarlı olmasını sağlamak, bunu yerine getirirken de, güvenlik hizmetlerini sadece gerekli yerlerde kullanmak ve sadece gerektiğinde ve tehditle orantılı olarak güç kullanımına başvurmak. 

4. Toplum
Uygun olduğu takdirde ve partizan olmayan, sorumlu bir yaklaşımla, uluslararası düzeyde tanınan insan haklarını desteklemek üzere kamu işlerine katılmak. 

Operasyon yaptığımız ülkelerde insan hakları kavrayışında kapasite geliştirmede, etki alanlarımız içerisinde pozitif rol oynamaya çalışmak. 

Asıl işimiz üzerinden ve uygun düştüğünde diğer çokpaydaşlı faaliyetlere katılım yoluyla, çevresel sürdürülebilirlik ve bu konudaki gelişim kavrayışını harekete geçirmek. 

İş ahlâkı ve dürüstlükte en yüksek standartları tutturmak ve tüm işkollarında etik standartları zorlamak adına ve uygun olduğu takdirde, ulusal ve uluslararası yetki sahiplerinin çabalarını desteklemek. 


ABB İnsan Hakları beyanı
ABB, uluslararası düzeyde tanınan ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde içerilen hakları desteklemeye dönük politikalar geliştiren bir kurum kültürü oluşturmayı ve bu hakların ihlalini engellemeyi taahhüd eder.  

İnsan haklarını hayata geçirme taahhüdümüz Grup'un insan hakları politikası ve sosyal politikasında içerilmiştir. Temel insan hakları konuları, hem iç risk değerlendirme süreçleri ilkelerinde, hem de Tedarikçi Davranış İlkeleri gibi belgelerde açıkça yer almaktadır. ABB bu konudaki performansını yıllık Grup Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve Global Raporlama İnisiyatifi'nin kendisine ilişkin kriterlere uygunluğu çerçevesinde bildirmektedir. 

ABB, insan hakları performansını, İş ve İnsan Hakları üzerine olan Birleşmiş Milletler Yol Gösterici İlkeleri ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün buna ilişkin sözleşme ve standartlarına olduğu kadar, diğer uluslararası standartlar ile ulusal ve uluslararası yasalara da atıfta bulunarak geliştirmeye çalışmaktadır. 

ABB, insan haklarını desteklemek amacıyla, gerek Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi ve Küresel Ticarette İnsan Hakları Girişimi gibi örgütler üzerinden, gerekse, insan haklarına saygıda kurumsal sorumluluğu harekete geçirme amaçlı birçok faaliyette yer alarak, çoktaraflı çalışmalara dahil olmayı sürdürmektedir. 

Select region / language