Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Ограничена отговорност и отказване на права

Настоящите правила се отнасят за софтуерните продукти налични на уебсайта на АББ България ЕООД.

Отговорността на АББ се отнася за клиенти, за които се предполага, че ще използват продукта по професионално коректен начин, и че тези клиенти ще спазват всички инструкции при инсталиране и работа с тази програма.В случай на дефект в софтуера, който е открит и доказан, АББ ще е отговорен само в отстраняването на този дефект.

АББ отказва каквато и да е отговорност при директна или индиректна повреда причинена от клиента или трета страна при използването или неизползването на носителя на базата данни и инструкциите към нея.

Клиентът трябва:

  • Да следва и изпълнява указаните инструкции и препоръчаните му предпазните мерки.

  • Да провери доставената база данни от АББ и да установи дали коректността и точността на данните заложени в нея съответстват на тези получени в резултат на принтиране.

  • Да вземе всички необходими предпазни мерки за запазване и предпазване на данните(софтуера) от загуба или унищожение, дължащо се на грешка при използването им, даже и при грешка на използваната операционна система.

АББ не носи отговорност:

  • Ако ползвателя не изпълнява указните оперативни инструкции при инсталиране на програмата.

  • При несъзнателна или съзнателна повреда на файла с базата данни(софтуера) или за причини, които са следствие на неизпълнение на указаните инструкции и предпазни мерки.

  • За последствия при неправилно използване от страна на клиента на съответната програмата или при дефект на компютъра и операционната система.

  • При системна грешка, както и при грешки в програмата от некоректно комбиниране на базата данни заложени в продукта.

  • За грешен резултат при използването на програмата в следствие на неправилно или некоректно използване на данните заложени в нея или и на самата нея.

  • При комбиниране на базата данни заложени в програмата с данните или продуктите, на който и да е друг производител.
  • При допълнения в софтуерната разработка. АББ си запазва правото да променя и допълва програмата както и съответните инструкции по всяко време, за което сметне че е уместно или необходимо в светлината на нови промени в законите, технологиите, управлението или операционното развитие без предварително.

Условия на използване

 

Софтуерът е защитена от закона за авторското право (ЗАП) съгласно чл.3 и чл.14 Не се допускат никакви неоторизирани копия на програмата и съответната документация към нея съгласно чл. 93 от ЗАП. 
Забранени са каквито и да са промени или адаптиране на софтуера и на базата данни заложени в него и използването им в други приложения и за други цели. АББ си запазва правото да отстоява своите права по законен път съгласно законодателството в Република България.

Софтуерът DOC2 не е предназначена за комерсиални цели и се разпространява само с рекламна цел.