800xA Condition Monitoring

800xA-järjestelmän kunnonvalvontaosassa voidaan katsoa ja analysoida laitteiden kuntotietoja yhtenäisessä ympäristössä ja käyttöliittymässä.

Valmiit CMMS-liitännät mahdollistavat optimoidut työprosessit, joiden ansiosta kunnossapitostrategioista saadaan aidosti ennakoivia.

800xA Asset Optimization sisältää kaikki tarvittavat kunnonvalvontatyökalut. Kaikki laitoksen tärkeimmät laitteet on varustettu Asset Monitor -valvontalaitteilla, jotka seuraavat niiden kuntoa jatkuvasti. Asset Monitor tunnistaa ongelmat jo ennen kuin ne pääsevät toteutumaan.

Laite antaa myös lisätietoja, kuten ongelman mahdollisen syyn sekä ehdotuksen toimenpiteeksi. Tämä vähentää huomattavasti oikean huoltotoimenpiteen määrittämiseen kuluvaa aikaa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tärkeimmät ominaisuudet
Prosessin mittalaitteet ja venttiilit
Sähköjärjestelmät
Tärinänvalvonta
PID-säätöpiirin toiminta
Lämmönvaihtimien toiminta
IT-laitteiden valvonta
Yleinen käyttöomaisuuden valvontakirjasto
Mukautettu kunnonvalvonta
Tärkeimmät ominaisuudet:
  • Laaja valikoima käyttöomaisuuden kunnonvalvontatoimintoja: sähköiset järjestelmät, mittalaitteet, tärinän valvonta, IT ja prosessilaitteistot.
  • NAMUR NE107 -suosituksen mukainen kuntoraportointi.
  • Käyttöomaisuuden kunnonvalvonta ja juurisyyanalyysi samassa Maintenance Workplace -käyttöliittymässä.
  • Järjestelmä antaa tietoa ongelman mahdollisista syistä ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.
  • Valmiit liitännät teollisuuden yleisimpiin CMMS-järjestelmiin, esim. IBM MAXIMO® ja SAP PM®.
  • Matkapuhelin- ja sähköposti-ilmoitukset ja helppokäyttöinen web-käyttöliittymä mahdollistavat nopeat kunnossapitotoimet.
     

Prosessin mittalaitteet ja venttiilit:

System 800xA sopii yhteen monien eri kenttäväyläprotokollien kanssa, joten käyttäjä voi valita kuhunkin sovellukseen parhaiten sopivat mittalaitteen ja venttiilien asennoittimet. Kaikki kenttäväylätiedot, kuten topologia, laitteiden asetukset ja diagnostiikka, ovat käytettävissä System Workplace -ympäristöissä. Automaattinen kunnonvalvonta tunnistaa kunnossapitoa vaativat tilanteet ennen kuin laiterikko aiheuttaa häiriötä tuotannolle.

Sähköjärjestelmät:

Luotettavat tehon tuotannon ja sähkönjakelun sähköjärjestelmät pitävät laitoksen käynnissä ilman keskeytyksiä. System 800xA:n ainutlaatuinen sähköjärjestelmäautomaation integraatio, jossa hyödynnetään IEC 61850 -standardin mukaista tiedonsiirtoa, mahdollistaa suur- ja keskijännitejärjestelmien ohjauksen ja valvonnan lisäksi myös sen kunnonvalvonnan. Järjestelmä sisältää kunnonvalvonnan myös pienjännitelaitteille, kuten ABB:n MNSiS-kojeistoille ja moottorinohjaukselle. Kunnossapitohenkilöstö saa näin kokonaiskuvan laitoksesta. Sähköjärjestelmien kokonaisvaltainen integraatio varmistaa katkottoman toiminnan ja pienentää kunnossapitokustannuksia.

Tärinänvalvonta:

Suuret pyörivät koneet ja muut mekaaniset laitteet ovat usein teollisuuslaitoksen tärkeintä käyttöomaisuutta. Konerikot ovat kalliita ja voivat johtaa tuotannonmenetyksiin. System 800xA Asset Optimization sisältää useita mekaanisten laitteiden kunnonvalvonnan tasoja tavallisesta tärinänvalvonnasta kokonaisvaltaisiin mekaanisten laitteiden juurisyyanalyyseihin.

PID-säätöpiirin toiminta:

PID-säädön virheetön toiminta on prosessin oikean tilan ylläpitämisen välttämätön edellytys. Sillä voidaan myös vähentää laitteiden kulumista. Control Loop Asset Monitoring (CLAM) huolehtii automaattisesta säätöpiirin toiminnan valvonnasta ja havaitsee virhetoiminnot niin PID-säätöpiirissä kuin säätöventtiileissäkin. CLAM-valvonta parantaa säädön tarkkuutta ja alentaa kustannuksia muun muassa vähentämällä paineilman kulutusta ja vähentämällä säätöventtiilien kulumista.

Lämmönvaihtimien toiminta:

Teollisuuslaitoksen energiatehokkuus määräytyy suurelta osin lämmönvaihtimien toiminnan perusteella. Heat Exchanger Asset Monitor (HXAM) valvoo poikkeamia määritetyistä toiminta-arvoista. Tuloksena on tehokkaampi prosessi ja lämmönvaihtimien vähentynyt kunnossapitotarve.

IT-laitteiden valvonta:

Nykyaikaiset ohjausjärjestelmät ja niiden vaatima integraatio muuntyyppisiin järjestelmiin toteutetaan IT-järjestelmillä, jotka sisältävät palvelimia, asiakaslaitteita (client), tiedonsiirtoverkkoja ja verkkolaitteita. 800xA Asset Optimization -järjestelmän PC-, Network- ja Software-valvontatoiminnot valvovat koko laitosjärjestelmän IT-infrastruktuurin luotettavuutta.

Yleinen käyttöomaisuuden valvontakirjasto:

800xA Asset Optimization sisältää laajan valikoiman yleiskäyttöisiä valvontatoimintoja, joita voidaan käyttää minkä tahansa järjestelmään kytketyn laitteiston valvontaan. Näitä valvontatoimintoja voidaan käyttää minkätyyppiseen valvontaan tahansa. Esimerkkeinä voidaan mainita käyntiajan valvonta, laskurien valvonta, X–Y-profiilin poikkeamien valvonta ja raja-arvojen valvonta.

Mukautettu kunnonvalvonta:

800xA Asset Optimization -ympäristössä asiakas voi määrittää omia kunnonvalvonta-algoritmeja järjestelmän syötetietojen perusteella. Näin asiakas saa käyttöön mukautettuja kunnonvalvontatoimintoja. Tyypillisenä esimerkkinä on mekaaninen laitteisto, jonka yksilölliset ominaisuudet vaativat erityisiä kunnonvalvonta-algoritmeja.

Other asset management solutions

Loading documents
Select region / language