800xA Information Manager

800xA Information Management zapewnia inteligentne funkcje dostępu do danych w czasie rzeczywistym i informacji historycznych ze wszystkich aplikacji w systemie 800xA.

Do osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej, produkcja i procesy przedsiębiorstwa muszą być w stanie szybko przystosować się do zmian. W tym celu muszą mieć dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie i właściwym kontekście.

Jedną z barier dla wzrostu produktywności jest zbieranie danych z wielu różnych źródeł, przekształcanie ich w użyteczną wiedzę i przedstawianie operatorom, inżynierom i zarządowi we właściwym kontekście.

800xA Information Management dostarcza inteligentne funkcje dostępu do danych w czasie rzeczywistym i informacji historycznych ze wszystkich aplikacji rozszerzonego systemu automatyki. Pozwala to personelowi na wszyskich poziomach podejmować szybkie, trafne decyzje i odpowiednie działania w celu poprawy efektywności i rentowności.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dane
Narzędzia
Aplikacje
Funkcje 800xA Information Management zapewniają zarówno bezpieczne konfiguracje przechowywania i różne typowe i specjalne struktury danych. Otwarta, rozproszona architektura umożliwia przechowywanie danych zarówno w konsolidacji wielu serwerów danych historycznych w jednym miejscu lub w podwójnych serwerach/lokalizacjach dla dodatkowej odporności na uszkodzenia.

Przechowywanie surowych danych: Struktury hierarchiczne zapewniają różne opcje przechowywania danych. Dane o wysokiej rozdzielczości mogą być przechowywane na krótkie lub długie okresy czasu. System można również skonfigurować z coraz mniejszą rozdzielczością danych, wykorzystując mniej miejsca i umożliwiając użytkownikowi przechowywanie danych przez dłuższy czas.

Produkcja partii: Production Data Logs (PDL) organizują krytyczne dane procesowe, takie jak interwencje operatora, alarmy i zdarzenia, użytkowanie sprzętu oraz czas uruchamiania, zatrzymania i trwania zadania.

Przechowywanie kolekcji: Przechowywanie kolekcji zapewnia łatwe przechowywanie danych i wyszukiwanie zdarzeń procesowych, operatorskich, audytu i systemowych.

Standardowe algorytmy: Przed zapisaniem danych może zostać wykonany algorytm generujący pojedynczą wartość, która reprezentuje większy przedział czasowy wartości. Algorytmy standardowe obejmują maksimum, minimum, średnia, sumę oraz sumę kwadratów wartości z określonego przedziału czasu.

Kompresja danych: Kompresja danych jest osiągana z zastosowaniem nowoczesnych technik kompresji bezstratnej.

Archiwizacja: Archiwizacja obsługuje przemieszczanie gotowych raportów, zdarzeń, danych procesowych i produkcyjnych z przechowywania on-line do bezpiecznego przechowywania off-line.
Łatwy, elastyczny dostęp do danych jest podstawą. Wszyscy użytkownicy, w tym operatorzy, menedżerowie, inżynierowie, kierownicy utrzymania ruchu itd. mają specyficzne wymagania i preferencji dotyczące przeglądania informacji. 800xA Information Management został zaprojektowany z myśla o elastyczności i łatwości użycia w celu zapewnienia każdemu użytkownikowi jak najwydajniejszej pracy.

Dostęp do danych dla operatorów:
 • Zintegrowana Stacja Operatorska z dostępem do danych historycznych i innych źródeł danych
 • Kompleksowe Obrazy Trendów dla danych czasu rzeczywistego i historycznych
 • Alarm i Event Viewer z funkcją elastycznego filtrowania
 • Dostęp do danych czasu rzeczywistego oraz historycznych poprzez Excel Data Access
 • Podgląd raporów dzięki aplikacji File Viewer

Dostęp do danych dla kierownictwa i inżynierów:
 • Podgląd danych zapośrednictwem Web
 • Desktop Trend Displays
 • Podgląd danych w raportach Microsoft Excel
 • Narzędzie do zarządzania danymi
 • Event browser
 • PDL (Production Data Log) Browser
 • Obraz porównawczy partii
 • Odzyskiwanie danych produkcyjnych
 • Zdalny klient z wizualizację niestandardowych obrazów

Jednolite widoki informacji czasu rzeczywistego i histroycznych są dostarczane w całym systemie. Praktyczne zalety tego rozwiązania można zaobserwować patrząc na wartości z krzywych trendu; użytkownik może przesuwac się krok po kroku czasie, bez konieczności przemieszczania się z systemu czasu rzeczywistego do osobnego historiana. Dodatkowo, dane mogą pochodzić z wielu serwerów historii i innych systemów i być łączone na kompleksowych wyświetlaczach. 

Desktop Trends – webowy widoku danych i narzędzie do analizy
 • Obraz trendu
 • Przeglądarka zdarzeń
 • Production Data Log (PDL) Browser (do analizy danych procesów wsadowych)
 • Batch To Batch Analysis – narzędzie porównawcze partii
 • Tag Explorer – grupowanie i organizacja tagów w celu wsparcia analityków procesów
 • Tag ticker – rozszerzenie dla przegladarki internetowej pozwalające pokazywać dane z 800xA w Internet Explorer
 • SQL Browser - zapytania SQL w trybie ad-hoc
Środowisko produkcyjne dyktuje różnorodne wymagania sprawozdawcze.
Typowe wymagania sprawozdawcze to m.in.:
 • Raporty stanu produkcji dla menadżerów
 • Raporty zgodności dla agencji regulacyjnych, takich jak EPA
 • Szczegóły produkcji do walidacji FDA
 • Raporty stanu dla operatorów
 • Raporty Ad hoc

W ramach systemu 800xA dane w czasu rzeczywistego, wartości historyczne, dane laboratoryjne, informacje o partiach i informacje o zdarzeniach mogą być włączone do raportów tworzonych w programie Microsoft Excel, Crystal Reports czy innym pakiecie raportowania, który używa ODBC lub OLE DB. 

Operatorzy mogą przeglądać raporty na stacjach roboczych poprzez proste przeglądanie archiwów raportów. Inni pracownicy mogą tworzyć raporty na swoich komputerach przy pomocy znanych aplikacji biurowych, aby wyodrębnić istotne informacje z systemu automatyki zgodnie ze swoimi potrzebami. W środowisku regulowanym lub w razie potrzeby możliwe jest stosowanie podpisu cyfrowego i kontroli wersji.

Poniższe szablony raportów są dostarczane z systemem:
 • Awarie (wartości z przed i po awarii)
 • Trendy (godzinne, zmianowe, dzienne, miesięczne)
 • Zdarzenia
 • Snapshot
 • Raporty z produkcji wsadowej (zdarzenia Batch Audit, Batch manager, Batch Comment, Batch Equipment, Batch, Batch Procedures, Batch Process, Batch System, trendy, zmienne, łączone pary zmiennych)

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language