Keskkonnaaspektid

ABB on seadnud eesmärgiks toota ja pakkuda tooteid ja/või teenuseid, millel ei ole lubamatut ning kaugeleulatuvat keskkonnamõju ja on nõuetekohaseks kasutamiseks turvalised, oleksid oma energia- ja loodusressursside kasutuselt optimaalsed ning et neid saaks taaskasutusse saata, taaskasutada või turvaliselt käibelt kõrvaldada.

ABB-s on juurutatud regulaarne keskkonnaaspektide määratlemise ja ülevaatuse protseduur. Keskkonnaaspektide hindamisel võetakse arvesse:
 • heiteid atmosfääri
 • heiteid vette
 • jäätmemajandust
 • pinnase saastamist
 • toorme ja loodusvarade kasutamist
 • kehtivat seadusandlust
 • ABB kontserni reegleid
 • ettevõttes kehtestatud keskkonnapoliitikat
 • energiakasutust
 • tootega seotud aspekte (ekspluateerimisel ja utiliseerimisel peale toote elutsükli lõppu)
 • keskkonnamõju avastatavust, mõju ulatust ja vähendamise/likvideerimise võimalusi
 • võimalikke ohuolukordi
 • muid keskkonna ja ümbruskonnaga seotud probleeme.

Pöörame tähelepanu:

1) tootmis- ja korrashoiutegevuse keskkonnahoidlikule korraldusele

 • tooraine säästlik kasutamine, võimalusel taaskasutamine
 • tehniliselt korras seadmed
 • kemikaalide kontrollitud kasutamine

2) energiasäästlikule tarbimisele
 • elektrienergia
 • soojusenergia
 • kütused

3) jäätmekäitlusele
 • ohtlike jäätmete kontrollitud äravedu
 • olmejäätmete selekteerimine

Lisainfo

Select region / language