Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για την ABB, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και η κουλτούρα της.

Στην ABB, η προσέγγισή μας ήταν πάντοτε να αναζητούμε μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας.  Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλούν τις αξίες και τη συμπεριφορά της εταιρείας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Select region / language