Σύγχρονα πράσινα κτίρια γραφείων με τεχνολογίες της ΑΒΒ

Ασφάλεια και μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα που οδηγούν σε LEED πιστοποίηση

Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει πολλές αρνητικές αλλαγές στη βιωσιμότητα του πλανήτη πλήττοντας τη χλωρίδα, την πανίδα, τους φυσικούς πόρους και τον συνολικό πληθυσμό της γης σε μεγάλη έκταση και ένταση. Ακραία φυσικά φαινόμενα  (υψηλές θερμοκρασίες, πλημμύρες & ανυδρία), προβλήματα στην υγεία και την επιβίωση του ευάλωτου πληθυσμού, ουσιαστικές αλλαγές στην απόδοση των καλλιεργειών, μείωση των αποθεμάτων πόσιμου νερού, άνοδος της στάθμης της θάλασσας και πολλές άλλες συνέπειες είναι στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, των ηγεσιών των κρατών και των πολιτών, που ψάχνουν τρόπους να μειώσουν την έκταση και τα αποτελέσματα της αλλαγής. 

Στο επίκεντρο χάραξης στρατηγικής μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος, καθώς σύμφωνα με τον ΟΗΕ (UNEP)τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας ενώ παράγουν το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (36%). Κανονισμοί, οδηγίες, νομοθεσία και προγράμματα πιστοποιήσεων οριοθετούν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας των κτιρίων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Στόχος παραμένει η καθιέρωση αναγνωρισμένων κατασκευαστικών πρακτικών που θα εφαρμοστούν από αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες συντήρησης & παροχής υπηρεσιών προκειμένου τα κτίρια και οι κατασκευές να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, μειώνοντας το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα σε εκπομπές CO2.  

Πώς αξιολογείται όμως ένα κτίριο για τη βιωσιμότητά του;

Πρόγραμμα LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

Το πρόγραμμα πιστοποίησης κτιρίων LEED είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολό-γησης και πιστοποίησης πράσινων κτιρίων σε όλες τις φάσεις κατασκευής τους, το οποίο δια-σφαλίζει, μέσω εξειδικευμένων επαγγελματιών, ότι ένα κτίριο ή ένα συγκρότημα κτιρί-ων σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας στρατηγικές που στοχεύουν στη βελτί-ωση της αποδοτικότητας τους σε ένα σύνολο παραγόντων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας.

Την πιστοποίηση μπορεί να την εξασφαλίσει κάποιο κτίριο τηρώντας τις προϋποθέσεις που ορί-ζει το LEED στη διαχείριση των εκπομπών, της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων, των μετα-φορών, των δομικών υλικών κ.α. Ανάλογα με την επίτευξη των στόχων ή μέρους αυτών η πιστο-ποίηση διαβαθμίζεται ξεκινώντας από την απλή πιστοποίηση certified (40-49 πόντοι), την silver (50-59 πόντοι), την gold (60-79 πόντοι) & την platinum (80+ πόντοι). Τα κατά LEED πιστοποιημέ-να κτίρια εξοικονομούν πόρους, αυξάνουν την ενεργειακή τους απόδοση, μειώνουν τις εκπομπές ρίπων και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ένα πράσινο υγιές περιβάλλον για τους ιδιοκτήτες, ένοι-κους ή επισκέπτες τους.

Ο ρόλος των έξυπνων κτιρίων στην επίτευξη της πιστοποίησης LEED

Όσοι επενδύουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις σήμερα, θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους σε συστήματα και τεχνολογίες που θα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων, εξα-σφαλίζοντας έτσι μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Δεδομένου ότι το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% του συνόλου των εκ-πομπών αερίου του θερμοκηπίου της ΕΕ προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη για ορθολογιστική λειτουργία των σύγχρονων κτιρίων. Η αναγκαιότητα αυτή ωστόσο, δε θα πρέπει να αφορά μόνο τα νέα κτίρια αλλά και τα υφιστάμενα και την ανακαίνισή τους. Στη συνάρτηση δε θα πρέπει να παραλείπουμε και την αξία της άνεσης και της ευφορίας που προσφέρει η εργασία ή η επίσκεψη σε ένα έξυπνο κτίριο. Έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε πως το 89% των ερωτηθέντων εργαζομένων συμφώνησαν πως θα αισθά-νονταν καλύτερα να επιστρέψουν στην εργασία τους εάν αυτή διέθετε έξυπνες εγκαταστάσεις.

Σε αυτό μπορεί με ακρίβεια να απαντήσει η τεχνολογία του διεθνούς πρωτοκόλλου KΝΧ, για αυτό και στην ΑΒΒ επενδύουμε σε προϊόντα και λύσεις βασισμένες στο πρωτόκολλο αυτό.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για κάθε τύπο κτιρίου

Σε ένα σύστημα με πρωτόκολλο ΚΝΧ όλες οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο με δυνατότητα εφαρμογής αυτοματισμών σε διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων, όπως εί-ναι σίγουρα τα κτίρια γραφείων, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και οι κατοικίες, τα εμπορικά κέντρα ‘mall’ και γενικά τα εμπορικά κατα-στήματα, τα αεροδρόμια ακόμη και τα βιομηχανικά κτίρια, όπου το ABB i-bus® KNX μπορεί να ενσωματώνεται στην ΙΤ υποδομή των εγκαταστάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15232 χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των κτιρίων, ανά-λογα με τις λύσεις αυτοματισμού που χρησιμοποιούν. Καθορίζει τέσσερις κατηγορίες ενεργεια-κής κλάσης για να ταξινομήσει τα κτίρια αυτά, σύμφωνα με την ενέργεια που καταναλώνουν και την αποδοτικότητα τους.

Με βάση το παραπάνω πρότυπο μπορούμε να διακρίνουμε και 3 επίπεδα διαβάθμισης στην κτιριακή ενεργειακή διαχείριση με τη χρήση του συστήματος κτιριακού αυτοματισμού ABB i-bus® KNX. Με βασικούς άξονες τον έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού/αερισμού, τον έλεγχο του φωτισμού καθώς και των μηχανισμών σκίασης μελετητές, μηχανικοί, κατασκευαστι-κές εταιρίες και διαχειριστές δημιουργούν σενάρια και προϋποθέσεις για την επίτευξη των στό-χων βιωσιμότητας και πράσινης ταυτότητας του κτιρίου.

Τα επίπεδα αυτά είναι:
• Το βασικό επίπεδο (basic – κλάση C),
• το προηγμένο (advanced – κλάση B) και
• το εξαιρετικό (premium – κλάση A)

AΣύστημα κτιριακού αυτοματισμού πολύ υψηλής απόδοσης BACS και TBM Εξοικονόμηση
έως 30%
σε κτίρια γραφείων
BBΣύστημα κτιριακού αυτοματισμού υψηλής απόδοσης BACS και TBM Εξοικονόμηση
έως 20%
σε κτίρια γραφείων
 
CΒασικό σύστημα κτιριακού αυτοματισμού BACS Οι τιμές αυτής της κατηγορίας
χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς
DΜη αποδοτικό σύστημα κτιριακού αυτοματισμού BACS Συμβατικό σύστημα χωρίς αυτοματισμούς
Premium – κλάση A
Advanced – κλάση B
Basic – κλάση C
Έλεγχος θέρμανσης / ψύξης

– Ολοκληρωμένος έλεγχος κάθε δωματίου (έλεγχος κάθε χώρου σε συνάρτηση με τη χρήση του, την ποιότητα του αέρα κ.ο.κ )
– Έλεγχος συστήματος εσωτερικής αντιστάθμισης (έλεγχος μετρούμενης εσωτερικής θερμοκρασίας/set point)
– Καμία δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης (μανδαλωμένες λειτουργίες)

Έλεγχος αερισμού / κλιματισμού

-Η παροχή αέρα σε κάθε δωμάτιο γίνεται κατόπιν ζήτησης ή από την ανίχνευση παρουσίας ανθρώπων
– Μεταβλητό set point ελέγχου θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (έλεγχος φορτίου/προσαγωγής αέρα-PID)
– Έλεγχος υγρασίας με παροχή ή απαγωγή αέρα από το χώρο

Φωτισμός

-Αυτόματη ανίχνευση φωτός ημέρας και έλεγχος φωτισμού
– Έλεγχος παρουσίας ανθρώπων και αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού
Παράλληλη δυνατότητα:
– χειροκίνητο on / αυτόματο off
– χειροκίνητο on / ρύθμιση φωτεινότητας
– αυτόματο on / αυτόματο off
– αυτόματο on / ρύθμιση φωτεινότητας

Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία

– Συνδυαστικός έλεγχος φωτισμού /ρολών σκίασης/
HVAC (θέρμανση, αερισμός, air conditioning)

Έλεγχος θέρμανσης / ψύξης

-Ανεξάρτητος έλεγχος κάθε δωματίου με επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και BACS
– Έλεγχος συστήματος εσωτερικής αντιστάθμισης
– Μερική μανδάλωση λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης (ανάλογα με το σύστημα HVAC)

Έλεγχος αερισμού / κλιματισμού

-Η παροχή αέρα σε κάθε δωμάτιο γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
– Μεταβλητό set point ελέγχου της θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία
– Έλεγχος υγρασίας με παροχή ή απαγωγή αέρα από το χώρο

Φωτισμός

Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας
– Έλεγχος παρουσίας ανθρώπων και αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού
Παράλληλη δυνατότητα:
– χειροκίνητο on / ρύθμιση φωτεινότητας
– αυτόματο on / αυτόματο off
– αυτόματο on / ρύθμιση φωτεινότητας

Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία

-Ηλεκτρικός έλεγχος (μέσω μοτέρ) των Μηχανισμών σκίασης και ρολών

Έλεγχος θέρμανσης / ψύξης

-Ανεξάρτητος έλεγχος σε κάθε δωμάτιο μέσω θερμοστατικών βαλβίδων ή ηλεκτρονικών ελεγκτών
– Έλεγχος συστήματος εξωτερικής αντιστάθμισης
– Μερική μανδάλωση λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης (ανάλογα με το σύστημα HVAC)

Έλεγχος αερισμού / κλιματισμού

-Η παροχή αέρα σε κάθε δωμάτιο γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
– Σταθερό set point θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα
– Περιορισμένη παροχή αέρα για έλεγχο υγρασίας

Φωτισμός

Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας
– Χειροκίνητος διακό-πτης on/off + sweeping extinction signal (τουλάχιστον ένας ηλεκτρικός χειρι-σμός κατά τη διάρκεια της ημέρας)
– Χειροκίνητος διακόπτης on/off

Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία

– Ηλεκτρικός έλεγχος (μέσω μοτέρ) των μηχανισμών σκίασης και ρολών

Στο επίπεδο premium, όπου επιτυγχάνεται και η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, η εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων κτιριακού αυτοματισμού μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην LEED πιστοποίηση με την κάτωθι βαθμολόγηση:

 

Κωδικός Περιγραφή Βαθμολογία (score)
Βιώσιμες εγκαταστάσεις
SSc8 Μείωση της φωτορύπανσης 1
Ενέργεια και ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα
EAc1 Βελτιστοποίηση ενέργειας 19
EAc5 Μετρήσεις & επαληθεύσεις 3
Ποιότητα ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων
EQc1 Μέτρηση της συγκέντρωσης του CO2  στους φυσικά αεριζόμενους χώρους 1
EQc6.1 Έλεγχος συστημάτων - Φωτισμός 1
EQc6.2 Έλεγχος συστημάτων – Θέρμανση (επίπεδο άνεσης) 1
EQc7.2 Επιβεβαίωση επιπέδου άνεσης 1
EQc8.1 Επίπεδο φωτισμού – φως ημέρας 1
Συνολικό scoreμε τη συνεισφορά του ΚΝΧ18

Οι αυτοματισμοί που εφαρμόζονται σε κάθε κτίριο παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λει-τουργίας τους και την εξοικονόμηση. Η κλιματική αλλαγή αναθεωρεί παραδοσιακές πρακτικές του παρελθόντος, για παράδειγμα φαίνεται πως οι ανάγκες για θέρμανση στο βορά μειώνονται ενώ αυξάνεται η ανάγκη για κλιματισμό στις χώρες του νότου. Επομένως είναι σαφές πως οι α-νάγκες διαφοροποιούνται και η ευελιξία που προσφέρει ο αυτοματοποιημένος έλεγχος των έξυπνων κτιρίων διευκολύνει τις στοχευμένες λύσεις βάσει των απαιτήσεων.

Τον Απρίλιο, έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, η Ημέρα της Γης προκειμένου να δοθεί έμφαση στην αξία των συντονισμένων προσπαθειών για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλ-λοντος. Στην ΑΒΒ σχεδιάζουμε προϊόντα και λύσεις με γνώμονα την κατασκευή και λειτουργία πράσινων κατασκευών που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα πιστοποίησης LEED μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι