KNX

Μία έξυπνη επένδυση στο μέλλον βασισμένη στην τεχνολογία του σήμερα

Το ΚΝΧ ως παγκόσμιο πρότυπο για αυτοματισμούς κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων υψηλής τεχνολογίας που απαντούν καθοριστικά στις απαιτήσεις των συγχρόνων εφαρμογών. Μόνο ένας one-stop supplier μπορεί να μετατρέψει τις εξατομικευμένες απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής σε μία ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική εγκατάσταση. Η ΑΒΒ σε αυτόν τον ρόλο, με την πολυετή τεχνογνωσία της, αναπτύσσει τεχνολογίες και προϊόντα που θα αυξήσουν την άνεση, την απόδοση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα μίας εγκατάστασης χωρίς να παραλείπει την ανάλογη επένδυση στην αισθητική των προϊόντων. Όχι μόνο οι ανάγκες του σήμερα αλλά και οι μελλοντικές μπορούν να καλυφθούν μέσα από έξυπνες και αποδοτικές επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες.  

ΚΝΧ με την ΑΒΒ: Μία ολοκληρωμένη λύση από έναν provider

Ο έξυπνος κτιριακός αυτοματισμός συνδυάζει τα πάντα, από την αξιόπιστη διανομή της ενέργειας στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης μέχρι τον έλεγχο των φορτίων, όπως είναι αυτά των μηχανισμών σκίασης ή των κυκλωμάτων φωτισμού.
Ο νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των δομικών τους στοιχείων. Οι απαιτήσεις έ-χουν καθοριστεί συνεκτιμώντας την εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτιρίου και του κόστους της επένδυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται μία ισορροπία μεταξύ αυτών. Είναι επίσης σαφές πως η εξοικονόμηση ενέργειας συνδέεται άμεσα με τους αυτοματισμούς των κτιρίων κυρίως σε κρίσιμα, για τη βέλτιστη λειτουργία του κτιρίου, φορτία όπως εκείνα της θέρμανσης ή της ψύξης, των μηχανισμών σκίασης, του σωστού και επαρκούς φωτισμού.

Ανακαλύψτε τις KNX λύσεις μας

ABB i-bus KNX®
Ποιο είναι το πλεονέκτημα μίας ΚΝΧ επένδυσης;

Κάθε άγνωστη στο ευρύ κοινό τεχνολογία εγείρει πολλές ερωτήσεις όπως:
Αξίζει να επενδύσω στην KNX τεχνολογία; Η απάντηση είναι δισκελής. Ναι αξίζει, καθώς το KNX κάνει το τόσο το setup όσο και τη λειτουργία της εγκατάστασης περισσότερο αποδο-τική, ενώ το δεύτερο ναι αφορά την αποδοτικότητα των ίδιων των ανθρώπων που εργά-ζονται ή ζουν σε έξυπνα κτίρια καθώς εξασφαλίζεται για αυτούς το ιδανικό περιβάλλον και συνθήκες που ευνοούν και τη δική τους παραγωγικότητα και ευημερία.

KNX

- Διεθνές πρωτόκολλο
- Υποστηρίζεται πάνω από 48.000 συνεργάτες σε 141 χώρες
- Συμφωνεί με τα πρότυπα EN 50090, EN 13321-1, ISO/IEC 14543, GB/T 20965, US Standard ANSI/ASHRAE 135

Βελτιώνοντας την οικονομική & την ενεργειακή απόδοση μία εγκατάστασης

To ABB i-bus® KNX επηρεάζει πολλούς δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας σε μία εγκατάστα-ση εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άνεση, ασφάλεια, ευελιξία και αξιοπιστία για τους φιλο-ξενούμενούς της. Ακόμη και μικρές παρεμβάσεις σε ένα κτίριο, όπως είναι η τοποθέτηση ανιχνευτών παρουσίας και η ενεργοποίηση κάποιου αυτοματισμού στις περιπτώσεις μη παρουσίας κοινού σε κάποιον χώρο, μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλη εξοικονόμηση στην ενέργεια θέρμανσης, ψύξης /θέρμανσης και φωτισμού του χώρου.

Έξυπνες επενδύσεις

Πολλοί παράγοντες δύναται να αυξήσουν την απόδοση ενός κτιρίου. Νέα υλικά, καινοτό-μες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις και νέες πηγές ενέργειας δημιουργούν ξεχωριστές συν-θήκες και νέες προοπτικές. Η αξιοποίηση όλων αυτών των παραγόντων προϋποθέτει προ-σανατολισμό σε καινοτόμες τεχνολογίες και έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα εποπτείας και ελέγχου.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελεί το νευρικό σύστημα του κτιρίου/εφαρμογής, καθώς δε συνεισφέρει μόνο στην παροχή της απαραίτητης ενέργειας, αλλά ελέγχει και την επι-τυχημένη λειτουργία του. Ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου και εποπτείας βασισμένο σε τε-χνολογία ΚΝΧ βοηθά τις υποδομές να παραμένουν up to date με μειωμένες απαιτήσεις σε ενέργεια και σε έξοδα συντήρησης σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Όσοι επενδύουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις σήμερα θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους στο μέλλον. Σε ένα σύστημα που θα συνεισφέρει στη βιωσιμότητα των εγκαταστά-σεων, λειτουργίες που εξασφαλίζουν μικρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Δεδομένου ότι το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% του συνόλου των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου της ΕΕ προέρχεται από τον κα-τασκευαστικό τομέα γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη για ορθολογιστική λειτουργία του κτιρίου. Η αναγκαιότητα αυτή ωστόσο δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα νέα κτίρια αλλά και τα υφιστάμενα και την ανακαίνισή τους.
Σε αυτό μπορεί με ακρίβεια να απαντήσει η τεχνολογία του διεθνούς πρωτοκόλλου KΝΧ, για αυτό και στην ΑΒΒ επενδύουμε σε προϊόντα και λύσεις βασισμένες στο πρωτόκολλο αυτό.

Ένα ανταποδοτικό σύστημα για διαφορετικές εφαρμογές

Σε ένα σύστημα ΚΝΧ όλες οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο με δυνατότητα εφαρμογής αυτοματισμών σε διαφορετικά projects, όπως είναι σίγουρα τα κτίρια γραφείων, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, οι αθλητικές εγκατα-στάσεις καθώς και οι κατοικίες, τα εμπορικά καταστήματα ‘mall’, τα αεροδρόμια ακόμη και τα βιομηχανικά κτίρια, με το ABB i-bus® KNX μπορεί να ενσωματώνεται στο ΙΤ δίκτυο μίας βιομηχανικής εγκατάστασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι