Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

U kunt deze pagina bekijken in:

Garantievoorwaarden ABB VanLien Noodverlichting


Garantietermijnen
Type Termijn
Led noodverlichtingsarmaturen (exclusief batterijen) 5 jaar
Solo productlijn 2 jaar
Overige noodverlichtingsarmaturen
 (exclusief starter en fluorescentiebuis)
4 jaar
Batterijen van decentrale noodverlichtingsarmaturen 4 jaar
Batterijen Solo productlijn 2 jaar
Conversie modules ingebouwd door ABB/VanLien 2 jaar
Overige conversie modules  1 jaar
Central batterij systemen inclusief batterijen 2 jaar
Bovenstaande garantietermijnen gaan in op de productiedatum. In geval van tussenkomst van ABB/VanLien onder garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Garantie
ABB/VanLien garandeert dat bovengenoemde producten vrij zijn van defecten veroorzaakt door het gebruik van ondeugdelijke materialen of constructiefouten in het product zelf, gedurende de voor dat product geldende garantietermijn.

Voorwaarden
De garantie houdt in dat ABB/VanLien het defect zal repareren dan wel vervangen, één en ander naar keuze van ABB/VanLien. De garantie omvat enkel de kosten van de door ABB/VanLien geleverde materialen. Overige kosten (zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van montage en demontage) zijn voor uw rekening.

De garantie wordt enkel gegeven indien u overtuigend ter beoordeling van ABB/VanLien kan aantonen dat de producten conform de installatie- en onderhoudsvoorschriften van ABB/VanLien en de ISSO publicatie 79 “Inspectie & Onderhoud” worden geïnspecteerd en onderhouden.

De garantie in deze overeenkomst vervangt, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties die bij wet zijn bepaald en vormt de volledige aansprakelijkheid van ABB/VanLien met betrekking tot de kwaliteit en garantie van het geleverde.

Ieder recht op garantie vervalt indien:
 1. defecten in het product niet spoedig, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering, schriftelijk aan ABB/VanLien zijn gemeld;
 2. de installatie van het product door een niet- erkend installateur is uitgevoerd en/of de installatie niet volgens de op dat moment geldende algemene en plaatselijke voorschriften en/of de door ABB/VanLien verstrekte installatievoorschriften is uitgevoerd;
 3. de defecten te wijten zijn aan fouten, onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met de geldende gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen van ABB;
 4. het gebruik van het product in strijd is met normaal gebruik of in strijd met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming, zoals maar niet beperkt tot een overschrijding van de toegestane omgevingstemperatuur;
 5. er zonder schriftelijke toestemming van ABB/VanLien werkzaamheden aan door ABB/VanLien geleverde zaken zijn verricht;
 6. er sprake is van toepassing van onderdelen die zijn betrokken bij derden, tenzij ABB/VanLien daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven;
 7. u enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens ABB/VanLien niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

Kosten die gemaakt worden door ABB/VanLien, om het garantieprobleem te beoordelen, zijn voor uw rekening indien de garantie niet van toepassing blijkt te zijn.

Reparatie
Reparatiezendingen worden geaccepteerd na schriftelijke akkoordbevinding door ABB/VanLien. Hiervoor kunt u bij ABB afdeling klantenservice een reparatienummer aanvragen. Reparatiegoederen, aan ons geretourneerd, dient u deugdelijk verpakt en franco aan onze fabriek te leveren, waarbij het transportrisico voor de afzender is.
 
 • Neem contact met ons op

  Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

  Contact