Używanie interfejsu HMI do resetowania i uruchamiania

Pytanie: Czy wolno używać interfejsu HMI do resetowania i uruchamiania maszyny?

Odpowiedź: Zalecamy używanie odrębnego przycisku do resetowania maszyny oraz unikania sytuacji, gdy do tego celu używa się interfejsu HMI. Interfejs HMI może być używany do funkcji uruchamiania, czego uzasadnienie można znaleźć, korzystając z poniższego łącza.


Resetowanie

W normie EN ISO 13849 w punkcie 5.2.2 określono funkcję resetowania ręcznego:

Jeśli tak stwierdzono w ocenie ryzyka, anulowanie polecenia zatrzymania powinno być potwierdzone przez ręczne, odrębne i celowe działanie (ręczne resetowanie).

Funkcja resetowania ręcznego:

  • Powinna być zrealizowana w postaci odrębnego i ręcznie obsługiwanego urządzenia w ramach komponentów bezpieczeństwa / systemu sterowania (SRP/CS)
  • Powinna działać, tylko jeśli działają wszystkie funkcje bezpieczeństwa i zabezpieczenia
  • Nie powinna samoczynnie inicjować ruchu ani niebezpiecznej sytuacji
  • Powinna być realizowana jako celowe działanie
  • Powinna umożliwiać odebranie przez system sterowania odrębnego polecenia uruchomienia
  • Powinna być akceptowana przez zwolnienie elementu wykonawczego z pozycji załączonej (ON)

Poziom bezpieczeństwa części związanych z bezpieczeństwem realizujących funkcję resetowania ręcznego powinien być wybrany tak, aby włączenie funkcji resetowania ręcznego nie zmniejszało wymaganego bezpieczeństwa odpowiedniej funkcji bezpieczeństwa.
Element wykonawczy resetowania powinien być umieszczony poza strefą zagrożenia i w bezpiecznej pozycji, z której dobrze widać, czy nie ma nikogo w strefie zagrożenia.

Ponieważ wymaga się, aby funkcja resetowania była zrealizowana w postaci odrębnego urządzenia, oznacza to, że nie można do tego celu użyć interfejsu HMI, ponieważ może on mieć także wiele innych funkcji. Ponadto wymaga się, aby podczas resetowania strefa zagrożenia była dobrze widoczna, co nie zawsze ma miejsce w przypadku interfejsów HMI. W związku z powyższym zalecamy używanie odrębnego przycisku do funkcji resetowania.

Wymóg, aby funkcja resetowania nie zmniejszała poziomu bezpieczeństwa funkcji bezpieczeństwa, powinien być spełniony przez zainicjowanie zwolnienia przycisku resetowania (zbocze opadające), co można także dostrzec w wymogu akceptowania resetu przez zwolnienie elementu wykonawczego z pozycji załączonej. Ponadto zalecamy monitorowanie długości sygnału dodatniego z przycisku resetowania — musi on być dostatecznie długi, aby nie został zinterpretowany jako zakłócenie, oraz dostatecznie krótki, aby nie został uznany za zakleszczenie. W sterowniku PLC bezpieczeństwa Pluto wymagania te są spełnione przez użycie gotowych bloków funkcyjnych z resetowaniem.

Aby zrobić wyjątek i używać interfejsu HMI do funkcji resetowania ręcznego, należałoby umieścić ten interfejs tak, aby operator dobrze widział strefę zagrożenia, a sygnał resetowania powinien być przetwarzany przez blok funkcyjny w sterowniku PLC bezpieczeństwa Pluto. 


Uruchomienie

W punkcie 1.2.3 europejskiej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE stwierdza się, co następuje:

Uruchomienie maszyny musi być możliwe jedynie przez zamierzone uaktywnienie elementu sterowniczego przewidzianego do tego celu.”

Interfejs HMI można traktować jako urządzenie przewidziane do celu uruchamiania maszyny, chociaż nie jest to jego jedyne przeznaczenie. Ponieważ jednak w dyrektywie maszynowej nie umieszczono wymogu, aby było to odrębne urządzenie, interfejsu HMI można używać do uruchamiania.

Informacje powiązane

Select region / language