Rodzaj osłony D' (EN) lub 'DIP/Ex tD' (IEC)

Ten rodzaj osłony chroni przed transmisją wybuchu pyłu ponieważ:

 • Konstrukcja silnika uwzględnia zabezpieczenie przed zapłonem pyłu, żadne czynniki potencjalnie wybuchowe (pyły) nie mogą dostać się do jego wnętrza
 • Ochronę przed wnikaniem pyłu do wnętrza silnika zapewnia stopień ochrony silnika IP65 lub IP55
 • Maksymalna temperatura powierzchni silnika nie może przekroczyć wartości zadanej klasą temperaturową, dla której silnik został certyfikowany
 • Na powierzchni zewnętrznej silnika nie mogą pojawić się żadne iskrzenia

Poniższe zapisy Zasadniczych Wymogów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (EHSR) Dyrektywy ATEX muszą być przestrzegane dla kategorii 2, jeśli silnik jest pyłoszczelny ze stopniem ochrony IP6X, oraz dla kategorii 3 jeśli silnik wykonany jest w stopniu ochrony IP5X:

 • Urządzenia użytkowane w atmosferze pyłowej muszą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zapłon warstwy pyłu, która może się na nich gromadzić
 • Temperatura powierzchni urządzenia musi być utrzymywana poniżej temperatury żarzenia pyłu, który osadza się na urządzeniu
 • Urządzenie musi być zaprojektowane w sposób wykluczający możliwość zapłonu mieszaniny powietrzno-pyłowej nawet w przypadku jego awarii
 • Urządzenie musi być zaprojektowane w sposób wykluczający możliwość zapłonu mieszaniny powietrzno-pyłowej przez możliwe do przewidzenia źródła zapłonu, jakie mogą wystąpić podczas normalnej pracy
 • Urządzenie włącznie z wejściami kablowymi musi posiadać konstrukcję uniemożliwiającą  powstanie mieszaniny wybuchowej (przy uwzględnieniu rozmiaru cząstek pyłu)

Aby urządzenie mogło być zainstalowane w strefie 21 lub strefie 22 w której występują pyły przewodzące, musi ono spełniać wymagania kategorii 2.
Aby urządzenie mogło być zainstalowane w strefie 22 gdzie nie występuje pył przewodzący, musi ono spełniać wymagania kategorii 3.
Zabronione jest instalowanie silników w strefie 20.

Normy związane z rodzajem osłony 'tD':
EN 61241-1: 2004-06
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego -- Część 1: Ochrona za pomocą obudowy "tD" na bazie IEC 61241-1 
EN 50281-1-1:1998
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 1-1: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę -- Budowa i badanie
EN 50281-1-2:1998
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 1-2: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę -- Dobór, instalacja i konserwacja
IEC 61241-0: 2004-07
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego -- Część 0: Wymagania ogólne
IEC 61241-1: 2004-05
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego -- Część 1: Ochrona za pomocą obudowy "tD"

Dobrór i instalacja

Katagoria urządzenia Minimalny stopień ochrony
Kategoria 1, strefa 21
nie dotyczy
Kategoria 2, strefa 21 (pył przewodzący) IP 6x
kategoria 3, strefa 22 (pył nieprzewodzący) IP 5x

Ograniczenia temperaturowe:

 • Klasa temperaturowa powierzchni zewnętrznej silnika określana jest na podstawie pomiaru maksymalnego wzrostu temperatury w najgorszym możliwym przypadku zasilania przy uwzględnieniu tolerancji napięcia zgodnie z normami:
  • +/- 5% napięcia znamionowego, jeśli silnik znakowany jest według IEC 60034-1
  • +/- 10% napięcia znamionowego, jeśli silnik znakowany jest według IEC 60038

w obydwu przypadkach należy uwzględnić dodatkowy margines poniżej klasy temperaturowej: 5 K dla klas T3, T4, T5, T6  lub 10 K dla klas T1 oraz T2.

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje