Dammantändningssäker ”D” (EN) eller ”DIP/Ex tD” (IEC)

Skyddet förhindrar att dammexplosioner inträffar i transmissionen genom att:

 • Själva motorn är skyddad mot dammantändning, vilket innebär att ingen potentiellt explosiv atmosfär kan tränga in i motorn
 • Inträngning av damm i motorn förhindras av IP-kapslingen, som är av typen IP65 eller IP55.
 • Den maximala yttemperaturen utanför motorn får inte överstiga temperaturklassen som motorn är certifierad för.
 • Inga gnistor får förekomma utanför motorkapslingen.

  Med denna typ av skydd är underhållet en mycket viktig parameter att ta hänsyn till vid definitionen av zonen och valet av motorskydd.

  EHSR:erna i ATEX-direktivet måste följas, motsvarande Kategori 2 om motorn är dammantändningssäkrad, IP6X, eller motsvarande Kategori 3 om motorn är dammsäkrad, IP5X:

 • Utrustning som ska användas i områden som är exponerade för damm måste konstrueras så att damm som ackumuleras på ytan inte antänds.
 • Yttemperaturerna för utrustningskomponenter måste hållas långt under glödtemperaturen för det ackumulerade dammet.
 • Utrustningen måste konstrueras så att antändning av luft-/dammblandningen förhindras även i händelse av driftfel.
 • Utrustningen måste konstrueras så att luft-/dammblandningar inte kan antändas av förutsebara antändningskällor som kan vara närvarande vid normal drift.
 • Utrustning, inklusive kabelgenomföringar, måste konstrueras så att hänsyn tas till storleken på partiklarna, för att dammet inte ska leda till en explosiv blandning.

För installation i Zon 21 eller Zon 22 innehållande elektriskt ledande damm måste motorerna uppfylla kraven för kategori 2, även om motorn ska användas i Zon 22 med damm som typiskt inte är elektrisk ledande.
För installation i Zon 22 utan konduktivt damm måste motorerna uppfylla kraven för kategori 3.
Inga motorer får installeras i Zon 20.

Standarder som rör skyddstyp ”tD”:
EN 61241-1: 2004-06
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm  Del 1: Skydd genom kapsling ”tD” baserad på IEC 61241-1
EN 50281-1-1:1998
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm  Del 1-1: Elektrisk utrustning som skyddas av kapslingar – Konstruktion och provning
EN 50281-1-2:1998
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm  Del 1-2: Elektrisk utrustning som skyddas av kapslingar – Val, installation och underhåll
IEC 61241-0: 2004-07
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm  Del 0: Allmänna krav
IEC 61241-1: 2004-05
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm  Del 1: Skydd av kapslingar ”tD”


Val och installation av produkt

Utrustningskategori
Lägsta skydd för utrustning
Kategori 1, zon 21
ej tillämpligt
Kategori 2, zon 21 (konduktivt damm)
IP 6x
Kategori 3, zon 22 (icke-konduktivt damm)
IP 5x

Temperaturgränser:

 • Temperaturklassen för den externa ytan fastställs genom att mätning av den maximala temperaturökningen vid sämsta tänkbara förhållande för spänningsmatningen, inklusive de spänningstoleranser som krävs enligt standarden.
 • +/- 5% av märkspänningen om motorn är stämplad enligt IEC 60034-1
 • +/- 10% av märkspänningen om motorn är stämplad enligt IEC 60038

i båda fallen med en extra marginal på 5 K (T3, T4, T5 och T6) och 10 K (T1 och T2) under temperaturklassen.

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar