Pilotprojekt med ABB Ability™ hjälpte Caruna att göra elnätet smartare

Pilotprojekt med ABB Ability™ hjälpte Caruna att göra elnätet smartare

ABB och Caruna – det största elnätsbolaget i Finland – utforskar nya sätt att klara framtidens utmaningar med hjälp av molnbaserade tjänster i ABB Ability™.

I den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) konstateras att energisystemen måste göras om i grunden, och det snabbt, om vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Inom en nära förestående framtid kommer energisystemen att innehålla nya slags förnybara och intermittenta energikällor, samtidigt som förbrukningen behovsoptimeras och nya lagringsenheter tas i bruk.

Allt det här måste ske utan att strömförsörjningens tillförlitlighet äventyras. Det innebär att elnätens skydds- och styrfunktioner måste klara fortlöpande förändringar under enheternas livslängd. Det är en enorm utmaning för automationssystemet, som måste bli mer flexibelt och kunna anpassas snabbare. Därmed ökar behovet av flexibla automationsprodukter och av molntjänster som stöder sådana produkter.

De första tecknen på klimatförändringar i Finland visade sig i form av extremt hårda vinterstormar som orsakade långvariga strömavbrott i stora områden i början av 2010-talet. Efter stormarna införde den finska regeringen regler som ålägger elnätsbolagen att i högre grad säkerställa avbrottsfri strömförsörjning. Det ledde till att energibolagen i snabb takt installerade markkablar och förnyade elkraftsanläggningarnas automationssystem, ibland många år innan den befintliga utrustningens beräknade tekniska livslängd var slut.

Molntjänster är framtiden inom kraftdistribution

Caruna, den finska marknadens största operatör av eldistributionssystem, har antagit utmaningen och genomför nu ett omfattande investeringsprogram för att förbättra elnätet och fokusera på säkerhet, tillförlitlighet och flexibilitet för framtida behov.

Enligt Caruna är molntjänster värdefulla verktyg för framtidens elkraftsdistribution.

”Molntjänster ger en flexibel plattform för att hantera stora datavolymer och utveckla nya tillämpningar. Fördelarna visar sig på många olika sätt, till exempel när man ska analysera användningen av elnätets användningen med hjälp av online-mätningar och händelsedata, utföra diagnostik och tillståndsövervakning eller optimera förbrukningen utifrån efterfrågan. Och möjligheten att hantera och uppdatera enhetskonfigurationer från en central plats säkerställer att informationen alltid är tillgänglig och aktuell. Två av Carunas främsta krav för omfattande användning av molntjänster gäller internetsäkerhet och tillförlitlighet”, säger Henri Vierimaa, Carunas teknikchef.

ABB:s och Carunas pilotprojekt för molntjänster

ABB Ability erbjuder det som Caruna efterfrågar. ABB och Caruna har startat ett gemensamt pilotprojekt, där ett skydds- och styrsystem  i elkraftsanläggningen i Norrmark (västra Finland) har kopplats till ABB Ability-molntjänsterna via en säker fjärranslutning. De nyligen utvecklade molntjänsterna kan användas för heltäckande hantering av alla flexibla skydds- och kontrollprodukter. Med pilotsystemet hanteras alla konfigurationer och versioner av skyddstillämpningarna. Utförandet möjliggör effektiv säkerhetskopiering och snabb återställning av enheterna via ABB Ability-tjänsterna så fort en säker fjärranslutning är tillgänglig.

”ABB Ability är en enhetlig, branschöverskridande digital plattform. Anslutna och programvaruaktiverade lösningar och tjänster som gör att våra kunder vet mer, gör mer, gör bättre, tillsammans”, säger Alessandro Palin, ansvarig för ABB:s verksamhet Distribution Solutions.

Uppdatering av programvara är en viktig aspekt av heltäckande programvaruhantering. När nya produktfunktioner blir tillgängliga kan man, tack vare de nya tjänsterna, snabbt ta dem i bruk på de olika enheterna. Händelser, register och andra processdata som har samlats in från enheterna och lagrats i ABB Ability-molnet kan användas för felsökning och tillståndsövervakning.

Pilotsystemet i Norrmark är ett nytt programvaruorienterat koncept för skydd och kontroll av mellanspänningsanläggningar. Konceptet innefattar SSC600, ABB Ability-systemets komponent för smart styrning och skydd av elektriska system. Med det helt nya konceptet kan man fjärruppdatera programvarorna i stället för att utföra repetitiva enhetsbyten eller andra tidsödande, manuella åtgärder på plats. Men en digital programvarubaserad skyddsenhet räcker inte för att tillgodose behovet av flexibilitet. Det behövs också ett system för effektiv övervakning och hantering av hela uppsättningen av enheter. Utan ett bra hanteringssystem kan man inte nyttja alla fördelar med de flexibla, distribuerade enheterna. Det bästa sättet att tillgå ett sådant hanteringssystem är att använda molntjänstdelen av det digitala ABB Ability-erbjudandet.

För kundens bästa

Samarbetet mellan Caruna och ABB blev mycket lyckat och innebär många fördelar för Carunas kunder.

"SSC600 är ett intressant sätt att styra och skydda elnätet. Genom att konsolidera flera reläer till en enda enhet förenklar man elnätet och får samtidigt möjlighet att hantera elnätets skyddsfunktioner på ett effektivt sätt. Det är en kostnadseffektiv och modern lösning som dessutom ger en öppen plattform för att utveckla de nya nätverksfunktioner som behövs i framtiden”, säger Henri Vierimaa.

ABB stöder Caruna – och alla kunder – under hela produktlivscykeln, så att de får ut mer av sina tillgångar.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp