Urbaniseringen ställer nya krav på elnäten

En ökande urbanisering med fler invånare som flyttar till tätorter och storstäder medför nya utmaningar. Detta ställer nya krav på elnäten och förändringar bör ske på flera plan.

För att nå klimatmålen krävs dels en omställning till eldrift inom transportsektorn, vilken i dag står för en tredjedel av alla fossila utsläpp, dels att de förnybara energikällorna byggs ut.

Göteborg är en av de städer som växer snabbt, och som ställs inför stora utmaningar både vad gäller energiproduktion och klimat, men där många möjligheter också växer fram.

– Min bild av var jag vill vara 2030 med Göteborg är att energiförsörjningen inte ska vara någon begränsande faktor, utan en möjliggörande faktor i allt högre grad, för att få ett fungerande och hållbart Göteborgssamhälle, säger Håkan Torbjörnsson, strategidirektör för Göteborg Energi.

Smarta städer är en lösning på problemet då innovationer, digitalisering och modern teknik skapar möjligheter att möta utmaningarna på ett effektivt och hållbart sätt. Ett ständigt problemkomplex i elnätet är att hantera effektflödena, alltså att säkerställa en balans mellan tillgänglig och ansluten effekt.

– Vi på ABB bidrar till att göra elnätet mer intelligent och uppkopplat med informationsanalys, säger Erik Persson, affärsutvecklare och Digital lead, Power Grids på ABB. Han beskriver den förändrade elmarknaden som en evolution snarare än en revolution. Efterfrågan ökar successivt på ny teknik, tillgång till mer information, smartare komponenter och ett smartare sätt att bygga elnät.

– Här fyller ABB en nyckelroll med ABB AbilityTM, en digital plattform där vi bland annat valt att samla kompetens kring smarta elnät, säger han. Plattformen ABB AbilityTM möjliggör konsoliderad analys av information som samlas in längs hela elkraftskedjan. På så vis går det bland annat att matcha elproduktionen med förbrukningen.

För att hantera utvecklingen inom elnäten på lång sikt krävs investeringar i nya ledningar och kraftstationer. Här och nu handlar det om ny teknik: digitala lösningar med exempelvis laststyrning och energieffektivisering. Enligt Håkan Torbjörnsson är en sammanlänkning av Göteborgs energiinfrastruktur och kommunikationsinfrastruktur avgörande. Genom att digitalt sammanväga data från flera signalkällor tydliggörs nya samband.

I ett steg att möta utvecklingen satsar Göteborg Energi på utbyggnad av antalet laddstolpar för elektriska fordon. Tack vare god insikt om hur laster och tillgång till energi ser ut kan laddningen av de 260 stationer som finns på plats i dagsläget, handhas smartare. I Göteborg ligger man i framkant när det gäller att hantera befolkningsökningen, ökad energiförbrukning och det medföljande klimatavtrycket. Håkan Torbjörnsson anser att det finns många nya möjligheter med ökad urbanisering. Genom smart övervakning av elnäten möjliggörs ett stadigvarande växande samhälle.

– Att Göteborg ska växa med en tredjedel på de flesta områdena fram till 2035 innebär kolossalt mycket utmaningar och möjligheter för oss. Det gäller att hålla staden attraktiv så att man lockar till sig rätt kompetenser, det är det som möjliggör för nya företag att etablera sig här, men lika mycket för de befintliga företagen att utvecklas och trivas här, säger han.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp