Zgodność z wymaganiami dotyczącymi surowców

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi surowców wchodzi w zakres dobrej praktyki handlowej. ABB dąży do zapewniania zgodności materiałowej, wdrażając w tym celu szereg strategii, w tym Strategię zarządzania środowiskiem i Kodeks postępowania Dostawców ABB, a ponadto dąży do zapewnienia zgodności z rygorystycznymi normami społecznymi, środowiskowymi i z zakresu praw człowieka. Zachęcamy naszych dostawców i podwykonawców do wdrażania podobnych standardów oraz do spełniania wymagań prawnych.

Na całym świecie wprowadzane są rygorystyczne przepisy prawa, co oznacza, że ABB musi dokładniej kontrolować pochodzenie niektórych materiałów i stopniowo rezygnować z wykorzystywania niebezpiecznych substancji w swoich produktach i procesach. ABB oczekuje od swoich dostawców tego, że będą czynnie wspierać bieżące wysiłki na rzecz zapewniania i wykazywania zgodności z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS i przepisami dotyczącymi wykorzystania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

ABB jest świadome konfliktów istniejących w Demokratycznej Republice Konga i aktywnie podejmuje działania mające na celu określenia które produkty i materiały dostarczane przez Dostawców ABB mogą zawierać minerały stwarzające potencjalne źródła konfliktów.

Substancje niebezpieczne

ABB kontynuuje stopniowe wycofywanie niebezpiecznych substancji w produktach i procesach, gdy jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Opracowaliśmy listę substancji zabronionych i objętych ograniczeniami, która jest regularnie aktualizowana, zgodnie z przepisami międzynarodowymi. od naszych Dostawców wymagamy dostosowanie się do tych przepisów, które są również częścią Ogólne warunki zakupu towarów i usług oraz Kodeks postępowania Dostawców ABB.
Select region / language