Strategia zrównoważonego rozwoju 2030

Potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatycznym staje się coraz pilniejsza. Od 1998 r. coraz częściej zdarzają się rekordowo upalne lata. Jednocześnie nadmierna eksploatacja zasobów Ziemi i degradacja środowiska naturalnego zagrażają zdrowiu wielu ludzi na całym świecie.

W nadchodzących dziesięcioleciach presja na środowisko będzie coraz większa: według prognoz ONZ liczebność globalnej populacji wzrośnie z obecnych 7,8 mld to 9,7 mld w 2050 r. Około 80 proc. ludzi będzie mieszkać w miastach, stanowiąc ogromne obciążenie dla działających już teraz na granicy maksymalnej wydajności systemów zaopatrzenia w wodę, żywność, energię oraz sieci transportowych.

W ramach naszej Strategii zrównoważonego rozwoju 2030 aktywnie wspieramy koncepcję społeczeństwa niskoemisyjnego. Współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami przy wdrażaniu zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości oraz cyklu życia naszych produktów i rozwiązań. W społecznościach, w których funkcjonujemy, staramy się pobudzać postęp społeczny.

Coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój jest elementem zaangażowania ABB na rzecz odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Stanowią one podstawę naszych ramowych struktur zarządzania, opartych na uczciwości i przejrzystości, co zostało ujęte w naszym Kodeksie Postępowania. Kodeks ten wskazuje naszym pracownikom i dostawcom właściwy sposób postępowania oraz zabrania podejmowania działań odwetowych.

Kluczowym elementem naszej Strategii zrównoważonego rozwoju 2030 jest aktywność na rzecz budowy społeczeństwa niskoemisyjnego, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego oraz wytycznymi inicjatywy Science Based Targets. ABB również zobowiązała się do określenia celów opartych na wiedzy naukowej.

Aby móc w pełni skupić się na realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, są one zintegrowane z procesami decyzyjnymi, a obowiązujące w firmie zasady odpowiedzialności i systemy zachęt przekładają się na właściwe działania. 

Ogólny zarys głównych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Aktywnie uczestniczymy w budowaniu bardziej zrównoważonego świata. Dajemy przykład naszymi własnymi działaniami. Współpracujemy z klientami i dostawcami w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla, ochrony zasobów i promowania postępu społecznego.

Uczciwość i transparentność w całym łańcuchu wartości

Chcemy postępować właściwie i transparentnie na każdym poziomie naszego łańcucha wartości. Osiągnięcie celów nie jest jedynym kryterium pomiaru wyników - liczy się również sposób ich osiągnięcia.

Kultura uczciwości (Integrity) leży u podstaw funkcjonowania firmy w skali globalnej, a siła i przyszły sukces ABB zależą od naszej reputacji jako zaufanego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Realizujemy nasz program Integrity oraz działania wspierające transparentność w naszej globalnej komunikacji. Program jest przyswajany i stosowany przez naszych pracowników, dostawców i partnerów. Wraz z naszymi klientami włączamy te działania do wszystkich procesów biznesowych, kładąc nacisk na zapobieganie ewentualnym incydentom oraz ich wykrywanie i rozwiązywanie.

Głównym filarem naszego podejścia jest zaktualizowany niedawno Kodeks postępowania ABB, który wskazuje naszym pracownikom właściwą postawę: przestrzeganie prawa, honorowe działanie i szacunek dla innych. Dokument określa także nasze zobowiązania wobec etycznego zachowania i przestrzegania praw człowieka, zabrania podejmowania działań odwetowych.

Chcemy zapewnić naszym pracownikom swobodę wypowiedzi na każdym szczeblu organizacji i łańcucha wartości oraz pomagać im w samodoskonaleniu się.

Select region / language

Pożyteczne informacje