Dlaczego teraz?

W ciągu ostatnich 50 lat popularność wodoru ograniczała się głównie do sektora transportu. Zainteresowanie surowcem rosło wraz ze wzrostami cen ropy i gazu, a następnie malało, razem ze spadkiem tych cen. Obecnie popularność wodoru, zwłaszcza zielonego, produkowanego przy użyciu energii odnawialnej, obejmuje już wszystkie sektory gospodarki. Dzieje się tak za sprawą coraz większych obaw dotyczących skutków zmian klimatycznych i rosnącej świadomości na temat potencjału wodoru w redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wodór jako zamiennik paliw kopalnych oraz zastosowany do magazynowania energii przyczyni się do osiągnięcia celów klimatycznych, określonych w wielu przepisach i strategiach, m.in.: porozumieniu paryskim, strategii UE o neutralności klimatycznej do 2050 r., czy w brytyjskiej ustawie o zmianie klimatu.

Tylko wodór może utrzymać szybkie tempo rozwoju sektora energii odnawialnej, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W rzeczywistości malejące koszty zielonej energii i rosnący udział jej odnawialnych źródeł w miksie energetycznym poszerzają rozumienie potencjału wodoru dla magazynowania energii słonecznej oraz wiatrowej.

Wyzwaniem jest obecnie stworzenie nowego ekosystemu, który w pełni wykorzysta możliwości wodoru, prowadząc do trwałych zmian.

Select region / language