Pappersmaskinstillämpningar och styrning

Öka hastigheten och noggrannheten med variabler för tvär- och maskinriktningsstyrning


ABB:s programvara för pappersmaskinstyrning använder modellbaserade algoritmer för att förbättra hastigheten och noggrannheten i variablerna för tvär- och maskinriktningsstyrning, vilket resulterar i mer enhetliga produkter, minimerade processtörningar och effektiv användning av råmaterial. ABB:s lösningar för styrprogramvara är en del av ett komplett, integrerat system för kvalitetskontroll. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Multivariat profilstyrning - MCD
Tvärriktningsstyrning
Maskinriktningsregleringarna
Optimerande regleringar
Multivariat profilstyrning bygger på ABB:s många år som tekniskt ledande inom CD-reglering. Multivariat profilstyrning optimerar och balanserar flera CD-profiler för papperskvalitet, samtidigt som bidragen från flera uppsättningar profilstyrande ställdon samordnas inom de operativa begränsningarna.

Bland exemplen märks:
 • Minimering av energiförbrukningen när ökade ingrepp av ett ställdon medför ökad energiförbrukning; till exempel kan samordning av en dysbalk och en ånglåda resultera i minskad förbrukning av både ånga och vatten.
 • Uppnå optimal balans mellan konkurrerande kvalitetsmål genom att till exempel tillsätta båda läpp- och spädningsställdon på en maskin för att balansera målen att få jämn viktprofil och enhetlig fiberriktningsprofil.
 • Minska åtgången av dyra bestrykningstillsatser (används för att förbättra glansen) och förbättra rulluppbyggnaden genom att samtidigt optimera MD- och CD-glans, fukt och tjocklek i en superkalander.
 • Snabbare återhämtning efter processtörningar genom att minska variationer i maskinriktningen som följd av oberoende styrning av flera uppsättningar ställdon.
  MCD uppnår dessa mål genom att samordna flera uppsättningar CD-ställdon som styr ett flertal olika pappersegenskaper. Funktionen ger optimala resultat genom att ge operatörerna möjlighet att fastställa den bästa balansen mellan målen med hjälp av ett enkelt och intuitivt operatörsgränssnitt.

Data


 • MCD-styrningen kan användas i användarmiljöerna QCS800xA, QCS450 med QCS LAN, eller 800xA (QC Aspects).
 • Användargränssnitten för MCD-styrning är helt integrerade med ABB 800xA Aspect-systemet.
 • MCD-styrningen är implementerad i en separat dedikerad server, MCD Connectivity Server. Specifikationerna för den här servern är samma som för en 800xA Connectivity Server.
 • Varje MCD-styrenhet har stöd för upp till fem indataprofiler och fem utdataprofiler. En stor MCD-tillämpning kan även delas upp i ett antal mindre MCD-styrenheter av praktiska skäl. En 5x5 MCD-produktlicens kan till exempel användas som en 2x2- och en 3x3 MCD-styrenhet.
 • För att säkerställa snabb leverans och uppstart, erbjuder ABB ett fullständigt sortiment av tjänster för installation och driftsättning. Dessa omfattar beskrivning av kundspecifikationer, installationsstöd, säkerställande av optimala prestanda och expertprojektledning.
ABB:s tvärriktningstyrningar ger överlägsen profilstyrning på alla typer av pappersmaskiner. Dessa regleringar använder tidsbaserad mätning för snabbare regleringsåtgärder för aggressivare och effektivare tvärriktningsstyrning. ABB:s CD-regleringar är en öppen lösning som är helt uppgraderingsbar och konstruerad för att integreras med pappersmaskinens befintliga styrsystem även om detta kommer från annan leverantör.

ABB:s profilstyrningar ger dig total kontroll över papperets kvalitet och likformighet – viktigt för att din kund skall bli nöjd med kvalitet och körbarhet – både idag och framtiden.

Tvärriktningsstyrning innefattar:
 • Viktstyrning 
 • Fuktstyrning
 • Tjockleksstyrning
 • Bestrykningspålägg 
 • Styrning för ytegenskaper 
 • LV CD-styrning

Data


Viktstyrning
ABB Weight Control beräknar styråtgärder för läppstyrningsställdon, till exempel ABB Linear Steppers, för att optimera viktprofilen. Avancerade styrstrategier används tillsammans med algoritmer för att minimera viktvariationer under alla driftsförhållanden. 

Fuktstyrning
ABB Moisture Control beräknar styråtgärder för CD-ställdon, inklusive den fullständiga uppsättningen av fukthaltsställdon, för att optimera fuktprofilen. Genom att kombinera avancerade styrstrategier och högpresterande algoritmer minimeras fuktvariationerna, oavsett driftsförhållanden.

Tjockleksstyrning
ABB Caliper Control optimerar tjockleksprofilen med avancerade styråtgärder för tjockleksställdon, till exempel ABB Smart Calender Profiler. Genom att använda båda de avancerade kontrollstrategierna och högpresterande algoritmer, minimerar ABB:s tjockleksstyrning variationer i tjockleken under alla driftsförhållanden.

Bestrykningspålägg
ABB Coat Weight Controls förbättrar utseende och tryckegenskaper hos din produkt och förbättrar samtidigt körbarheten vid tryckning och konvertering. Korrekt och konsekvent styrning av bestrykningen gör det möjligt för papperstillverkare att minska kassation och nedgradering och samtidigt hushålla med råvaror och energi. 

Styrningen säkerställer ett optimalt och jämnt bestrykningspålägg genom noggrann placering av bestrykningsbladet. Styrningen fungerar tillsammans med ABB:s mätningar och profiler för att minska variationerna och förbättra den övergripande kvaliteten på den färdiga produkten.

Styrning för ytegenskaper
ABB:s algoritmer för ytegenskaper minimerar tryggt variationer i tvärriktningen genom att justera börvärdena för ställdon, till exempel ABB Finishing Profiler. Styrningen för ytegenskaper maximerar också produktionen och eliminerar även riskerna för svärtning eller delaminering. De enskilda ångflödena kompenserar för ändringar av hastighet, produktion, kalandertemperatur och andra kalanderparametrar.

LV CD-styrning
ABB LV CD Control optimerar automatiskt styrprestanda utan manuell inblandning och störning av CD-styrsystemet. Detta ger operatörerna automatisering utan handgripliga åtgärder och hållbara optimala prestanda. Den här avancerade funktionen förbättrar ABB:s CD-styrsystem genom överlägsna resultat, ökad driftseffektivitet och utmärkt avkastning på gjorda investeringar.

Dessa regleringar bygger på modellbaserade algoritmer (Internal Model Controller), utvecklade för de unika förutsättningar som råder på en pappersmaskin med varierande transporttider och svårförutsägbara processvar. ABB:s längsregleringar ger en lättanvänd, robust och pålitlig styrning av pappersmaskinen under alla förutsättningar. Resultatet är en bättre produktlikformighet, minimimalt med processtörningar och effektiv användning av energi och råmaterial.

ABB:s regleringar är de snabbaste och noggrannaste i branschen. För att åstadkomma detta använder vi en avancerad, tidsbaserad Kalman-filterteknik för behandling av insamlad data från alla sensorer i mätramarna. Kalmanfiltreringen separerar noggrannt MD-variationer och CD-variationer och korrekt, reglerbar profil erhålles efter varje traversering. Eftersom ABB-mätramar aldrig lämnar pappersbanan får ABB:s MD-regleringar exakt och kontinuerlig produktinformation vart 5:e sekund för bättre totalprestanda.

Maskinriktningsregleringarna innefattar:

 • Ytvikt 
 • Fukthalt 
 • Askhalt 
 • Opacitet 
 • Bestrykningspålägg
 • Automatiska kvalitetsomställningar
 • Färg
 • Automatiska nyansändring (färgomställning)

Data


Viktstyrning
Weight Control beräknar styråtgärder för läppstyrningsställdon, till exempel ABB Linear Steppers, för att optimera viktprofilen. Avancerade styrstrategier används tillsammans med algoritmer för att minimera viktvariationer under alla driftsförhållanden. 

Fuktstyrning
ABB Moisture Control beräknar styråtgärder för CD-ställdon, inklusive den fullständiga uppsättningen ABB Moisture-ställdon, för att optimera fuktprofilen. Genom att kombinera avancerade styrstrategier och högpresterande algoritmer minimeras fuktvariationerna, oavsett driftsförhållanden.

Askhalt
ABB Ash Control ger högre kvalitet åt den färdiga produkten genom att förbättra kundens styrmöjligheter i maskinriktningen. Baserat på icke-kontinuerliga mätningar minskar ABB Ash Control askhaltvariationen med upp till 80 % och förbättrar prestanda upp till 50 %. Detta säkerställer optimal produktkvalitet.

Opacitetsstyrning
ABB Opacity Control ökar produktens opacitetskvalitet i tryckegenskaper. Denna nivå av noggrannhet och konsekvens i opacitetsstyrningen gör det möjligt för papperstillverkare att minimera antalet kassationer och nedgraderingar och samtidigt hushålla med råvaror och energi. Resultatet är högre kvalitet i alla aspekter.

Bestrykningspålägg
ABB Coat Weight Controls förbättrar produktens utseende och tryckegenskaper och förbättrar samtidigt körbarheten vid tryckning och konvertering. Korrekt och konsekvent styrning av bestrykningen gör det möjligt för papperstillverkare att minska kassation och nedgradering och samtidigt hushålla med råvaror och energi.

Automatisk kvalitetsomställning
Fast Grade Change eliminerar kortvariga störningar i banfukthalt, uppskattar framtida ångbehov utifrån kvalitetsdata och fastställer det olinjära förhållandet mellan ytvikt och maskinhastighet i syfte att eliminera icke-modellerade processtörningar.

Färgstyrning
Bland dessa styrfunktioner kan nämnas multivariabel färgkontroll för att styra färgtillsatsen i våtpartiet och minimera skillnaden mellan önskad och uppmätt nyans, dubbelsidig färgstyrning för att samordnar färgtillsats mellan över- och underdel samt fluorescerande vithetsstyrning som styr tillsatsen av fluorescerande vitmedel.

Automatisk styrning av nyansändring
Fast Shade Change utnyttjar till fullo kapaciteten hos en färgprocess för att automatiskt ändra nyans. Detta ger en enhetlig och optimal nyansändring, samtidigt som funktionen optimerar och samordnar maskinens respons på order om nyansändring. Funktionen minimerar omställningstid och färgad kassation.

Branschledande Smart Color Sensor och Smart Color Sensor-paketet ger papperstillverkare ett avancerat färgsystem som minskar start- och omställningstider, optimerar färganvändningen, minimerar kassation och gör produkterna enhetligare.

ABB:s optimerande regleringar resulterar i färre banbrott, förbättrad produktlikformighet, snabbare kvalitetsomställningar och nyansändringar samt maximerad produktion

Smarta optimerande regleringar innefattar:

 • Styrningar av inloppslåda 
 • Koordinerad hastighetsomställning 
 • Hastighetsoptimering 
 • Automatiska kvalitetsomställningar 
 • Mäld- och skiktstyrning 
 • Konstistenskompensering 
 • Kräppningsstyrning 
 • Bulkkompensering 
 • Kåpstyrning för Yankee-maskiner 

Data


Styrning av inloppslåda
Headbox Control kan tillämpas på många typer av inloppslådor och våtpartikonfigurationer. Produktens unika konstruktion tillåter användare att enkelt ändra sina styrstrategier för inloppslådan under processanpassningen, utan att det kräver dyra uppgraderingar. Operatörerna kan enkelt mata in önskade processmål i vanligt förekommande enheter, som jet-to-wire-förhållande, rush/drag-förhållande, rush/drag-procent eller rush/drag-skillnad.

Koordinerad hastighetsomställning
Denna styrfunktion har ett operatörsgränssnitt som ger information om alla övervaknings- och reglerloopar, inklusive status för de enskilda ställdonsramperna. Genom att denna funktion är så enkel att använda kommer den att utnyttjas mer än konventionella system. Det betyder färre banbrott, mindre stilleståndstid och en total ökning av medelhastighet och produktion.

Hastighetsoptimering
Denna funktion bygger på alla de avancerade funktionerna i paketet Coordinated Speed Change. I stället för att bara beräkna den högsta möjliga banhastighet under givna förutsättningar, kommer systemet att kontinuerligt öka maskinens hastighet, tills en gräns uppnås.

Automatisk kvalitetsomställning
Paketet Automatic Grade Change Control minimerar förlorad vinstpotential genom att utföra produktbyten snabbt och precist, utan krav på operatörsingrepp. Paketet innehåller en prediktiv inställningsfunktion som modellerar det önskade produktbytet innan det genomförs i praktiken. 

Mäld- och skiktstyrning
Stock and Ply Loading fördelar återkoppling och framkoppling av uppmätt mäldflöde till flera mäldflödesställdon som, matar en eller flera pappersmaskiner eller inloppslådor. Detta tillåter användning av specifika mäldtyper och mäldstatusar. Funktionen levererar framkopplingssignaler för mäldflöde, för omfördelning av skikttjocklekar. Dessa kan anges som absolutvärden eller som procentuella andelar av torrfiberflödet. Tillvalsmodulen Stock Initialization tillåter samordnad rampning av enskilda mäldflöden till nya målvärden som bygger på önskad banhastighet och ytvikt, och som typiskt används när man startar maskinen eller gör en manuell förändring.

Konsistenskompensering
ABB:s Consistency Compensation ger användare av funktionerna Ply Loading och Multiple Dry Stock Flow Control större flexibilitet i att fastställa faktisk konsistens. Operatörerna kan välja mellan att använda faktisk instrumentavläsning, avläsning plus ett beräknat justeringsvärde eller en konstant referenskonsistens som fastställs av laboratoriet. ABB Consistency Compensation tillåter även ändring online av driftsätt, justeringsvärden och referensvärden.

Kräppningsstyrning
Crepe Ratio Control justerar hastighetsförhållandet yankee-till-rulle, för att upprätthålla önskad grad av kräppning. Resultatet är bättre bulk, tjocklek och mjukhet hos den färdiga produkten. 

Bulkkompensering
Funktionen gör det möjligt att justera kräppningsförhållandet baserat på en av operatören inmatad kurva för bulkvariation. Detta förbättrar rulluppbyggnaden.

Kåpstyrning för Yankee-maskiner
Dynamic Yankee/Hood Control minimerar svarstiden på fuktvariationer och upprätthåller samtidigt önskad torkningsbalans mellan huvtemperatur och yankee-ångtryck.
Select region / language