ELSA – Elsäkerhetsutbildning genom STF Ingenjörsutbildning

ELSA är en utbildning i elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

”Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. Kunskap och utbildning behöver uppdateras regelbundet.”

Utbildningen vänder sig såväl till personal som utför och deltar i arbete med elektrisk risk som till arbetsledande personal som deltar i planering, utför riskbedömningar inför elarbeten och fattar beslut rörande elsäkerhet.

ELSA används av såväl fackkunniga som instruerade personer, verksamma inom industri, elnät och installation.

ELSA krävs för att skapa gemensam förståelse för de risker, roller och rutiner som elarbetet innebär. ABB AB elsäkerhetsinstruktion 9ADG113812, som ingår i ABB ELSA, definierar ABB:s tolkning av SS-EN 50110-1 och de tillägg som följer av ABB Group Standards for electrical safety.

Utredning av olyckor och tillbud visar att brist i gemensam förståelse för elsäkerhetsfrågorna leder till riskfyllda situationer och i värsta fall olyckor.

Anmälan till ELSA utbildning kontakta STF Ingenjörsutbildning
Select region / language