Switch-Disconnector


คุณรู้หรือไม่ว่า...

...
ABB Switch-Disconnector มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่รองรับ Utilization categories ครอบคลุมทั้ง AC-2, DC-2, และ DC-PV

  • รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
  • ประสิทธิภาพสูง ทนทาน เชื่อถือได้ อายุการใช้งานยาวนาน
  • มีฟังก์ชั่นการป้องกันและความปลอดภัยพร้อมในตัว


Switch-Disconnector ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง มีคุณสมบัติในการต่อกระแสไฟฟ้า (Making) นำกระแสไฟฟ้า (Carrying) และตัดกระแสไฟฟ้า (Breaking) ภายใต้สภาวะที่วงจรไฟฟ้าเป็นปกติและสภาวะที่อาจเกิดกระแสโหลดเกินได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงมีอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญก็คือ Isolating Function กล่าวคือเมื่ออุปกรณ์ Switch-Disconnector อยู่ในตำแหน่งเปิดวงจรไฟฟ้า (Open Position) ส่วนของหน้าสัมผัสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์จะแยกออกจากกันเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแรงดันไฟฟ้า ทั้งนี้ Switch-Disconnector จะไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในการใช้งานจะต้องติดตั้งร่วมกับฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้สัมพันธ์กันด้วย

Switch-Disconnector ของเอบีบี ในรุ่น OT และ OTDC จะมีรุ่นย่อยต่างๆสำหรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่รองรับ Utilization categories ประเภทต่างๆครอบคลุมทั้ง AC-2.., DC-2.. และ DC-PV.. ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานประเภทระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระแสตรง และระบบไฟฟ้าสำหรับโซล่าร์ (PV) ตามลำดับ

โดยทั่วไป Switch-Disconnector สามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อย่างไรก็ดีเราจะต้องพิจารณาค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งาน และค่ากระแสไฟฟ้าใช้งานให้เหมาะสมถูกต้องตามคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นตามที่แสดงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคโดยค่า Utilization Categories ประเภทต่างๆ ตามตารางด้านล่างนี้

ตาราง Utilization Category , IEC6094-3

Nature of
current 
 Utilization categories Typical
application 
 Category A Category B 
Alternating 
current
AC-2Aa AC-20Ba Connecting and disconnecting under no-load conditions
AC-21A AC-21B Switching of resistive loads including moderate overloads
AC-22A AC-22B Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads
AC-23A AC-23B Switching of motor loads or other highly inductive loads
AC-23Ae AC-23Be Switching of motor loads with higher locked rotor currents
Direct current DC-20Aa DC-20Ba Connecting and disconnecting under no-load conditions
DC-21A DC-21B Switching of resistive loads including moderate overloads
DC-22A DC-22B Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads (e.g. shunt motors)
DC-23A DC-23B  Switching of highly inductive loads (e.g. series motors)
Utilization category Typical applications
 DC-PV0 Opening and closing a PV circuit to provide disconnection when no current is flowing.
 DC-PV1 Connecting and disconnecting single PV string(s) where reverse currents and significant overcurrent cannot occur.
 DC-PV2 Connecting and disconnecting PV circuits where significant overcurrents may prevail and where current flow can be in both directions; for example, where several strings are connected in parallel and to the same inverter, or one or more strings with a battery.

 

Discover more

contact us

Contact us 

 

Select region / language