Writing the digital future with ABB Ability™

ABB in Thailand

เอบีบี นำเสนอและให้บริการเทคโนโลยีทางด้านพลังงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นวัตกรรมของเราเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบปฐมภูมิให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำการส่งต่อพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตไปยังผู้ใช้งานจริง

 

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารจากเอบีบี

 

Select region / language