Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB 40th Anniversary

Experince now

ABB in Thailand

เอบีบี นำเสนอและให้บริการเทคโนโลยีทางด้านพลังงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นวัตกรรมของเราเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบปฐมภูมิให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และทำการส่งต่อพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตไปยังผู้ใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

มีคำถามที่ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเอบีบี?

อยากได้ข้อมูล คำปรึกษาเกี่ยวอุปกรณ์ของเอบีบี ต้องการโบรชัวร์ คู่มือการติดตั้งต่างๆ

ปรึกษาทันที

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารจากเอบีบี

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสารจากเอบีบี ฟรี!

- ABB In Brief - Power Quality - ABB Review

ลงทะเบียน ทันที!