SattGraph 5000 hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

Nykyaikaiseen järjestelmään siirtyminen, kun käytössä on ABB:n hajautettu Satt-ohjausjärjestelmä ja SattGraph 5000, Windows XP -pohjainen modulaarinen, avoin ja objektipohjainen asiakas/palvelin-valvomojärjestelmä.

SattGraph 5000 on yleistason valvomo-ohjelmisto, jota käytetään edelleen yleisesti esimerkiksi veden ja jäteveden käsittelyssä, kaukolämpölaitoksissa, rakennusautomaatiossa ja kaasuverkoissa. Käytössä on yli 1 000 lisenssiä.

SattGraph 5000 perustuu asiakas- ja palvelinlaitteille, joilla saavutetaan paras suorituskyky. Järjestelmä on täysin skaalautuva, joten siihen voidaan lisätä edullisesti tunnisteita tai operaattoripisteitä. Avoin järjestelmä on helppo integroida Windows-ympäristöön, jossa dataa voidaan siirtää ulkoisten ohjelmasovellusten ja tietokantojen kanssa esimerkiksi ODBC-, OLE-, COM- ja DDE-standardien avulla.

SattGraph 5000 -järjestelmän elinkaaren vaihe
SattGraph 5000 -tuoteperhe siirtyi vuonna 2007 elinkaarensa klassiseen vaiheeseen, vuonna 2010 rajoitettuun vaiheeseen ja lopulta vuonna 2014 vanhentuneen tuotteen vaiheeseen. ABB suosittelee siirtymistä SattGraph 5000 -järjestelmästä System 800xA -järjestelmään 800xA PLC Connect -ratkaisun avulla.

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleistä
Sovellus

SattGraph 5000 -järjestelmän ohjelmistoarkkitehtuuri on täysin avoin. Avoimuus on tulosta siitä, että kaikkien järjestelmän komponenttien rajapinnat ovat vakiintuneiden ohjelmistostandardien mukaisia.

COM- ja OLE-rajapinnat helpottavat järjestelmän laajentamista erikoistoiminnoilla. Konfiguraatiotietokanta sisältää kaikki prosessiobjektien ja signaalien sovellustiedot, myös hälytykset ja historiamääritykset. Tapahtumien ja hälytysten, historiatallenteiden ja objektien käyntiaikatietojen tietokannat muodostavat lokitietokannan.

Kaikki tietokannat ovat kaikkien Windows-sovellusten käytettävissä ODBC-liittymän kautta. Järjestelmässä on aito asiakas/palvelin-arkkitehtuuri. Useat operaattoriasemat voivat käyttää palvelinta samanaikaisesti, ja yksi operaattoriasema voi olla yhteydessä useisiin palvelimiin. Automaattiset varausmekanismit estävät ohjauksen riskitilanteita, joissa esimerkiksi kaksi operaattoria voisi yrittää ohjata samaa objektia samanaikaisesti.

Operaattori pääsee käsittelemään prosessi-ikkunaa prosessigrafiikka-asiakkaan kautta. Muita asiakastoimintoja ovat raportit, hälytysluettelot, tapahtumaluettelot, historiakuvaajat, ohjainnäytöt, käyntiaikanäyttö ja tapahtumanäkymä. Asiakastoimintoja voidaan lisätä helposti tavallisilla Windows-sovelluksilla: Visual Basic, Excel, Access, Word jne.

Tapahtumat, hälytykset ja historia
Liittyvien palvelimien tapahtumalokitietokanta voidaan tarkastaa operaattoriaseman tapahtumanäkymän kautta.

SattGraph 5000 -järjestelmän hälytysten käsittely voi antaa toisille sovelluksille ilmoituksen hälytyksestä. Viestien lähettämiseen voidaan käyttää esimerkiksi postijärjestelmää tai puhelinhakua. Operaattori voi myös kutsua muita sovelluksia hälytysjärjestelmän avulla. Hälytyspainikkeen napsautuksella voidaan esimerkiksi avata valintaikkuna, josta on suora linkki kunnossapitojärjestelmään.

Historian tallennuksella arkistoidaan signaalien arvot lyhyeksi tai pitkäksi aikaa. Tallennetut tiedot voidaan noutaa käytettäväksi hallinnollisissa järjestelmissä ODBC-liittymän kautta. Tallennettuja arvoja voidaan katsoa reaaliaikaisina tai historiallisina historiakuvaajakomponentin avulla.

Tiedonsiirto
SattGraph 5000 sisältää seuraavat protokolla-ajurit: OPC Client (OPC 1.0/2.0 Data Access), Comli, SattBus, Modbus RTU, Applicom API ja DDE. SattBus voidaan ottaa käyttöön PC-tietokoneen SattBus-kortin tai Ethernetin (TCP/IP) kautta. Saatavana on myös ajuri Applicom Server -rajapintaan. Applicom Server on Applicom Internationalin tuote, joka on hankittava erikseen. Applicom-palvelin tukee noin 30:tä eri protokollaa tiedonsiirtoon eri valmistajien ohjelmoitavien logiikkaohjainten kanssa – katso kohta Muut tuotteet (Related products). OPC-asiakas tukee OPC 1.0/2.0 Data Access -tiedonsiirtomuuttujamäärityksiä.

Objektien käsittely
SattGraph 5000 -sovellukset noudattavat objektiperusteisen suunnittelun periaatteita. Tämä parantaa sovellusohjelmistojen laatua ja pienentää ohjelmoinnin ja järjestelmän ylläpidon kustannuksia.

SattGraph 5000 -järjestelmän konfiguraatiotietokanta sisältää kunkin valvotun prosessiobjektin objektirepresentaation. Konfiguraatiotietokanta siis tukee objektipohjaisuutta ja rakenteista suunnittelua ja sujuvoittaa sovelluksen teknistä suunnittelua.

Objektipohjaisen ohjelmoinnin periaatteet myös helpottavat uuden objektin graafisen representaation luomista SattGraph-prosessinäkymään, koska objektityypin operaattorin käytettävissä olevaa osaa käsitellään käyttöliittymässä graafisena luokkana.

Objektityyppi voi olla esimerkiksi pumppu, jolla on joukko ominaisuuksia. Kun konfiguraatiotietokantaan luodaan uusi pumppuobjekti, se voidaan luoda olemassa olevan pumppuobjektityypin ilmentymäksi. Pumppuobjekti perii tällöin kaikki objektityypin ominaisuudet. Käyttäjän ei siis tarvitse luoda uutta pumppuobjektia ja määrittää sille ominaisuuksia joka kerta, kun sovellukseen halutaan lisätä pumppu.

Avoin järjestelmä
SattGraph 5000 on kehitetty Microsoft Windows NT TM -ohjelmistoympäristöön, ja se hyödyntää Windows COM/DCOM -objektimallia ja toiminnallisuutta. Ohjelmistoarkkitehtuuri on rakennettu vakiintuneiden komponenttirajapintastandardien mukaan. Ohjelmistoväylä on seuraavien standardien mukainen.

ODBC (Open DataBase Connectivity) toimii rajapintana kaupallisiin SQL-tietokantoihin.
OLE (Object Link and Embedding) ja COM/DCOM (Component Object Model/Distributed COM) ovat Windows-ympäristöjen ohjelmistokomponenttien välisen objektiperusteisen vuorovaikutuksen tuen standardeja. Ne tarjoavat tehokkaita tapoja käyttää ohjelmistokomponentin toimintoja toisen komponentin kautta.
OPC (OLE for Process Control) on avoin standardi ohjelmoitavien logiikkaohjainten ja muiden laitteiden datan jakamiseen tietokonesovellusten kanssa. Sen avulla sovellukset voivat lukea ja kirjoittaa prosessiarvoja, ja data voidaan jakaa helposti tietokoneverkon kautta.
DDE (Dynamic Data Exchange) on varhaisempi ohjelmistokomponenttien välisen tiedonsiirron Windows-teknologia, joka oli yleisesti käytössä monissa 16-bittisissä järjestelmissä. Kaupallisesti saatavana olevat DDE-ajurit tukevat monia ohjelmoitavien logiikkaohjainten tiedonsiirtoprotokollia.
MMS (Manufacturing Message Specification) on OSI-mallin sovelluskerroksen ISO-standardi (ISO 9506) ohjelmoitavien yksiköiden väliseen tiedonsiirtoon teollisuusympäristöissä. MMS sopii hyvin reaaliaikaisten tietojen nopeaan vaihtoon.
TAPI (Telephony Application Program Interface) on puhelintoimintojen rajapinta esimerkiksi modeemin ohjaukseen. Ohjelmistoväylä voidaan laajentaa verkon muihin noodeihin TCP/IP-tekniikalla.

Käyttäjä voi helposti integroida SattGraph 5000 -järjestelmään Windows-vakiopaketeilla toteutettuja toimintoja

Esimerkkejä: 
- Microsoft Excel kerätyn tiedon tilastollisessa käsittelyssä ja graafisessa esittämisessä.
- Microsoft Access kerätyn hälytystiedon sovelluskohtaisessa raportoinnissa.
- Tuotantokaavaan perustuvan raportin muodostaminen Microsoft Word -ohjelman ja tallennettujen tietojen avulla.

Kehitä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
Select region / language