ABB Training Center, Västerås

Energy Industries, Hub Northern Europe

ABB Training Center, Västerås

Energy Industries, Hub Northern Europe

På svenska
In English

Vidga dina vyer!


Vill du boosta din professionella utveckling?  Nyttja ABB´s ledande industrikompetens genom att anmäla dig till våra utbildningar. Vi har flexibla kurser som kan skräddarsys efter dina behov, både fysiskt på vår utbildningsverksamhet i Västerås, på plats hos er eller virtuellt.

Investera i din framtid idag!

Klassrumsutbildning

  • 3 klassrum i Västerås 
  • Klassrumsutbildning på andra ABB-siter eller hos kund 

Online Utbildning  

  • Instruktörsledd utbildning 
  • Studenter får arbeta praktiskt via nätbaserade virtuella servrar
  • Simulerad process modell
Våra utbildningar riktar sig främst till följande yrkesgrupper: Processoperatörer, Underhållstekniker och Systemingenjörer. Vi har dessutom mer generella introduktionskurser som riktar sig till en bredare målgrupp.

Vi har utbildningar inom följande styrsystem: System 800xA, Advant, Compact 800, AC500, Symphony+, Harmony, Melody och Freelance. 

Vill du registrera dig på en kurs?

1.

Börja med att skapa ett konto via webbportalen myABB:

Skapa myABB-konto här

2.

Aktivera ditt konto genom att logga in via webbportalen MyLearning:

MyLearning

3.

Meddela aktivering av konto samt uppgifter om namn, mail, telefon, företagsadress, faktureringsadress, organisationsnummer, ev. inköpsordernummer, referens och vilken/vilka kurser du vill gå via e-post eller via telefon 021-32 50 00.

Skicka e-post

Kontakt

För generella frågor gällande exempelvis kursbokning, 
Kontakta: se-abb-university-northerneurope@abb.com

Kurserna i schemat är våra öppna standardkurser. Om ni har behov av anpassade kurser, speciella kurser eller kursgenomförande på plats hos er, kontakta säljare eller ansvarig för ABB Training Center för behovsanalys och/eller offert.

Karl-Åke Andersson, Säljare ABB Training Center
Telefon: (+46) 070-29 78 020
E-post: karl-ake.andersson@se.abb.com

Hanna Fahlberg, ABB Training Center Manager
Telefon: (+46) 072-20 55 612
E-post: hanna.fahlberg@se.abb.com


Vårt Training Center finns beläget på: 
Ängsgärdesgatan 6
721 30 Västerås 

Hitta hit

Expand your horizons!


Want to continue to boost your professional development?
Make the most of ABB’s industry-leading knowledge by joining ABB’s flexible training courses that can be tailored for your needs both fact-to-face in our Training Center in Västerås, at your location or virtually.

Knowledge is power, invest your future today!

On-site Training

  • 3 Classrooms for training in Västerås
  • Training at other ABB sites or at customer site

Online Training  

  • Virtual training with instructor
  • Students get to work with virtual machines
  • Simulated process model
Our courses are mainly aimed at the following professions: Process operators, Maintenance personnel and System engineers. We also have introduction courses, targeting a wider group.

We provide training within the following control systems: System 800xA, Advant, Compact 800, AC500, Symphony+, Harmony, Melody and Freelance.

Want to register for a course?

1.

Start by creating an account via the myABB web portal:

Create myABB account

2.

Activate your account by logging in via the MyLearning web portal:

MyLearning

3.

Notify us of the activation of your account and your name, e-mail, telephone, company address, billing address, VAT number, purchase order number, reference and the course(s) you wish to attend by e-mail or by telephone 021-32 50 00.

Send e-mail

Contact us

For general questions regarding, for example, booking a course, 
Contact: se-abb-university-northerneurope@abb.com

The courses in the schedule are our open standard courses. If you have a need for customized courses, special courses or having a course at your location, contact our sales representative or the Training Center Manager for a needs analysis and/or quotation.

Karl-Åke Andersson, Sales representative ABB Training Center
Telefon: +46 70-29 78 020
E-post: karl-ake.andersson@se.abb.com

Hanna Fahlberg, ABB Training Center Manager
Telefon: +46 72-20 55 612
E-post: hanna.fahlberg@se.abb.com


Our Training Center is located at:
Ängsgärdesgatan 6
721 30 Västerås 

Find us

Select region / language