BIM: Ένα πολύτιμο ψηφιακό εργαλείο

Τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ΒΙΜ;

Ο όρος Building Information Modeling (Μοντέλο Δο-μικών Πληροφοριών) και ευρέως γνωστός με τα αρχικά ΒΙΜ, αναφέρεται σε έναν σύγχρονο τρόπο ψηφιακού σχεδιασμού όλων των κατασκευών. Όλα τα στάδια της μελέτης και του σχεδιασμού ενός κτιρίου για παράδειγμα, αποδίδονται σε τρισδιάστατη απεικόνιση, εξασφαλίζοντας μία αποτύπωση πολύ κοντά στην πραγματική τελική μορφή του έργου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μελετητές, μηχανικούς & κατασκευαστές να παρέμβουν έγκαιρα και να διορθώσουν νωρίς αστοχίες και ασυμφωνί-ες που ενδεχομένους προκύψουν.

Η μεθοδολογία ΒΙΜ ακολουθεί το έργο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, γεγονός που το καθιστά χρή-σιμο εργαλείο όχι μόνο για στο κομμάτι των κατασκευαστικών σχεδίων αλλά και στο κομμάτι του project management, με πληροφορίες που αφορούν στην οικονομοτεχνική μελέτη του έργου. Η σχεδίαση ενός έργου που θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία ΒΙΜ, διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον παρα-δοσιακό τρόπο σχεδίασης και εμπλέκει όχι μόνο τους μελετητές, τους αρχιτέκτονες και τους μηχανι-κούς αλλά και τους διαχειριστές, τους ιδιοκτήτες ή/και τους επενδυτές. Ο ψηφιακός σχεδιασμός στο στάδιο της κατασκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου αφού εί-ναι δυνατή η ενσωμάτωση και η συνεργασία της BIM αποτύπωσης με τα ψηφιακά συστήματα αυτομα-τισμού του κτιρίου (Building Management System, αυτοματισμός με πρωτόκολλο KNX, κ.α.) με δυνα-τότητα ακόμα και του ελέγχου των λειτουργιών του κτιρίου μέσω της 3D απεικόνισης.

Η μεθοδολογία ΒΙΜ, ως τρόπος σχεδίασης, εφαρμόζεται εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ιστορικά συναντά-ται ως όρος την δεκαετία του ’80, με αναφορά στην αναπαραγωγή των διαδικασιών κατασκευής ενός έργου και στην ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών. Έκτοτε έχει αναπτυχθεί πολύ και αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση των τεχνικών αλλά και των λειτουργικών χαρακτηριστικών υλι-κών μίας εγκατάστασης, με δυνατότητα διάδρασης μεταξύ τους. Η κατά BIM σχεδίαση περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε υλικό της κατασκευής, από τα δομικά υλικά μέχρι τα ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά συστήματα.

Στις μέρες μας οι μηχανικοί και οι μελετητές έχουν επενδύσει στην σχεδίαση ΒΙΜ πιστεύοντας πως είναι μία επένδυση που αξίζει σημαντικά, καθώς βελτιώνει την απεικόνιση των έργων, παρέχοντας πληροφορίες που βοηθούν ουσιαστικά στη οικονομοτεχνική έκθεση του εκάστοτε έργου και στην απόδοση του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι γεγονός όμως πως η κουλτούρα κάθε εταιρίας/οργανισμού επηρεάζει την εξέλιξη του ΒΙΜ. Συνθήκες όπως η έλλειψη εκπαίδευσης για το προσωπικό, η απροθυμία για ανταλλαγή πληροφοριών ή ακόμη και στην εφαρμογή νέων ιδεών και τεχνολογιών καθυστερεί τη διάδοσή του.

Το όραμα του Building information modeling στην ABB

Στην ΑΒΒ στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κοινό τόπο στη σχεδίαση που θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ευρέως όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μία επένδυση, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου. Επενδύουμε σε ένα μέλλον όπου τα υλικά θα συνοδεύονται από όλες εκείνες τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται οι αρχιτέκτονες, οι BIM experts, οι μηχανικοί, οι facility managers και οι ιδιοκτήτες/επενδυτές, με σκοπό να τους διευκολύνουμε και να εξοικονομήσουμε τόσο χρόνο όσο και πόρους, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων. Παρά τα πολλά τεχνικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το ΒΙΜ, το γεγονός πως δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως από όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο, εμπεριέχει ρίσκο και προκλήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα.

Ανίχνευση αστοχιών

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ΒΙΜ είναι η πρώιμη ανίχνευση αστοχιών. Για παράδειγμα ένα βασικό πρόβλημα είναι οδεύσεις καλωδίων να μην διασταυρώνονται με άλλες οδεύσεις. Αυτό μπορεί να λυθεί πολύ νωρίς χωρίς κόστος και απαιτήσεις για μετατροπές. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μπο-ρούν να συνεργαστούν με όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο και να εισάγουν τα στοιχεία των υλικών συγκεντρωτικά στο έργο, σε πρώιμο στάδιο.

Η συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα και στο σχεδιασμό είναι κάτι που πολλές φορές ‘χάνεται’ κατά την ίδια τη διαδικασία της συνεργασίας. Η ΑΒΒ ως ένας one-stop-shop συνεργάτης για μελετητές, σχε-διαστές, facility managers παρέχει χρήσιμες συμβουλές μέσω της ομάδας της που εξειδικεύεται στον ΒΙΜ σχεδιασμό. Πολλές φορές το μεγάλο εύρος προϊοντικών ομάδων και οικογενειών με πολλές πα-ραμέτρους δημιουργούν σύγχυση και δυσκολίες για τους χρήστες που αναζητούν τη βέλτιστη λύση. Κρίσιμος παράγοντας που μπορείτε να συναντήσετε είναι και η ανταλλαγή υπολογισμών /συνδεσμολογιών μεταξύ των παραδοσιακών υπολογιστικών συστημάτων και software με τα σχέδια ΒΙΜ, τα συστήματα επιτήρησης και αξιολόγησης δεδομένων. Στην ΑΒΒ το πακέτο δεδομένων που συ-νοδεύει τα ΒΙΜ έχει δημιουργηθεί σε συμφωνία με το διεθνές πρότυπο ISO 19560 και με το feedback που έχουμε συλλέξει από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Γιατί να εμπιστευτείτε τα BIM data της ΑΒΒ

Η σχεδίαση ΒΙΜ αποτελεί μία προσέγγιση σχεδιασμού που βασίζεται στο ‘αντικείμενο’ και πραγματο-ποιείται μέσω εξειδικευμένων λογισμικών όπως είναι το Autodest Revit (R) με τρόπο ρεαλιστικό, πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που τα αρχεία ΒΙΜ θα πρέπει να είναι σωστά, τόσο στην γεωμετρία τους, όσο και στα δεδομένα που τα συνοδεύουν προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες και λάθη που θα στοιχίσουν στο budget και στο χρόνο μελέτης και εκτέλεσης του έργου. Ό-ταν λοιπόν ο ΒΙΜ μελετητής κατεβάσει κάποιο ‘αντικείμενο’, θα πρέπει να λαμβάνει τις σωστές πλη-ροφορίες σχετικά με το προϊόν, όπως για παράδειγμα ο δείκτης μετάδοσης θερμότητας ΑΚΑ ή U.

Οι γρήγορα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες όπως είναι η σχεδίαση ΒΙΜ, υπολείπονται της τυποποίησης η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη σε όλους τους τομείς. Αυτό αποτελεί και ένα είδος ανταγωνισμού θα λέγαμε για τις εταιρίες, προκειμένου να εξελίξουν τα σχέδια τους ώστε να είναι διαθέσιμα για όλες τις πλατφόρμες. Στην ΑΒΒ στόχος μας να δημιουργήσουμε μία πλήρης βιβλιοθήκη με τις περισσότερες λύσεις να είναι διαθέσιμες για τους συνεργάτες μας μέσω του προγράμματος που έχουμε εξελίξει, ABB BIMagic®. Έχουμε επιλέξει και προσεγγίζουμε τη διάθεση των ΒΙΜ σχεδίων των λύσεων μας με δύο τρόπους - μέσω της εκτεταμένης βιβλιοθήκης μας στο website μας, όπου τα σχέδια είναι διαθέσιμα ανά κατηγορίες και οικογένειες προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με πλατφόρμες τρίτων κατασκευατών όπως είναι η BIM Object και η MEPcontent, προκειμένου να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος που θα κάνει πραγματικότητα τον κατά ΒΙΜ τυποποιημένο ηλεκτρολογικό σχεδιασμό για τα projects.

Οι λύσεις της ΑΒΒ είναι διαθέσιμες σε ‘κλειστό΄ή ‘ανοιχτό’ format ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες των μηχανικών. Σε επίπεδο διαστασιολόγησης έχουμε δημιουργήσει ήδη εργαλεία που επι-τρέπουν στους ΒΙΜ σχεδιαστές να χρησιμοποιούν και να προσαρμόζουν τα σχέδιά μας στις λύσεις τους.

Χρήσιμο για τους μελετητές είναι επίσης να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους πλέον των σχεδίων και τις ιδιότητες των υλικών που επηρεάζουν την ηλεκτρική εγκατάσταση. Για παράδειγμα, ενώ οι ιδιότητες αυτές είναι διαθέσιμες από τις βιβλιοθήκες των σχεδίων, υπάρχουν κάποια projects που χρειάζονται ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη του κύκλου ζωής της εγκατάστασης. Τα ΒΙΜ σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν σαν γέφυρα μεταξύ των CAD πλατφόρμων και των προγραμ-μάτων προσομοίωσης, παρέχοντας πληροφορίες που ενδεχομένως υπολείπονται από τις δικές τους βιβλιοθήκες.

Οι ολοκληρωμένες και ‘προ-κατασκευασμένες’ λύσεις σχεδίων ΒΙΜ της ΑΒΒ θα σας βοηθήσουν συγκε-ντρωτικά να μειώσετε το ρίσκο στην μελέτη και την κατασκευή των έργων σας, ενώ παράλληλα θα επιταχύνετε τους χρόνους και τις διαδικασίες κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του έργου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι