Felströmsbegränsning

ABB:s felströmsbegränsare är den effektiva lösningen för utmaningar i form av kortslutningsströmmar i nyinstallerade och befintliga elnät.

Den stora globala ökningen av behovet av energi kräver extra kraftgenerering och tillförlitlig, effektiv komplex maskad eldistribution. Trenden mot växande decentraliserad elproduktion kommer sannolikt att innebära stora förändringar av dagens elnätstruktur. En av de viktigaste utmaningarna för såväl privata som offentliga bolag är tillförlitligt och ekonomiskt skydd mot stigande felströmsnivåer.

Motståndskraften mot kortslutning i elsystem kan överskridas om generatorer och transformatorer läggs till, om befintliga kraftkällor används parallellt eller om systemtopologin modifieras. I händelse av en kortslutning utsätts den elektriska utrustningen för den maximala felströmmen, som överskrider systemets motståndskraft mot kortslutning. Byte av befintligt ställverk och kabelanslutningar mot ny utrustning med högre kortslutningsmotstånd är i de flesta fall inte tekniskt eller ekonomiskt lönsamt. ABB:s felströmsbegränsare är den effektiva lösningen på problem med kortslutningsströmmar i nyinstallerade och befintliga elnät.

Många användningsområden

 • Kombination av mycket hög och snabb felströmsbrytkapacitet med höga manöverströmmar.
 • Högeffektsindustrier såsom pappersbruk, raffinaderier, kemikalieindustrier, stål- och valsverk
 • Allmännyttiga företag såsom energileverantörer eller kraftverk
 • ”Grön energi” såsom spillvärmeåtervinning, kombinerad värmeproduktion, vattenkraft, biomassa- eller vindkraftsbaserad elproduktion
 • Högkänsliga system såsom datacenter, laboratorier eller offshore-installationer 

Varför ABB?

 • Felströmsbegränsare upp till 40,5 kV, 5000 A och en kopplingskapacitet på 210 kArms brytkapacitet
 • Erfarenhet inom det komplexa området felströmsbegränsning sedan 1958.
 • Systemutbyggnad utan att befintlig elektrisk utrustning behöver bytas ut
 • Skydd av utrustning genom att minska kortslutningsströmmen respektive begränsa belastningen på elektriska komponenter.
 • Kostnadseffektiv tack vare minimerat reparationsarbete och möjlighet att använda utrustning med lägre klassning
 • Säkert skydd för elektriska installationer, utrustning och system genom omedelbar avskiljning från nätet som berörs av felet
 • Kostnads- och miljöeffektiv tack vare minsta möjliga elektriska förluster samt renovering av trippade insatser 
 • Kraftvärme-integrering av distribuerad elproduktion i fullbelastat system
 • Kan användas såväl inomhus som utomhus
 • Tillgänglig som lösa komponenter och fullt typtestade ställverkslösningar 

Vårt erbjudande

Select region / language

Populära länkar