Tillämpningsexempel för REA ljusbågsvakt

Eftersom ljusbågsfel är vanligare i äldre ställverk är en ljusbågsvakt från ABB en effektiv lösning för den som vill förlänga ställverkets livslängd och få ut mer av sin investering. Än viktigare är dock att tekniken även bidrar till att rädda liv.

Ljusbågar kan verkligen få negativa konsekvenser. När ett ljusbågsfel inträffar betalar sig REA-systemets heltäckande skydd omedelbart, många gånger om.

Ljusbågsvakten REA är konstruerad för att ge total tillförlitlighet. Tack vare systemets kontinuerliga självövervakning och fiberoptiska slingor är skyddet konstant. Överströmsövervakningen innebär att brytare utlöses vid samtidig detektering av ljus och överström och ger på så sätt en heltäckande säkerhet. 

Selektivt skydd och zonskydd skapas enkelt. Med utbyggnadsmodulerna kan enskilda ledningar eller bussadaptrar isoleras så att strömförsörjningen upprätthålls vid ljusbågsincidenter. Om en ledning isoleras vid underhållsarbete hålls dessutom ljusbågsskyddet intakt för resten av systemet.

Framför allt ger dock ABB:s REA-system ett heltäckande och pålitligt skydd mot de ofta förödande konsekvenserna vid ljusbågsfel.

Tillämpningsexempel 1

REA 101 Application Diagram 1

Ljusbågsvakt med skyddsrelä REA101. Reläets sensorslinga passerar genom alla områden som ska skyddas. För utlösning krävs att en ljussignal genereras av en ljusbåge och att en överströmssignal genereras på grund av en felström.

Ström uppmäts i trefas som 5 A eller 1 A sekundärström. När en ljusbåge bildas styrs brytarkretsen Q2 via halvledarutgången HSO1.

Halvledarutgången HSO2 används som utgång för brytarfelsskydd.

Om ledningsbrytaren Q2 av någon anledning inte kan bryta felströmmen inom 100 ms efter utlösningen öppnas brytaren Q1 på transformatorns primärsida via utgång HSO2.

Tillämpningsexempel 2

REA 101 Application Diagram 2

Det här systemet är likadant som systemet i exempel 1, med undantag för att sensorfiberns terminalände inte har letts tillbaka till ljusbågsvakten. Ett system av slingtyp, där sensorfiberns båda ändar är anslutna till reläet, är dock att föredra eftersom ett den här typen av radialsystem inte medger övervakning av sensorfibern.

Tillämpningsexempel 3

REA 101 Application Diagram 3

I det här exemplet har antalet sensorslingor utökats till fem genom tillägg av två REA103-utbyggnadsmoduler kopplade till kedjan som är ansluten till port A via anslutningskablar.

Utlösning aktiveras på samma sätt som i exempel 1 och 2. Larmreläutgångarna Light1 och Light2 på utbyggnadsmodulerna REA103 ger information om vilken slinga som har detekterat ljusbågen. 

Tillämpningsexempel 4

REA 101 Application Diagram 4

I det här systemet skyddas brytarcellerna för utgående ledningar och kabeltermineringar av REA 107-enhetens sensorer. Samlingsskenan skyddas av REA 101-enhetens sensorslinga. Efter utlösning indikerar lysdioden på REA 101 eller REA 107 var felet uppstod.

Tillämpningsexempel 5

REA 101 Application Diagram 5

I det här systemet skyddas brytarcellerna för utgående ledningar, kabeltermineringarna och samlingsskenans fack av REA 107-enhetens linssensorer. Den inkommande brytaren skyddas av REA 101-enhetens linssensor. Efter utlösning indikerar lysdioden på REA 101 eller REA 107 var felet uppstod.

Tillämpningsexempel 6

REA 101 Application Diagram 6

I det här exemplet är de två REA105-utbyggnadsmodulerna med utlösningsutgångar anslutna till port A på huvudmodulen. Om ett fel uppstår i t.ex. det område som övervakas av utbyggnadsmodul S3 är brytaren Q3 den enda som öppnas. På så sätt uppnås selektiv utlösning och systemets fungerande delar förblir strömförande.

Om REA105-modulens brytarfelsskydd är aktiverat och öppningen av brytare Q3 eller Q4 inte eliminerar felströmmen inom tidsfördröjningen (150 ms) öppnar huvudmodulen REA101 brytaren Q2.

På motsvarande sätt öppnar huvudmodulen brytare Q1 om brytarfelsskyddet på huvudmodulen REA 101 också är aktiverat och felströmmen inte försvinner under tidsfördröjningen efter öppnandet av brytare Q2.

När huvudmodulen REA101 genererar utlösning genereras samtidigt ett utlösningskommando till den anslutna REA105-utbyggnadsmodulen.

Tillämpningsexempel 7

REA 101 Application Diagram 7

Driftmässigt är det här systemet likadant som systemet i exempel 6. Den enda skillnaden mellan dessa två system är vilka enheter som används.

Tillämpningsexempel 8

REA 101 Application Diagram 8

Nätstation med två krafttransformatorer utrustade med en bussadapter. Eftersom felströmmen kan komma från två olika matningsriktningar behövs två REA 101-huvudmoduler, en för varje riktning. Huvudmodulernas sensorslingor har dragits så att bussadapter Q5 separerar de områden som ska skyddas. När en ljusbåge bildas utlöser den berörda huvudmodulen sin egen inmatningsbrytare och bussadaptern medan alla fungerande delar av ställverket förblir anslutna.

Huvudmodulerna skickar överströmsinformation (på/av) till varandra via fiberanslutningen för signalöverföring.

I det här fallet räcker det med att skyddsreläet är aktiverat om en av enheterna detekterar överström, även om en transformator är ur drift och den andra transformatorn försörjer hela ställverket via bussadaptern. Utbyggnadsmodulerna REA 105 genererar selektiv utlösning om en ljusbåge lokaliseras bakom de berörda brytarna.

Tillämpningsexempel 9

REA 101 Application Diagram 9

Funktionellt överensstämmer det här systemet med systemet i exempel 8. Skillnaden är att överströmssignalerna mellan huvudmodulerna överförs via utbyggnadsmodulernas anslutningskabel. En utbyggnadsmodul av typen REA 105 (inte REA 103) måste placeras i anslutningspunkten mellan huvudmodulernas detektionsområde. Denna REA 105-modul kan normalt användas som en del av ett system som slutar i en huvudmodul i IN1-plintens riktning.

Tillämpningsexempel 10

REA 101 Application Diagram 10

Nätstation med tre krafttransformatorer Varje inmatningsledning har en egen huvudmodul som mäter felström. Överströmsdata överförs till respektive utbyggnadsmodul via modulernas anslutningskablar. När huvudmodul M1 eller utbyggnadsmodul S1 detekterar en ljusbåge öppnas brytarna Q2 och Q3.

När huvudmodul M2 eller utbyggnadsmodul S3 detekterar ett fel öppnas brytarna Q3, Q5 och Q6. På motsvarande sätt öppnas brytarna Q6 och Q8 när modul M3 eller S2 detekterar en ljusbåge. Med det här systemet frånkopplas endast den del av ställverket som inte fungerar.

Utlösningssignalen från de tre huvudmodulernas brytarfelsskydd kopplas till transformatorns primärbrytare (Q1, Q4 och Q7) med 150 ms fördröjning.

Tillämpningsexempel 11

REA 101 Application Diagram 11

REA 101 används för att skydda ställverket mot ljusbågar som bildas på grund av kortslutning eller jordfel.

Reläets sensorslinga passerar genom alla områden som ska skyddas. För utlösning krävs att en ljussignal genereras av en ljusbåge och att en strömsignal genereras på grund av kortslutning eller jordfel.

  • Kortslutningsströmmen uppmäts av ingångarna L1 och L3 (5 A eller 1 A). Ingångarnas strömgränser kan sättas till 0,5–6 In.
  • Jordfelsströmmen uppmäts av ingång L2 (5 A eller 1 A). Ingångens strömgräns kan sättas till 0,05–0,6 In.
När en ljusbåge bildas styrs brytarkretsen Q2 via halvledarutgången HSO1.

Halvledarutgången HSO2 används som utgång för brytarfelsskydd. Om ledningsbrytaren Q2 av någon anledning inte kan bryta felströmmen inom 100 ms efter utlösningen öppnas brytaren Q1 på transformatorns primärsida via utgång HSO2.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language

Populära länkar