Global site

Utvärdera risken för ljusbågsfel i din anläggning för kraftdistrubution

Kontakta ABB för att utföra en riskbedömning för ljusbåge i ditt system och för rekommendationer av mest lämplig skyddsutrustning.

Statistik över fel i kraftsystem visar att en stor majoritet av de ljusbågsfel som uppstår i ställverk orsakas av den mänskliga faktorn eller pga. åldrande utrustning. Ett sätt att minska personrelaterade eller utrustningsrelaterade fel är att fokusera investeringarna på tekniska lösningar som förbättrar verksamhetsmiljön.

Det grundläggande behovet av ett skyddssystem mot ljusbågar i ställverk kan undersökas med avseende på sannolikheten för ljusbågsfel eller med avseende på dess negativa effekter. 

Konsekvenser av ljusbågsfel i kraftsystem
Ljusbågar kan orsaka omedelbara och allvarliga brännskador på personer som råkar befinna sig i närheten av felet när det uppstår. Detta är vanligtvis fallet om ljusbågen uppstår som en följd av felaktigt handhavande av ställverket. 

Ljusbågen kan lätt förorsaka en brand som inte bara orsakar direkta skador utan även avger rökgaser som ger följdskador i form av rök och korrosion. Rökgaser från brinnande elektrisk utrustning är särskilt farliga för personer som vistas i samma utrymmen. 

Utrustningens felbenägenhet - en funktion av tiden
Den effektiva livstiden för utrustning inom eldistribution rör sig om årtionden. Elnäts- och industriföretag vill maximera drift livstiden för sin utrustning och uppnå sina ekonomiska mål. 

När livstiden för elektriska apparater sträcker sig över flera decennier, sker ständigt förändringar i deras operativa närhet och i den kundbas de försörjer. Lagar och regler förändras också under utrustningens operativa livstid. 

Till exempel kan ett ställverk som ursprungligen var avsett att betjäna ett mindre samhälle, senare komma att även betjäna ett shoppingcentrum som besöks av tusentals människor sju dagar i veckan. Ställverkets roll kan även ha blivit mer kritiskt. Möjliga strömavbrott kan orsaka avsevärda ekonomiska förluster. 

Dessutom har belastningen på ställverket ökat och därför har en andra krafttransformator installerats parallellt med den första. Vid belastningstoppar kan transformatorerna köras parallellt vilket även gör att kortslutningskraften ökar. På samma gång ökar även ljusbågsenergin och de skador som kan bli följden av ljusbågar.

Ändrade arbetsmetoder utgör risker
I kraftsystem är underhållsbehovet för primärsystemets utrustning vanligtvis litet. Därför tenderar underhållsintervallen för utrustningen att vara ganska långa.  Det finns också bara ett begränsat behov av lokala kontroller av komponenter som brytare och omkopplare. Under dessa förhållanden kommer inte personalen att få den nödvändiga erfarenheten av att arbeta med kraftsystemets komponenter. Personalens brist på erfarenhet kommer att utgöra en allvarlig risk för att göra misstag vid underhållsarbeten och felåtgärdande aktiviteter. 

Sannolikheten för ljusbågsfel ökar också vid utbyten av ställverkets driftpersonal. När den nuvarande underhållspersonalen når pensionsålder, minskar den nya personalens kännedom om systemet på lokal nivå. Dessutom ökar riskerna för mänskliga misstag när elnätsbolagen lägger ut underhållsarbeten på underentreprenörer. 

Under åren försämras utrustningens driftsmiljö. Föråldrande och gradvis försämring av skyddande strukturer och hjälputrustning utsätter utrustningen för damm, fukt, temperaturvariationer och skadedjur. Ställverkets tillstånd påverkas även av påfrestningar och överlaster vilka kan orsaka lossning av skarvar och försämring av genomföringar. 

Riskutvärdering
Valet av lämpligt skyddssystem mot ljusbågsfel ska helst inledas med en kartläggning av risker, som å ena sidan fokuserar på sannolikheten för utvecklandet av ett ljusbågsfel, och å andra sidan på effekterna av ett möjligt ljusbågsfel.

Storleken och typen av investering som behövs för att öka säkerheten för kraftsystemet, och tillförlitligheten för kraftdistributionen, kan studeras genom att utföra en riskanalys.

När man väljer en skyddslösning för ljusbågsfel för ett befintligt ställverk, är den förväntade återstående livslängden en viktig faktor. Det finns två alternativa strategier att välja mellan. Antingen kan drift livstiden för ställverket förlängas genom kompletterande investeringar, eller så kan hela ställverket bytas ut. 

I moderna ställverk är sannolikheten för skador pga. ljusbågsfel jämförelsevis låga. Trots det kan det av tekniska och monteringsskäl rekommenderas att förse ställverkets panel med en systemomfattande övervakningslösning som tjänstgör under ställverkets hela operativa livscykel.

Kontakta ditt lokala ABB-kontor för en kartläggning av ljusbågsrisker i ditt kraftsystem. Välj ditt land och se en lista på namn längst ner på sidan.

En ABB-lösning för alla applikationer
ABB:s skyddssystem mot ljusbågsfel erbjuder lämpliga lösningar för både nya projekt och renoveringar av installationer. Kunderna kan välja lösning från det omfattande och kompatibla sortimentet av skyddssystem mot ljusbågsfel enligt sina preferenser. 

Ett befintligt huvudsakligt skyddssystem kan kompletteras med ett oberoende skyddssystem mot ljusbågsfel eller uppgraderas med skyddsreläer med inbyggt skydd mot ljusbågsfel i den grundläggande funktionen. ABB:s skyddssystem mot ljusbågsfel erbjuder detektion och isolering av ljusbågsfel pga. jordfel eller kortslutningar.

Verktyget för introduktion till skydd mot ljusbågsfel innehåller ett diagram över sortimentet och kartlägger alternativa strategier och lösningar.

Genom att investera i en skyddsutrustning mot ljusbågsfel kan säkerheten för ställverket förbättras. Investeringen i skyddsutrustning kommer också att förlänga ställverkets livstid, och senarelägga möjliga investeringar i ett nytt ställverk eller till och med stationer.  

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden