Åpenhetsloven

ABB i Norge har signert den nye Åpenhetsloven

Skal sikre menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Den nye Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og omfatter alle ABB-selskaper i Norge.

Loven pålegger ABB informasjonsplikt og plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger for å forebygge menneskerettighetsbrudd og sikre anstendige arbeidsforhold hos våre forretningsforbindelser og leverandører.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trådte i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023. 

 

Følger FN og OECD

 

ABB har etablerte prosesser for å sikre overholdelse av Åpenhetsloven.

ABB erkjenner sitt ansvar for å respektere menneskerettighetene og vi har forpliktet oss til å implementere FNs «Bill of Human Rights» for selskapets virksomhet og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak.

ABB aksepterer ingen form for diskriminering eller trakassering i selskapet eller i vår leverandørkjede. Alle våre ledere har krav om å implementere prosesser som sikrer like muligheter og inkludering for alle ABB-ansatte så vel som for enkeltpersoner ansatt i vår leverandørkjede. Dette inkluderer krav til at leverandører gjør tiltak for å unngå enhver form for tvangsarbeid, annen type moderne slaveri eller menneskehandel.

For ytterligere informasjon se ABB Norway Transparency Act Declaration og ABB Norway Transparency Act - Information of ABBs supplier qualification process

Vi ivaretar informasjonsplikten og følgende epost kan benyttes for å sende forespørsler til ABB i Norge: contact.center@no.abb.com

 

ENGLISH

 

ABB has signed the Norway Transparency Act Declaration

Declaration to ensure fundamental human rights and decent working conditions throughout the supply chain.

The new Norwegian Transparency Act  entered into force on July 1, 2022 and covers all ABB companies in Norway.

The act imposes on ABB a duty to provide information and a duty to carry out due diligence assessments to prevent human rights violations and ensure decent working conditions with our business partners and suppliers.

The obligation to provide information is valid from the law entered into force, while the due diligence assessment must be published no later than June 30, 2023.

 

UN and OECD

 

ABB has established processes to ensure compliance with the Transparency Act.

ABB recognizes its responsibility to respect human rights and we have committed to implement the UN's "Bill of Human Rights" for the company's operations and OECD's guidelines for multinational enterprises.

ABB does not accept any form of discrimination or harassment in the company or in our supply chain. All our managers are required to implement processes that ensure equal opportunities and inclusion for all ABB employees as well as for individuals employed in our supply chain. This includes requirements for suppliers to take measures to avoid any form of forced labour, other types of modern slavery or human trafficking.

For further information see ABB Norway Transparency Act Declaration and ABB Norway Transparency Act - Information of ABB's supplier qualification process

We fulfill the obligation to provide information and the following email can be used to send inquiries to ABB in Norway: contact.center@no.abb.com

 
Select region / language