Tillståndsövervakning - Larmar när det behövs underhåll

Mycket bättre med underhåll när det verkligen behövs istället för att följa kalendern. Effektiv behovsstyrning är grunden för System 800xA:s underhållsfunktion Asset Optimization.


I en stor processindustri finns mängder av avancerad utrustning som ska hållas i gott skick. Det är motorer, ventiler och brytare – mekaniska och elektriska komponenter som hela tiden ska fungera och dessutom fungera på ett optimalt sätt.

Underhållet av all utrustning är avgörande för anläggningens drift och tillgänglighet. Oftast sköts det efter serviceintervall, med viss bestämd tid mellan insatserna. Men det finns en bättre lösning i ABB:s System 800xA: Asset Optimization.

Asset Optimization är en funktion som visar tillståndet hos anläggningens komponenter. Med den kan underhållsteknikerna upptäcka slitage och början till fel i god tid och förhindra produktionsstörningar och kvalitetsförsämringar. Asset Optimization kan användas i varje industri som har 800xA som styrsystem. Mest intresserade är de som har stor och avancerad utrustning och där produktionsstörningar blir extra kostsamma. Till exempel gruvor, massa- och pappersbruk samt olja- och gasindustrier.

Asset Monitor som budbärare

Grunden för Asset Optimization är Asset Monitor, en mjukvarumodul som kopplas till en motor, frekvensomriktare, givare eller reglerventil I en stor industri kan det röra sig om flera tusen Asset Monitorer. Funktionen i 800xA styr Asset Monitor och ber den kontrollera tillståndet hos komponenten. ”Frågan” och ”svaret” skickas via fältbussprotokoll, till exempel Profibus som är ett av flera standardprotokoll inom industrin.

System för att kunna mäta på olika sätt och skicka signaler via fältbussar finns ofta inbyggt i. Dessa möjligheter används för Asset Monitor som får fråga efter sådant ingen annan frågar efter. 

I en processindustri är en vanlig komponent en reglerventil som reglerar ett flöde av exempelvis kemikalier, vatten eller ånga. Ventilen har oftast en kritisk roll för att den färdiga produkten ska få rätt kvalitet, och slitage på ventilen kan orsaka fel. Därför har en sådan reglerventil en lägesställgivare som kontrollerar om ventilen fungerar. 

Informationen som alla Asset Monitorerna samlar in kontrolleras mot ett i Asset Optimization inbyggt och anpassat regelverk. Är något fel ges larm. Larmen styrs vanligen till en 800xA-underhållsarbetsplats och tas omhand allt efter den underhållsstrategi fabriken har och efter hur viktiga komponenterna är. Asset Optimization använder dessutom vissa grundfakta från styrsystemet 800xA och anger trolig orsak till larm samt förslag till åtgärd.

Effektivt och intressant

Med detta behovsstyrda underhåll ökar tillgängligheten, anläggningen drabbas av färre produktionsstörningar och produktionen kan drivas med mindre kvalitets- och hastighetsförluster. Dessutom blir underhållsarbetet effektivare.

Jämfört med konkurrenterna har ABB sin stora styrka i bredden, vilken utrustning som helst kan kopplas ihop och systemet kommunicerar med kundens befintliga underhållssystem. Det skapar ett enhetligt arbetssätt till gagn för alla.

Mer om...

Select region / language