Κατανοώντας την οδηγία Ecodesign

Η οδηγία Ecodesign σήμερα

Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Ecodesign έχουν πλεόν ωριμάσει. Επικεντρώνονται στον τρόπο που χρησιμοποιείται η ενέργεια και το αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον η μελέτη ενός έργου, η παραγωγή, η χρήση και η διάθεση αυτού. Οι οδηγίες αυτές είναι κομμάτι του πλάνου της Ε.Ε. για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εφαρμογή των στόχων ενεργειακής απόδοσης προκύπτει σε δύο τμηματικές διαδικασίες. Αρχικά, οι οδηγίες και τα πρότυπα αναπτύσσονται για να δημιουργήσουν το πλαίσιο ορισμού των επιτρεπτών ορίων και των μεθόδων μέτρησης ή υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης. Έπειτα αυτά τα πρότυπα και οι οδηγίες ενσωματώνονται σε κανονισμούς. Αυτοί οι κανονισμοί ορίζουν την επιτρεπτά όρια ελάχιστης τιμής ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να ενσωματωθεί από την αγορά.

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι κανονισμοί IE3 θα επεκταθούν στους τύπους κινητήρα από 7,5 kW έως 375 kW, έως και 0,75 kW στην Ε.Ε. Οι κινητήρες ισχύος από 0,75 kW έως 7,5 kW πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα IE3 όταν χρησιμοποιούνται Direct On Line. Εναλλακτικά ένα κινητήρας ΙE2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν συνδυάζεται με ένα ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας.  

Θα αναγνωρίσετε ότι οι IE2 κινητήρες συμμορφώνονται με τον κανονισμό EU MEPS από ένα συγκεκριμένο αυτοκόλλητο στον κινήτηρα που γράφει “Use with variable speed drive only” (Χρησιμοποιήστε μόνο με ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας).

Fact sheet: EU Ecodesign Directive

Link to library:
EU Ecodesign directive facts

Δείκτες ενεργειακής απόδοσης
Δείκτες απόδοσης και EN 50598
Πρόγραμμα Ecodesign
Βασικοί όροι

Δείκτες ενεργειακής απόδοσης

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εμπορική και βιομηχανική χρήση ενέργειας καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Τα πρότυπα Ecodesign αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Τα πρότυπα προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια (ErP), επικεντρώνονται σε εφαρμογές όπως αντλίες και ανεμιστήρες. 

Οι δείκτες ενεργειακής απόδοσης έχουν οριστεί για να εντοπίζεται εύκολα το συνολικό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, το πρότυπο IEC 60034-30-1 ορίζει τις διεθνείς κλάσεις απόδοσης (IE) των κινητήρων. Αυτό βοηθάει στην εύκολη κατανόηση της ενεργειακής κλάσης ενός προϊόντος. Από τον Ιανουάριο του 2015, αυτές οι ενεργειακές κλάσεις κινητήρων IE είναι σημαντικό να είναι κατανοητές καθώς ο κανονισμός (EC) 640/2009 απαιτεί τη χρήση ρυθμιστών στροφών μεταβλητής ταχύτητας με κινητήρες IE2. 

Δείκτες απόδοσης για κινητήρες και ρυθμιστές στροφών EN 50598 

Ρυθμιστές στροφών (variable speed drives, variable frequency drives, κτλ.) μέχρι πρόσφατα δεν είχαν παρόμοιους δείκτες ενεργειακές απόδοσης IE όπως οι κινητήρες. Το νέο πρότυπο EN 50598-2 έχει αυτό το αντικείμενο, και εισάγει δύο δείκτες ενεργειακής απόδοσης. Ο πρώτος είναι ένας IE δείκτης για ρυθμιστές στροφών ή ένα “ολοκληρωμένο drive module (complete drive module)” (CDM) όπως ορίζεται από το πρότυπο. 

Ο δεύτερος δείκτης είναι ένα πρότυπο κατάταξης Διεθνούς Αποδοτικότητας Συστημάτων -International Efficiency of Systems (IES)- για τον συνδυασμό ενός κινητήρα και ενός ολοκληρωμένου drive module, γνωστό ως “Power Drive System” (PDS). Το PDS προσφέρει ένα τυποποιημένο τρόπο ορισμού απωλειών του συστήματος μέσα από μετρήσεις ή υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί σε σημαντικά λειτουργικά σημεία. 

Για τους κατασκευαστές μηχανημάτων και τους τελικούς χρήστες, η κατανόηση αυτών των δεικτών βοηθάει στον καθορισμό της συνολικής ενεργειακής χρήσης και ακόμα στον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης

Πρόγραμμα του Ecodesign κινητήρων και ρυθμιστών στροφών

Γλωσσάριο Ecodesign

  • CDM - Complete drive module/ Ολοκληρωμένο drive module: Συμπεριλαμβάνει το ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας και οποιαδήποτε βοηθητική συσκευή συνδεέται σε αυτόν (όπως φίλτρα EMC , μονάδες φρένου κτλ). Έχει οριστεί από το πρότυπο EN 61800-2.
  • PDS - Power drive system/ Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης ισχύος : Ο συνδυασμός CDM και κινητήρα. Έχει οριστεί από το πρότυπο EN 61800-2.
  • Driven equipment/ Οδηγούμενος εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός που είναι μηχανικά συνδεδεμένος με τον άξονα του κινητήρα. Αυτό περιλαμβάνει τον μειωτήρα, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται.
  • MEPS - Minimum efficiency performance standards/ Ελάχιστα όρια ενεργειακής απόδοσης: Τα MEPS ορίζονται βάσει προτύπων που έχουν οριστεί από τοπικούς κανονισμούς όπου ορίζονται τα ελάχιστα όρια ενεργειακής κατανάλωσης των προϊόντων. 
  • IE class - International efficiency class/ Διεθνής κλάση αποδοτικότητας : Η ταξινόμηση ενεργειακής κατανάλωσης ορίζεται για κάθε τμήμα του εξοπλισμού (κινητήρας, CDM) ενός συστήματος κίνησης.
  • IES class - International Efficiency of Systems class/ Διεθνής κλάση αποδοτικότητας συστήματος: Η ταξινόμηση ενεργειακής απόδοσης ορίζεται στο σύστημα κίνησης συνολικά ( CDM και κινητήρας μαζί).
  • Ecodesign: Η Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign προσφέρει ένα συνδυασμό προτύπων και οδηγιών της ΕΕ που επικεντρώνονται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ενέργειας και των προϊόντων που σχετίζονται με αυτή, για περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

Τι προσφέρουμε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Select region / language