Ακεραιότητα

Στην ΑΒΒ δεσμευόμαστε για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ακεραιότητας την οποία επιζητούμε από κάθε εργαζόμενο, σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε.

Με σκληρή δουλειά και σαφή δέσμευση της διοίκησης του Ομίλου ΑΒΒ, αλλά και όλων των χωρών όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, επενδύουμε θετικά σε ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης στους εταιρικούς κανόνες αλλά και στην ακεραιότητα, που μπορεί να μας εξασφαλίσει τη μακροχρόνια επιτυχία και βιωσιμότητά μας.

Η ακεραιότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην ΑΒΒ


Έχουμε αναπτύξει και έκτοτε εφαρμόζουμε μια συστηματική προσέγγιση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα ακεραιότητας. Υποστήριξη για αυτόν τον σκοπό παρέχουν τα εργαλεία και οι εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και η πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε παραβίαση των σχετικών κανόνων. Το πρόγραμμα ακεραιότητας που έχουμε υιοθετήσει έχει ως αποτέλεσμα ένα περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοί μας μπορούν ανοιχτά να εκφράσουν τις απορίες ή τις ανησυχίες τους, καθώς και να εντοπίσουν σχετικούς κινδύνους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language