Η αξία της συστηματικής επιτήρησης των συνθηκών και δεδομένων λειτουργίας, condition monitoring, κάθε εγκατάστασης.

 

Τι είναι το "condition monitoring";

Με τον όρο "condition monitoring" αναφερόμαστε στη διαδικασία συστηματικής συλλογής και καταγραφής συγκεκριμένων παραμέτρων και συνθηκών λειτουργίας (δονήσεις, θερμοκρασία και υγρασία) και αξιολόγησης αυτών. Η ανάλυση των μετρήσεων, οι μεταβολές και οι αποκλίσεις των μετρούμενων μεγεθών φανερώνουν επικείμενα σφάλματα στη λειτουργία της εγκατάστασης και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του διαχειριστή της. 

Η αξιολόγηση των ευρημάτων, καταργεί την προληπτική συντήρηση και ευνοεί το πέρασμα στην συντήρηση τύπου "condition based", δηλαδή στη συντήρηση που βασίζεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού.

 

Γιατί να επενδύσω σε ένα σύστημα επίβλεψης των συνθηκών λειτουργίας;

Μέχρι στιγμής η επίβλεψη των συνθηκών λειτουργίας σε κρίσιμες εφαρμογές της διανομής ισχύος εξασφάλιζε μειωμένο OPEX (operating expense), μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, αποφυγή  άσκοπων διακοπών λειτουργίας, βελτιωμένη ασφάλεια και μείωση των εξόδων συντήρησης. Παρά το γεγονός πως η αξία της επίβλεψης των συνθηκών λειτουργίας είναι γνωστή και εφαρμόζεται στις μεγάλες εγκαταστάσεις, δεν φαίνεται να εφαρμόζεται σε μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις χρειάζονται λύσεις με εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Στην ερώτηση λοιπόν "Γιατί να επενδύσω σε ένα τέτοιο σύστημα;", η πρώτη και προφανής απάντηση είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας.

Όμως τα πλεονεκτήματα είναι πολλά περισσότερα...

  • Βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εγκατάστασης
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης λόγω της αντικατάστασης μόνο των συγκεκριμένων υλικών που χρήζουν αντικατάστασης
  • Μειωμένος χρόνος θέσης εκτός λειτουργίας
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια
Συλλογή δεδομένων

Ποιοτική συλλογή δεδομένων με την χρήση των κατάλληλων εξειδικευμένων αισθητήρων

Επεξεργασία & ανάλυση

Άμεση διαθεσιμότητα των συλλεχθέντων σημάτων με ταυτόχρονη μετατροπή τους σε πληροφορίες προς περαιτέρω ανάλυση

Βελτιστοποίηση των λειτουργιών

Tα αποτελέσματα των αναλύσεων αποτελούν βασική πηγή δεδομένων για τη λήψη σωστών αποφάσεων που θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση και αύξηση της παραγωγικότητας της εγκατάστασης

Επίβλεψη και διάγνωση

Το λογισμικό αναλύει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις μετρήσεις μεγεθών του εξοπλισμού, προκειμένου να "κατανοήσει" τις συνθήκες που επικρατούν στο site της εγκατάστασης.

Ικανότητα πρόβλεψης

Εκτιμήστε την ημερομηνία της επόμενης συντήρησης. Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου του λογισμικού είναι ικανά να προλάβουν τις πιθανές αστοχίες και να υπολογίζουν την ημερομηνία της επόμενης συντήρησης

 

Πώς εφαρμόζεται η επίβλεψη σε μία εγκατάσταση

Η ΑΒΒ έχει εξελίξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας, καταγραφής, ανάλυσης δεδομένων, και ελέγχου των εγκαταστάσεων. Με στρατηγικό συνεργάτη της την Microsoft, ηγέτη στις τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικών, η ΑΒΒ παρουσιάζει τη ψηφιακή πλατφόρμα τεχνολογίας cloud, ABB Ability TM Energy and Asset Μanager.

Με βασικούς πυλώνες την επιτήρηση, την ανάλυση και τον έλεγχο, οι αλγόριθμοι της πλατφόρμας αναλύουν δεδομένα, μετρήσεις και παραμέτρους του εξοπλισμού. Έτσι οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων αποκτούν πλήρη εικόνα των καταναλώσεων ενέργειας της λειτουργίας της και είναι σε θέση να επισημάνουν βελτιώσεις. Η πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη δίνοντας τη δυνατότητα σε επενδυτές και χρήστες να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που τους παρέχει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών κατά τον κύκλο ζωής τους.

Ως προς τη διαχείριση ενέργειας, η πλατφόρμα ΑBB Ability TM Energy and Asset Μanager, διευκολύνει τους διαχειριστές εγκαταστάσεων να τις πιστοποιήσουν ενεργειακά, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

To ISO 50001 ως πρότυπο διαχείρισης αποτελεί τον οδηγό για την καθιέρωση και εφαρμογή στρατηγικής, για την ορατή μείωση του κόστους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα διατηρούνται σε βάθος χρόνου τα οφέλη που προκύπτουν. 

Ενεργειακή διαχείριση

Ελέγξτε τις καταναλώσεις σας, επιβλέψτε την εγκατάσταση μέσω οπτικοποιημένων σημάτων και ενδείξεων

Επίβλεψη

Οπτικοποιήστε τα δεδομένα σε διαγράμματα και πίτες- dashboards και μοιραστείτε τα με την ομάδα σας

Reporting

Καταγράψτε τα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σε excel ή pdf αρχεία

Σήματα συναγερμού

Αυτοματοποιήστε τα σήματα συναγερμού για λήψη άμεσου feedback μέσω email ή sms

Διαχείριση κόστους

Ελέγξτε τις ενεργειακές καταναλώσεις και τις επιπτώσεις στον λογαριασμό σας

Πολλαπλές δυνατότητες

Επιβλέψτε καταναλώσεις νερού, αερίου, θέρμανσης και ισχύος σε κοινό περιβάλλον

 

Πώς όμως συλλέγονται τα δεδομένα;

Ο διακόπτης ισχύος της ΑΒΒ, Emax 2 είναι εργοστασιακά εφοδιασμένος με αισθητήρες οι οποίοι μεταφέρουν τις μετρήσεις που λαμβάνουν στην πλατφόρμα. Συμπεριλαμβάνονται δεδομένα όπως η ηλικία του διακόπτη, οι χειρισμοί που έχουν γίνει και οι συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, δονήσεις, θερμοκρασία). Τα δεδομένα επιτρέπουν στο σύστημα να αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του εξοπλισμού της εγκατάστασης και των πιθανοτήτων αστοχίας. Πρόκειται για πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες καθορίζουν το πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, αναφερόμενο και ως "predictive maintenance".

Για τις εγκαταστάσεις όμως οι οποίες δε διαθέτουν διακόπτες με λειτουργίες συλλογής δεδομένων, επικοινωνίες ακόμη και λειτουργία πρόβλεψης συντήρησης του ίδιου του διακόπτη, η ΑΒΒ διαθέτει εξοπλισμό αναβάθμισης. Ο ψηφιακός ηλεκτρονόμος Ekip Up μπορεί με "plug & play" τρόπο να αναβαθμίσει υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Το κλειδί είναι οι συνεργασίες

Στο άμεσο μέλλον λειτουργίες όπως η συλλογή και η καταγραφή δεδομένων και η ανάπτυξη επικοινωνιών στα δίκτυα των εγκαταστάσεων θα είναι πλέον κοινή πρακτική. Η πραγματική αξία της επίβλεψης των συνθηκών λειτουργίας προκύπτουν από την ανάλυση των καταγραφόμενων μεγεθών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των διαχειριστών, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη συνεργασιών με προμηθευτές που διαθέτουν βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων και του Βιομηχανικού Αυτοματισμού.

Η επιλογή του σωστού συνεργάτη και μία μικρή επένδυση από την πλευρά του επενδυτή θα αποτελέσει την αφετηρία της εγκατάστασης ενός συστήματος εποπτείας, καταγραφής, ανάλυσης και ελέγχου με όλα τα επωφελή πλεονεκτήματα που περιγράψαμε στο συγκεκριμένο άρθρο.

Σχετικά προϊόντα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι