Raaka-aineet ja materiaalit

Raaka-aineiden ja materiaalien valinnassa noudatamme kansainvälisiä direktiivejä ja standardeja. Varmistamme myös, että käyttämämme raaka-aineiden valmistajat ja toimittajat noudattavat mainittuja direktiivejä ja standardeja. Näin varmistamme materiaalien turvallisuuden sekä ihmisille että ympäristölle. Käytämme myös kierrätysmuovista valmistettua muoviraaka-ainetta.


Sähköasennustuotteiden rakennetta ja materiaalivalintoja määrittävät lukuisat kansainväliset standardit ja direktiivit. Ympäristön kannalta merkittävimmät ovat RoHS-direktiivi ja REACH-asetus, jotka rajoittavat ihmiselle haitallisten metallien ja kemikaalien käyttöä tuotteissa. ABB on mukana myös globaalissa Conflict Minerals -ohjelmassa, jolla estetään metalliraaka-aineiden hankinta epäeettisesti toimivilta tahoilta Afrikan Kongossa ja sen lähialueilla.

Noudatamme kansainvälisiä direktiivejä ja standardeja, ja valitsemamme metalli- ja muoviraaka-aineet niin, että ne ovat tuotteen elinkaaren päättyessä joko kierrätettävissä tai käytettävissä energiajätteenä. Hankintaprosessimme aikana varmistamme, että raaka-aineiden valmistajat ja toimittajat noudattavat omassa toiminnassa edellä mainittuja direktiivejä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Suunnittelemme laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita, joiden raaka-aineiden käyttö on optimoitu niin, ettei se kuitenkaan vaikuta tuotteen teknisiin ominaisuuksiin. Tuotteemme on suunniteltu kestämään rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Kemikaalihallintaa tuotannossamme on toteutettu EcoOnlinen avulla. Kaikille tuotannossa käytetyille kemikaaleille on laadittu käyttöturvallisuustiedote sekä tehty riskianalyysi EcoOnline-järjestelmään. Näiden toimenpiteiden avulla vältämme kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia tuotantoprosessissamme.

Katso myös

Select region / language