De 12 viktigaste lärdomarna efter ett år av helt elektrifierade och utsläppsfria utforskningar

Det har gått ett år sedan lanseringen av ABB eMine™, en samling metoder och lösningar för att möjliggöra helt elektrisk gruvdrift. ABB:s experter delar med sig av 12 insikter från 12 månaders givande lärdomar, och framför allt hur de ser på resan framåt.

Dela sidan

I en studie från McKinsey, “Creating the zero-carbon mine,” rapporteras att gruvindustrin måste minska de direkta koldioxidutsläppen till noll för att uppnå målet om en klimatförändring på 1,5 °C till 2050.
Forskare från GlobalData intervjuade chefer på 139 gruvföretag om planer för utsläppsminskningar. Över hälften av de tillfrågade såg den största potentialen i elfordon. På kort sikt handlar deras strategi främst om användning av förnybar energi, med hjälp av insatser för att ersätta diesel med utrustning som drivs av elektriska batterier eller bränsleceller.

Låt oss samarbeta för att skapa en hållbar utveckling för gruvindustrin och den jord som den är beroende av.

Kontakta oss
 
horizontal-line

#1. Samarbete leder till bättre gruvor.

Innovativa affärsmodeller är avgörande, i praktiken och på alla nivåer

Vi är övertygade om att lösningen för att påskynda utvecklingen av teknik som minskar koldioxidutsläppen är att skapa strategiska samlingar av gruvföretag med olika teknikleverantörer som kan titta på gruvföretagens krav och samarbeta för att komma fram till rätt lösning.

Strategiskt samarbete mellan gruvintressenter med samma intresse kommer att bidra till att driva på den gemensamma teknikutvecklingen mellan teknikleverantörer och påskynda införandet av koldioxidreducerade, och i slutändan koldioxidfria lösningar.

Genom att skapa öppna samarbetsplattformar som kombinerar branschens intressenter och teknikleverantörer kan gruvpersonalen få tillgång till en samling av lösningar som de kan använda i sina konceptuella studier. De kan också samarbeta med andra aktörer i hela branschens värdekedja och få tillgång till ytterligare idéer och innovativa lösningar.

De kan påverka leverantörernas ekosystem, utforma policyer och dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar till samhället i stort.

horizontal-line
 

#2. Skapat för dig, fungerar för alla.

Skapandet av ett ekosystem med gruvintressenter som är interoperabelt och OEM-oberoende

Gruvföretag vill ha en lösning som är obunden till ett specifikt tekniskt erbjudande. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna att integrera interoperabla system.

Gemensam utveckling och gemensamt skapande spelar därför en avgörande roll när det gäller att utnyttja nyckelparternas expertkunskaper för att skapa interoperabla lösningar som uppfyller ett större antal behov. Kontinuerlig anpassning av de viktigaste tekniska leverantörerna kommer att gynna upprättandet av industristandarder. Se ett aktuellt exempel där ABB i samarbete med "Global Mining Group" har fastställt nya riktlinjer för batterielektriska fordon i underjordisk gruvdrift: "Recommended practices for battery electric vehicles in underground mining."

Detta kräver en öppnare arbetskultur, en vilja att förändra sig, att ta till sig ny teknik och att utöka kompetensen för att aktivt kunna hantera förändring och innovation.

horizontal-line
 

#3. En resa är bara en serie av välplanerade steg.

Implementera elektrifieringslösningar stegvis och på ett kostnadseffektivt sätt

Det står nu klart att elektrifieringen av hela ekosystemet för gruvdrift inte kommer att ske över en natt utan måste ske i etapper. En elektrifierad gruva ser annorlunda ut än en traditionell gruva. Vi arbetar med gruvbolagen för att dela upp denna långsiktiga färdplan i kortsiktiga projekt som kan genomföras bit för bit för att gradvis omvandla deras verksamhet.

En etappbaserad strategi gör det möjligt för gruvorna att omedelbart sänka koldioxidavtrycket med en begränsad kapitalinvestering i början, samtidigt som man gör framsteg i takt med att tekniken blir mer utvecklad, skalbar och kostnadseffektiv.

horizontal-line
 

#4. Tidig inblandning är bättre senare.

Tidig inblandning är av största vikt för att genomföra teknik-ekonomiska jämförande simuleringsstudier

För att implementera elektrifiering är det nödvändigt att engagera sig i ett tidigt skede för att genomföra den kritiska tekniska och ekonomiska bedömningen genom jämförande simuleringsstudier, vilket gör det möjligt för oss att förstå en viss gruvdrift, ge vägledning för strategiska projektbeslut och anpassa den bästa lösningen för en viss gruvdrift.

Tidig inblandning förbättrar elektrifieringssystemen ytterligare baserat på verkliga data samtidigt som det inleder ett triangulärt samarbete med olika aktörer beroende på behoven, inklusive teknikleverantörer, investerare, tjänsteleverantörer, konsulter, EPC/EPCMs och OEMS.

horizontal-line
 

#5. Förnya ditt förhållningssätt till gruvdrift. Och energin som är inblandad.

Integrering av förnybara energikällor

I takt med att gruvor öppnas i avlägsna områden, långt från elnäten, kommer gruvindustrin att i allt högre grad förlita sig på förnybar energi för att driva på sin gröna utveckling. Integreringen av förnybar energi är därför en oumbärlig del av ekosystemet och måste integreras i gruvkonstruktionen.

Detta bekräftas i GlobalDatas rapport, som visar att förnybar el ökar inom gruvindustrin. Vissa företag drar nytta av förnybar energi i den nationella elmixen i de länder där deras gruvor är belägna, rapporterar GlobalData. Andra investerar i förnybar el på plats, t.ex. solkraftsanläggningar, för att bli mindre beroende av fossila bränslen.

horizontal-line
 

#6. En modern gruva är beroende av sin energiförsörjning.

Förändringar i infrastrukturen för energiförsörjningskedjan

För att bygga en helt elektrisk gruva krävs också att fossilfri energi och lagringssystem levereras till platser som ibland är mycket avlägsna.

Ett framgångsrikt genomförande av elektrifieringslösningar är dessutom beroende av stabiliteten och tillförlitligheten hos kraftsystemets utrustning. Utrustning som drivs med grön energi kräver olika tekniker och betydande förändringar i infrastrukturen för energiförsörjningskedjan.

horizontal-line
 

#7. Du behöver se allt för att förbättra något.

Helhetstänkande för att uppnå maximal prestanda

Ett holistiskt synsätt är avgörande för att maximera prestanda och produktivitet. När det gäller gruvdrift med nollutsläpp innebär helhetstänkande att integrera elektrifiering med automation och digitala system, med följande krav i åtanke:


  • Fortsatt utveckling och innovation av ny teknik, t.ex. laddning, trolley och batterilagringssystem samt drivande av standardisering
  • Optimerad och balanserad nätdesign för nya krav
  • Öppna kommunikationsstandarder för integrering av fasta och mobila tillgångar från flera leverantörer som sammanförs via en plattform
  • Hämtning, bearbetning och visualisering av data i realtid
  • Avancerad analys för att förbättra driften och tillgängligheten för utrustningen

Om du vill veta mer om de tekniska ingredienserna för att framgångsrikt starta resan till helt elektrisk gruvdrift, klicka här

horizontal-line
 

#8. Det krävs mod idag för att adressera morgondagens utmaningar.

Tålamod och mod att investera i ny teknik som ännu inte har sett dagens ljus

Många av de tekniker som möjliggör detta paradigmskifte mot helt elektrisk gruvdrift är fortfarande på prototypstadiet och för att få dem från labb till gruva krävs tålamod och ett nytt tankesätt.

Säkerheten måste fortsätta att prioriteras, men den traditionellt återhållsamma kulturen inom gruvdrift måste ta till sig ett nytt engagemang för att stödja och forma utvecklingen av ny teknik. Om man tar itu med det inledande investeringshindret kommer det att öppna dörrar för pilotprojekt med ny teknik och ge upphov till bättre lösningar utan att påverka de operativa målen.

horizontal-line
 

#9. Trolleysystem kommer att föra gruvor framåt.

Löpande investeringar i lösningar för att förbättra trolleysystemet

Vi tror på denna teknik som har funnits i årtionden och som nu är tillbaka som en nyckelteknik för gruvdrift sedan några år tillbaka.

Trolleysystem utvecklas och förbättras ständigt för att passa för gruvdrift. Vi förbättrar kontinuerligt systemet utifrån nya rön och teknisk utveckling, med hänsyn till nya krav från fordonstillverkarna, kraftinfrastrukturen och gruvorna.

ABB levererade en komplett lösning med hjälp av en trolley-assist-lösning till Copper Mountain Mining Corporation-gruvan i södra British Columbia nära staden Princeton. Projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen vid Copper Mountain-gruvan med minst 30 procent. Lastbilarna körs med 80 procent högre hastighet, vilket garanterar högre prestanda. Läs mer om projektet här.

horizontal-line
 

#10. Snabbare och kraftfullare laddning för snabbare och kraftfullare fordon.

Laddningskonceptet måste ge högre effekt till elfordon

Det är viktigt att öka hastigheten och effektiviteten i strömförsörjningen för att hålla nere fordonets stilleståndstid under laddning till ett minimum samtidigt som batteridesignen optimeras och produktiviteten maximeras. ABB:s pilotlösning eMine™ FastCharge har kickstartat med 600 kW, den högsta effekten som finns på dagens marknad, men vi arbetar för att leverera högre effekt för att möta efterfrågan på gruvfordon. Vi flyttar kontinuerligt fram gränserna för teknik som kan hantera högre laddningseffekt genom att samarbeta med branschexperter, leverantörer av viktig teknik och standardiseringsorgan.

ABB har i samarbete med teknikpartners testat eMine FastCharge som en språngbräda för att bana väg för framtida snabbladdningslösningar inom gruvsektorn. FastCharge bygger på öppna kommunikationsprotokoll för laddning, är helt automatiserad och modulärt utformad och är redo för framtiden för att kunna ta emot högre laddningseffekter för alla fordon.

horizontal-line
 

#11. Rekrytering är avgörande.

Rekrytering och uppbyggnad av arbetskraft som kan anta utmaningen

Branschinsikter och medierapporter har belyst hur gruvindustrin står inför en stor brist på kompetens, eftersom miljöproblem avskräcker den nya generationen av kandidater från generation Z. För att skapa en hållbar framtid för gruvbranschen måste man skapa en miljömedveten arbetsplats med en socialt ansvarsfull image, eftersom den nya generationen av Gen Z-kandidater kommer att välja miljövänliga företag.

Gruvföretagen måste därför visa att de är hållbara för nästa generation, för vilken klimatförändringar och etiska affärsmetoder är viktiga differentieringsfaktorer snarare än bara en ”feel good”-faktor. Avlägsnandet av bilden: "om du vill ha en inverkan är gruvdrift den rätta platsen att vara på" är avgörande för att attrahera unga talanger som i slutändan kommer att säkra gruvindustrins framtid.

horizontal-line
 

#12. For your world, and mine.

Energiomställningen och den gröna revolutionen börjar i en gruva. Inga gruvor, inga elbilar. De saker som ofta är osynliga möjliggör de apparater och den infrastruktur som stöder ett rent och uppkopplat liv, och som alla möjliggörs av mineraler och metaller som utvinns ur jorden.

Eftersom behovet av fler metaller och mineraler fortsätter att öka ligger utmaningen för industrin i att minska sina utsläpp samtidigt som man ökar produktionen av kritiska mineraler för att tillgodose behoven i det moderna livet.

Vi anser att digitalt aktiverade elektrifieringssystem för hela gruvekosystemet är

We believe digitally enabled electrification systems of the entire mining ecosystem is the way forward. 

ABB har åtagit sig att samarbeta med sina många gruvkunder för att se till att detta sker till förmån för miljön och framtida generationer.

Vill du förstå hur kritisk gruvindustrin är, vilka utmaningar den står inför och hur ABB gör stor skillnad där? Lyssna till det här avsnittet av ABB Process Automation podcast.

ABB vill skapa en samarbetsrörelse som bygger på innovativa affärsmodeller

Framtidens elektrifiering kräver ett paradigmskifte för att man ska kunna ta till sig ny teknik med högre risk.

Gruvindustrin är fortfarande konservativ och obenägen att ta risk, vilket bidrar till en konventionell och traditionell värdekedja. Vi måste skapa en kultur där leverantörsrelationer inte ses som ett nollsummespel. Vi måste se möjligheter till samarbete som är till ömsesidig nytta och som kan maximera värdet för alla intressenter. Ett öppnare perspektiv på leverantörernas roll som strategiska partners ökar gruvföretagens möjligheter att dra nytta av innovation, kostnadsminskningar och konkurrensfördelar. När det gäller elektrifiering är gruvpersonalen tydlig med att de inte kan göra det på egen hand.

ABB har gått i spetsen för den här omvandlingsresan med lanseringen av ABB Ability™ eMine, som fyller ett år i september 2022. eMine™ gör den helt elektrifierade gruvan möjlig med helt integrerad elektrifiering och digitala system från gruva till hamn. Från konstruktion till löpande service är ABB den partner som kan omvandla dagens gruvdrift och samtidigt förbättra världen utanför den.

Följande ABB-experter har bidragit till den här artikeln:

Vill du komma igång?

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar