System 800xA Performance Service

Diagnostik tillsammans med support och kontinuerlig övervakning för optimerad prestanda och tillgänglighet i System 800xA.

Styrsystemet är en central del av din anläggning och förvaltningen av systemet avgörande för att upprätthålla optimal tillgänglighet, funktionalitet och prestanda. För bästa resultat är ABB:s rekommendation att regelbundet kontrollera och övervaka systemets status, systematiskt genomföra förbättringar samt säkerställa tillgång till support och expertkompetens inom 800xA.

System 800xA Performance Service är en servicetjänst för ett proaktivt systemunderhåll avseende System 800xA. För bästa resultat levereras tjänsten tillsammans med en återkommande fördjupad diagnostik, systemrapport samt förbättringsplan – i form av vår mest omfattande tillståndskontroll System 800xA Health Check där vi även gör en inspektion av systemet på site – alternativt en regelbunden genomgång av insamlat data via remoteuppkoppling och sammanställt i en systemrapport System 800xA Core Fingerprint med åtgärdsplan.

System 800xA Performance Service levereras tillsammans med ABB:s serviceplattform ServicePort och som en del av ett serviceavtal. ServicePort är ditt och ABB:s beslutsstödsystem i systemförvaltningen som förutom att kontinuerligt logga och visualisera systemets status även notifierar om förändringar för ett proaktivt och systematiskt förbättringsarbete.

Fördelar

 • Ökar systemets tillgänglighet genom att upptäcka och åtgärda fel i god tid.
 • Minskar din tid och ansträngning för att upptäcka brister i styrsystemet genom tillgång till systemövervakning och analysverktyg.
 • Ett tydligt beslutsunderlag och löpande information från din ABB-ingenjör för att prioritera insatser och åtgärda det viktigaste först.
 • Tillgång till snabb och kostnadseffektiv support samt en lokal samarbetspartner inom styrsystem.

Läs mer om ABB:s 3 steg till ökad tillgänglighet och ett proaktivt systemunderhåll

System 800xA Performance Service är en tjänst för ständiga förbättringar av prestanda och tillgänglighet i 800xA. Arbetet bygger på en trestegsmetod för att på djupet diagnostisera, analysera och skapa förutsättningar för ett proaktivt underhåll av dina styrsystem: 
 • Steg 1: Diagnostik/Analys
 • Tillsammans med dig går vi igenom era förväntningar och mål med underhållet samt konfigurerar ServicePort med unika förutsättningar i ert system. Vi genomför också en utbildning i användning av ServicePort lokalt hos er. Det första steget innefattar sedan en fördjupad diagnostik och tillståndskontroll System 800xA Core Fingerprint eller den mer omfattande System 800xA Health Check. Med ett serviceavtal för System 800xA Performance Service erhålls dessa tillståndskontroller och rapporter återkommande enligt önskat intervall. En rapport upprättas och tillsammans med dig och dina kollegor går vi igenom resultat och rekommenderade åtgärder för att hjälpa dig att planera och prioritera systemunderhållet.
 • Steg 2: Förbättringsarbete
 • Det andra steget är helt eller delvis genomförandet av de åtgärder som identifierats i första steget och efter den plan vi tillsammans utformat. Här har du full flexibilitet att arbete på det sätt som passar dig bäst och ABB kan bistå dig med support, förebyggande underhållstjänster eller tillhandahålla tekniska lösningar.
 • Steg 3: Övervaka/Bibehålla
 • När prioriterade och utvalda åtgärder är genomförda övervakas systemet så att prestanda och tillgänglighet bibehålls och avvikelser detekteras. Detta sker genom kontinuerlig tillståndsövervakning, visualisering av aktuell status samt ett utökat stöd från ABB:s ingenjörer som via fjärranslutning genomför regelbunden kontroll och utvärdering av systemets status. Målet är att ständigt upprätthålla systemets funktion såväl som prestanda.

Vilka områden övervakas och utvärderas kontinuerligt?

I System 800xA Performance Service ingår en kontinuerlig automatiserad insamling och analys av data via ServicePort. Denna utvärderar och visualiserar kontinuerligt KPI (Key Performance Indicators) för:
 • Status på installation av Mjukvara samt viktiga Säkerhetsinställningar inklusive grundläggande skyddsåtgärder som antivirusprogram, brandväggar och säkerhetsuppdateringar.
 • Systemets konfiguration och prestanda, inställningar och diagnostik i Windows och parametrar för 800xA Aspect Directory .
 • Konfiguration och prestanda av server och PC Hårdvara inklusive grafik, processor, minne eller hårddiskar.
 • Status på Nätverk avseende bland annat konfiguration, parametrar och belastning.
 • Konfiguration och prestanda för Controllers avseende till exempel minne, nätverksbuffertar, tidssynkronisering, nätverk och redundans.

Välj diagnostik-/övervakningstjänst för 800xA efter ditt behov


System 800xA Benchmark
System 800xA Core Fingerprint
System 800xA Health Check
System 800xA Performance Service (ServicePort)
Antal system KPI
(Key Performance Indicators)
40+ 40+ 80-180 40+
Inspektion på site

Överskådlig bild av systemets konfiguration och status✓✓
Systemrapport


✓✓
$
Förbättringsplan


✓✓
$
Personlig genomgång av resultat
$
$

$
Tillståndsövervalkning, dataanalys och beslutsstöd via ServicePort


Remoteuppkoppling för fjärrsupport
Statuskontroll av KPI – månadsvis via Remoteuppkoppling
Utbildning i ABB:s verktyg
$
$
$
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓✓    Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst

$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
—      Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

 

 

 

Video

Loading documents
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language