System 800xA Core Fingerprint

En systemdiagnostik för 800xA som utvärderar systemets status och prestanda samt ger förslag på förbättringsåtgärder.

System 800xA Core Fingerprint är en systemdiagnostik som visualiserar eventuella fel eller brister, identifierar grundorsaker och ger förslag på förbättringsåtgärder avseende styrsystemets tillgänglighet och prestanda. Tjänsten är status- och tillståndskontroll för 800xA, för de tillfällen en systembesiktning på plats inte är möjlig eller nödvändig, men även ett stöd vid en uppdatering av styrsystemet.

Fördelar

 • Ett lättanvänt verktyg för datainsamling som även kan automatiseras via ServicePort.
 • En sofistikerad rapport som visualiserar styrsystemet status, mjukvarukomponenter och prestanda.
 • En förbättringsplan som förenklar din beslutsprocess genom att fokusera på förbättringsområden med stor genomslagskraft – för förbättrad prestanda och tillgänglighet.
 • Enkel tillgång till systemrapport via webbportalen MyABB / My Control System.

Innehåll

 • Datainsamling via ett standardiserat och säkert datainsamlingsverktyg som körs på en dator i styrsystemet eller automatiserat via ServicePort.
 • Verktyget körs på en låg prioritetsnivå, för att inte påverka driften i systemet eller anläggningen.
 • En webbaserad analys studeras av en kunnig ingenjör som jämför prestanda och konfiguration mot ABB:s specifikationer, krav och rekommendationer.
 • Resultatet presenteras i en systemrapport som ger en stabil grund och ett stöd för ett proaktivt underhåll av styrsystemet. Den förbättringsplan som finns med i rapporten förenklar din beslutsprocess genom att fokusera på förbättringsområden med stor genomslagskraft.
 • Resultatet genereras på några minuter och presenteras i en rapport som publiceras på MyABB / My Control System där du som behörig enkelt kan logga in och ta del av resultatet, när det passar dig.

Vilka områden i ditt styrsystem undersöks?

System 800xA Core Fingerprint inkluderar en undersökning av följande områden:
 • Status på installation av Mjukvara samt viktiga Säkerhetsinställningar inklusive grundläggande skyddsåtgärder som antivirusprogram, brandväggar och säkerhetsuppdateringar.
 • Systemets konfiguration och prestanda, inställningar och diagnostik i Windows och parametrar för 800xA Aspect Directory.
 • Konfiguration och prestanda av server och PC Hårdvara inklusive grafik, processor, minne eller hårddiskar.
 • Status på Nätverk avseende bland annat konfiguration, parametrar och belastning.
 • Konfiguration och prestanda för Controllers avseende till exempel minne, nätverksbuffertar, tidssynkronisering, nätverk och redundans.

Välj diagnostik-/övervakningstjänst för 800xA efter ditt behov


System 800xA Benchmark
System 800xA Core Fingerprint
System 800xA Health Check
System 800xA Performance Service (ServicePort)
Antal system KPI
(Key Performance Indicators)
40+ 40+ 80-180 40+
Inspektion på site

Överskådlig bild av systemets konfiguration och status✓✓
Systemrapport


✓✓
$
Förbättringsplan


✓✓
$
Personlig genomgång av resultat
$
$

$
Tillståndsövervalkning, dataanalys och beslutsstöd via ServicePort


Remoteuppkoppling för fjärrsupport
Statuskontroll av KPI – månadsvis via Remoteuppkoppling
Utbildning i ABB:s verktyg
$
$
$
Teckenförklaring
✓       Ingår i aktuell tjänst
✓✓    Ingår med utökad omfattning i aktuell tjänst

$       Kan ingå som tillval mot pristillägg eller offert
—      Ej tillgänglig i aktuell tjänst

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language