Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Energilager - så funkar det

En stor fråga för framtidens elnät är hur man hanterar vindkraftens varierande produktion.


Ett svar ger ABB med utvecklingen av energilager: SVC Light med dynamisk energilagring. – Batterier på uppåt 50 MW kan ge aktiv effekt när det behövs för att öka stabiliteten i nätet, säger Jan Svensson, utvecklingsprojektledare.

På många håll i världen byggs mycket vindkraft och annan förnybar, småskalig elproduktion. Värdefullt för klimatet men inte alltid så bra för elnätet; produktionen varierar kraftigt och den finns spridd ute i näten – sammantaget skapas problem med spänningsvariationer, försämrad stabilitet och lägre elkvalitet.

Lösningarna på problemen samlas under namnet ”smart grids”, ”smarta elnät”, med målet stabilt elnät med hög tillgänglighet. Inom ABB utvecklas en rad olika tekniker och system, och i startgroparna står en helt ny teknik för energilagring med hjälp av batterier. Ett energilager ger unika möjligheter att lagra och snabbt tillföra aktiv effekt. Till exempel för att förbättra stabiliteten i näten eller rädda nätet vid kortslutning.

Energilagret konstrueras som en del av ABB:s system SVC Light för shuntkompensering. SVC Light används av industrier och i elnät för att balansera elnätets reaktiva effekt, den som till viss del ska samsas med den aktiva, direkt användbara effekten.

Korrekt balansering av den reaktiva effekten ger bland annat högre elkvalitet och jämn, konstant spänningsnivå. Genom SVC Light tillsammans med ett energilager som kan lagra och tillföra aktiv effekt kan anläggningen balansera både reaktiv och aktiv effekt och öppna för många fler funktioner.

Batterierna byggs samman av battericeller till moduler som i sin tur staplas i rack till önskad storlek på energilager. Under 2008 testades en anläggning med åtta batterirack i serie hos ABB:s forskningsenhet Corporate Research. Varje rack innehöll 13 batterimoduler med vardera 14 battericeller, vägde 400 kg, höll spänningsnivån max 720 V och gav maxeffekten 75 kW.

Den stora fördelen är att kunna hålla nätet i gott skick, oavsett vad som sker. Korta avbrott kan överbryggas med tillskott från energilagret och varierande produktion, som vindkraft, kan lagras och tillföras till nätet när den behövs.

Det är inte bara vindkraftparker som kan ha nytta av dynamisk energilagring. Även ett pappersbruk kan med hjälp av energilagret få manövertid vid ett strömavbrott; 20 minuter extra för att säkert stänga ner processen. Ett sjukhus kan få avbrottsfri kraft innan reservkraftverken går igång. Energilagret kan också försörja en industri vid ett kortvarigt behov av mer energi och medverka till att utnyttja nätet mer effektivt.

Mer om...