Global site

Så funkar det: Tryckmätning med tryckgivare

Tryck uppstår på grund av molekylers rörelse i ett inneslutet medium och mäts vanligtvis som en mängd kraft per ytenhet och uttrycks som det värde som krävs för att stoppa en vätska, gas eller ånga från att expandera.

En tryckgivare är vanligtvis sammansatt av ett tryckkänsligt membran tillverkad av stål, eller annat material beroende på mediets sammansättning. Tekniken bakom membranet omvandlar den applicerade kraften till en elektrisk signal. Signalen anges vanligen i enheterna pascal (Pa), bar, psi eller meter per vattenpelare (mVp). 

Tryckmätning används i många processindustrier och speciellt i tryckkänsliga miljöer såsom gas-, kemi-, papper/massa- och läkemedelsindustrin m.fl. där övervakning av den applicerade kraften hos vätskor och gaser är nödvändig.

Det finns tre typer av trycktransmitters beroende på vad man vill mäta;

  • Övertryck (GP - Gauge Pressure)
  • Absoluttryck (AP - Absolute Pressure)
  • Differenstryck (DP - Differential Pressure)

Övertryckgivare

En övertryckgivare (GP) jämför trycket mot de omgivande atmosfäriska förhållandena som referens, vilket är i genomsnitt cirka en bar (100 kPa) vid havsnivån. Övertryckstransmittrar används vanligtvis i applikationer där processförhållanden och material inte påverkas av variationer i atmosfärstryck för att kunna ge en tydlig nollreferens.

Absoluttryckgivare

En absoluttryckgivare (AP) jämför trycket mot en vakuumsatt kammare i givaren, vilket ger en nollreferens mot vakuum. Absoluttrycktransmittrar används exempelvis för applikationer då trycket är mycket litet och omgivande miljö inte är konstant.

Differenstryckgivare

En differenstryckgivare (DP) jämför skillnaden i tryck vid ett slutet systems två mätpunkter. Differenstrycktransmittrar förekommer ofta vid mätning av flöde i rör genom att avläsa tryckskillnaden mellan olika bestämda punkter i rörsystemet som referens. Samt nivåmätning i slutna tankar.