Vyhláška o ochraně osobních údajů zaměstnanců

1. Úvod 

Tato Vyhláška o ochraně osobních údajů zaměstnanců (dále jen „vyhláška“) platí pro všechny společnosti skupiny ABB Group, tj. ABB Ltd a všechny subjekty, v nichž ABB Ltd má, ať už přímo či nepřímo, většinovou účast nebo v nichž vlastní či ovládá většinu hlasovacích práv. Společnost ABB, která je vaším zaměstnavatelem (dále jen „ABB“ nebo „my“), je odpovědná za zpracovávání vašich osobních údajů a kontroluje jejich používání v souladu s touto vyhláškou.  

Ve společnosti ABB je hlavní prioritou respektování vašich práv na ochranu údajů. Tato vyhláška vysvětluje, jak používáme vaše osobní údaje a jaká práva máte s ohledem na vaše osobní údaje.  

2. Kdo je odpovědný za zpracovávání vašich osobních údajů? 

Za ochranu vašich osobních údajů odpovídá společnost ABB Ltd a její dceřiné společnosti. S ohledem na platné zákony z oblasti ochrany soukromí a osobních údajů je hlavním správcem vašich osobních údajů ta dceřiná společnost ABB, která je vaším současným (nebo bývalým) zaměstnavatelem. Ostatní dceřiné společnosti ABB mohou rovněž dostávat a zpracovávat vaše osobní údaje, buď jako správce nebo zpracovatel, a tato vyhláška se vztahuje i na ně.  

3. Jaké typy informace můžeme shromažďovat a používat? 

Shromažďujeme a používáme osobní údaje, které se vás týkají v souvislosti s vaším pracovním poměrem ve společnosti ABB. Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů: 

 • Osobní údaje a identifikační údaje, např. jméno, bydliště a adresa zaměstnání, soukromé a pracovní telefonní číslo, osobní a pracovní e-mailová adresa či jakékoliv jiné kontaktní údaje, datum a země narození. 

 • Osobní údaje týkající se rodinných a sociálních poměrů, např. pohlaví, věk, rodinný stav (včetně jména a kontaktních údajů nejbližšího příbuzného).  

 • Osobní údaje týkající se pracovního poměru, např. číslo zaměstnance, podpis, pracovní postavení, číslo sociálního zabezpečení a daňové číslo, číslo pojištěnce, země pobytu, národnost, fotografie, kontakty pro mimořádné situace a informace o pasu, pracovním povolení, statutu přistěhovalce a cestovních vízech. 

 • Kvalifikace, např. kvalifikace a osvědčení, z aktuálních i předchozích pozic, vzdělávací kurzy a školení, životopis, záznamy o dosaženém vzdělání a praxi, v některých případech: kontaktní údaje osob poskytujících reference a výsledky posouzení způsobilosti a posudky z pohovorů/zpětná vazba. 

 • Informace o zaměstnání a práci, např. pracovní pozice, funkce, pracovní smlouva, ID pro výplatní listinu, vedoucí oddělení, pracovní skupina, historie výkonu, pracovní postavení, informace o čerpané dovolené, záznamy o pracovní době, záznamy o školení, cíle výkonu a cíle rozvoje. V některých případech můžeme rovněž zaznamenávat výsledky posouzení způsobilosti, hlášení o bezpečnosti  a nehody a profesní zpětnou vazbu. 

 • Informace týkající se náhrad, příspěvků, dávek a výdajů, např. údaje o platu, údaje o mzdové listině, číslo penzijního pojištění a odvody na penzijní pojištění, dávky nezahrnuté ve výplatě, prémie, náhrady, akciové opce, vyživované osoby, příjemci dávek nebo uvedení zdravotních výhod, bankovní výpisy, nároky na úhradu výdajů a stvrzenky, údaje o bankovním účtu, údaje o kreditní kartě, výdaje za telefon a údaje o pojištění. 

 • Elektronické identifikační údaje a informace (pokud má zaměstnanec přístup k těmto systémům či aplikacím nebo je jimi ovlivněn), např. záznamy o přístupu, používání IT a internetu, identifikační údaje o zařízení (ID mobilního zařízení, PC atd.), registrační a přístupové údaje, IP adresa, údaje o sledování  a analytické údaje, záznamy (např. záznamy hlasové schránky/volání), příspěvky na firemních platformách (např. Yammer), údaje pro obnovu hesla, informace získané prostřednictvím nástrojů IT zabezpečení. 

 • Finanční a jiné údaje, např. informace o účtu, kontroly kredibility, platební údaje a transakce, informace o šetření a disciplinární historie. 

 • Další osobní údaje (které mohou zahrnovat speciální kategorie informací, jak jsou uvedeny níže) zejména v případech, kdy vy nebo jiné osoby (např. vaši kolegové) můžete zaznamenat tyto údaje  v našich systémech, programech a aplikacích, např. obchodní dokumenty obsahující osobní údaje (např. prošetření, dotazy, stížnosti a související záznamy; e-maily; hlášení; smlouvy; prezentace; zápisy  z jednání; výsledky práce), fotografie, obrázky a/nebo videa. 

Níže uvedené typy osobních údajů mohou být případně shromažďovány a zpracovávány pouze v souladu  s platnými místními zákony ve vaší zemi pobytu.  

 • Speciální kategorie osobních údajů, např.: 

  • členství v náboženských kongregacích (např. pokud je to vyžadováno pro daňové účely); 

  • zdravotní a lékařské informace, včetně míry postižení, speciálních pracovních podmínek (např. stůl na práci ve stoje) a zdravotnických pomůcek potřebných na pracovišti, informace o pracovních úrazech a nemocech ze zaměstnání, údaje pro případ mimořádné události při cestách (krevní skupina, anamnéza, alergie); 

  • rasa nebo etnický původ (např. pokud se tento údaj používá pro účely zajištění rozmanitosti);  

  • v některých případech: členství v odborech, politické názory a sexuální život nebo sexuální orientace (např. pokud je tento údaj nezbytný pro vyšetřování či v případě nerovného zacházení). 

 • Údaje týkající se rozsudků a trestních činů, např. informace o kriminální historii a informace ze seznamu sankcí v tom rozsahu, v němž jsou vyžadovány pro účely posouzení kriminální historie a povinností v rámci procesu Poznej svého zákazníka („KYC“) a v oblasti opatření proti praní špinavých peněz ("AML“).  

 • V rozsahu, v němž musíme plnit naše závazky, údaje získané z veřejně přístupných zdrojů nebo údaje, které byly zákonně předány třetími stranami (např. úvěrová firma), např. údaje ve veřejných profesních sociálních médiích (např. LinkedIn), údaje z kontroly biografických informací. 

V případě, že byste chtěli dostat informace o konkrétní činnosti v oblasti zpracování osobních údajů, můžete si podat žádost na www.abb.com/privacy.


4. Proč používáme vaše osobní údaje?
  

Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, můžeme používat na následující účely:  

 • řízení lidských zdrojů, včetně organizační a personální administrativy, řízení pracovní doby, zlepšování a udržování efektivní administrativy zaměstnanců, interní analýza pracovních sil, podávání hlášení a plánování; 

 • řízení přesunu zaměstnanců z jiných sesterských společností a následné plánování; 

 • řízení mezd, náhrad a dávek, včetně poskytování výhod zaměstnancům a udržování mezd, náhrady včetně duševního vlastnictví, příspěvků, dávek, pojištění, důchodů a přezkoumání výkonu; 

 • řízení talentů a akvizic, včetně náboru, posouzení vhodnosti a pracovní způsobilosti, kontroly biografických údajů a ověření kvalifikace, žádosti o reference a poskytování referencí; 

 • řízení vzdělávání a vývoje, včetně osvědčení, školení zaměstnanců a provádění posouzení a průzkumy spokojenosti zaměstnanců; 

 • procesy týkající se nástupu a odchodu, včetně mezinárodních přesunů a ukončení pracovních poměrů; 

 • řízení nemocenské a dalšího volna a dovolené; 

 • interní programy bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně záznamů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a nehod nebo hlášení a řízení kvality procesu; 

 • řízení cest a výdajů a organizace služebních cest, včetně monitorování osob na služebních cestách za účelem poskytování podpory při mimořádných bezpečnostních nebo zdravotních situacích; poskytování cestovního zabezpečení, školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a na volitelném základě pomoc při poskytování bezpečnostní podpory při mimořádných situacích; 

 • provádění povinností a uplatňování speciálních práv v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení nebo na základě kolektivní smlouvy; 

 • interní a externí komunikace organizace ABB a zastupování ABB včetně obchodního rejstříku a vydávání plné moci; 

 • organizování akcí ABB a dokumentování těchto akcí, včetně řízení a organizace interních kampaní, akcí a schůzí netýkajících se marketingu; 

 • řízení aktiv ABB, včetně obrázků a videí zobrazujících zaměstnance či jiné osoby dostupných ke stažení na intranetu ABB, webových stránkách ABB atd.; 

 • finanční a sdílené účetní služby poskytující záznamy pro hlášení, objednávání za hotovost a nákup služeb; 

 • reorganizace, akvizice a prodej činností, obchodních jednotek a společností; 

 • obchodní hlášení, statistika a analytika; 

 • monitorování a audit souladu činností zaměstnanců na pracovišti s firemními zásadami ABB, smluvními závazky a právními požadavky, včetně disciplinárních kroků; 

 • provádění auditů, přezkoumání a regulačních kontrol za účelem plnění závazků vůči regulačním úřadům; 

 • řízení, rizika a soulad, včetně souladu se zákony, prosazování práva, požadavků soudů a regulačních orgánů (např. postup ověřování totožnosti zákazníků, označovaný jako poznej svého zákazníka („KYC“)/účely monitorování opatření proti praní špinavých peněz („AML“), cla a celosvětový obchodní soulad) a prevence, zjišťování, vyšetřování a náprava zločinů a podvodů nebo zakázaných činností či jiná ochrana zákonných práv a zavádění, uplatňování či obhajování zákonných nároků; 

 • řízení zákaznických vztahů, zpracovávání objednávek a poskytování zákaznické podpory, zpracovávání, posuzování a odpovídání na požadavky a dotazy;  

 • řízení dodavatelů, zhotovitelů, poradců a dalších odborníků, včetně osobních setkání, zpracovávání  
  a realizace nákupů a faktur a řízení životního cyklu smluv; 

 • využívání pracovních výkonů a výrobků a pro referenci v dokumentech, např.. Výkresy, nákupní objednávky, prodejní objednávky, faktury, hlášení;  

 • přístup do řídicího systému zajišťujícího elektronicky řízený vstup a/nebo výstup pro oprávněné osoby na místa s omezením přístupu a záznamy o zaměstnancích na místě provádění prací pro případ mimořádné situace; 

 • zjišťování narušení, včetně monitorování násilného vniknutí prováděného třetími stranami, monitorování hranic, vnitřních kontrolních bodů a doplňkové dozorčí monitory pro systémy údržby místa/automatizované systémy; 

 • údržba a ochrana zabezpečení výrobků, zařízení, služeb, systémů, sítí, počítačů a informací, prevence a zjišťování bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších trestných činů a zajišťování obchodní kontinuity a 

 • řízení IT zdrojů, včetně řízení infrastrukturu včetně zálohování dat, podpory informačních systémů a servisních kroků pro řízení aplikací, podpory koncových uživatelů, testování, údržby, zabezpečení (včetně reakcí, rizika, zranitelnosti, reakcí na porušení), hlavních dat a pracovního prostředí, včetně řízení uživatelských účtů, přidělování softwarových licencí, zabezpečení a provádění testování a obchodní kontinuity. 

Shromažďujeme pouze ty vaše osobní údaje, které potřebujeme pro výše popsané účely. Některé vaše shromážděné osobní údaje se týkají vašeho nejbližšího příbuzného a kontaktů pro mimořádné situace. V takových případech se od vás požaduje, abyste příslušné osoby informoval o této vyhlášce. 

V případě, že pracujete na pracovišti třetí strany (například v místě nebo zařízení zákazníka společnosti ABB), tato třetí strana může vyžadovat přístup k vašim osobním údajům pro své účely jakožto správce údajů. V těchto případech obdržíte nebo můžete obdržet samostatnou vyhlášku ochrany osobních údajů od příslušného správce údajů. 

Co se stane, pokud nám neposkytnete informace, které požadujeme? 

V případů, kdy se to týká kroků zpracování údajů souvisejících s vaším pracovním poměrem (jak je uvedeno výše), společnost ABB vás bez určitých osobních údajů nebude moci odpovídajícím způsobem zaměstnat a vy nebudete moci uplatňovat svá zaměstnanecká práva, pokud nám neposkytnete požadované osobní údaje. I když vám nemůžeme přikázat, abyste své osobní údaje s námi sdíleli, upozorňujeme, že to může mít následky, které mohou negativně ovlivnit váš pracovní poměr, např. nemožnost uplatňovat svá zákonná práva nebo dokonce pokračovat v pracovním poměru. Kdykoliv vás požádáme o poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů, vždy uvedeme, jaké osobní údaje jsou požadovány a jaké osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně.  

5. Právní základ, na němž stavíme 

Používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely (v části 4) je založeno na následujícím právním základě, dle situace:  

 •  Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely plnění závazků stanovených ve vaší pracovní smlouvě s námi a v podobných kolektivních pracovních dohodách nebo v rámci opatření před uzavřením smlouvy za účelem uzavření pracovního poměru a souvisejících smluv;

 • V některých případech je základem náš zákonný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů, pokud tento není převážen vašimi zájmy na ochranu osobních údajů. Tyto zájmy mohou zahrnovat: 

  • monitorování (například prostřednictvím IT systémů), vyšetřování a zajištění souladu s právními, regulačními, standardizačními a interními požadavky a zásadami společnosti ABB; 

  • prevence podvodů a trestné činnosti, včetně vyšetřování této činnosti, zneužívání aktiv, výrobků a služeb společnosti ABB a v nutném rozsahu zajištění bezpečnosti sítě a informací a

  • přenos osobních údajů v rámci skupiny ABB pro interní administrativní účely, např. poskytování centralizovaných služeb. 

Kopii posouzení našich zákonných zájmů na zpracování vašich osobních údajů si můžete vyžádat na www.abb.com/privacy

 • V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonných požadavků, například na základě pracovního práva nebo zákona o sociálním zabezpečení, příspěvcích, daních nebo oznamovací povinnosti, povinnosti spolupracovat s úřady nebo zákonných lhůtách uchovávání údajů, abychom splňovali naše smluvní závazky jako zaměstnavatel; 

 • Ve výjimečných případech můžeme požadovat váš souhlas v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů, například fotografií, komunikačních materiálů a akcí. Pokud vás požádáme o souhlas za účelem použití vašich osobních údajů pro konkrétní účel, připomeneme vám, že máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a budeme vás informovat, jak to můžete učinit.  

S ohledem na speciální kategorie osobních údajů budeme tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s platným právem a: 

 • s vaším výslovným souhlasem pro konkrétní činnosti v souladu s platným právem; 

 • je-li to nezbytné pro uplatnění práv na základě pracovní smlouvy, zákona o sociální ochraně nebo na základě oprávnění kolektivní dohodou nebo pro účely preventivní či pracovní léčby či za účelem posouzení pracovní schopnosti nebo 

 • je-li to nezbytné pro vznesení, uplatnění či obranu zákonného nároku.

S ohledem na osobní údaje týkající se trestních obvinění či trestných činů, tyto údaje zpracováváme pouze  v případě, kdy to povolují platné (místní) zákony. 

6. Strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje (v EU a EHP a mimo ně nebo mimo zemi, v níž má sídlo váš zaměstnavatel) 

S dalšími sesterskými společnostmi ABB nebo třetími stranami sdílíme vaše osobní údaje, pouze pokud je to nezbytné pro účely v níže uvedené tabulce. Pokud sdílíme vaše osobní údaje se sesterskou společností nebo třetí stranou a tyto jsou přenášeny nebo k nim je umožněn přístup z místa mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) nebo mimo zemi, kde má sídlo váš zaměstnavatel, vždy zavádíme odpovídající bezpečnostní záruky na ochranu vašich osobních údajů. Příklady těchto záruk jsou rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti (více informací zde), standardní smluvní ustanovení (více informací zde), certifikát Privacy Shield (více informací zde) a závazná firemní pravidla, která někteří naši dodavatelé přijali (více informací zde). Provedli jsme dodatečná opatření pro přenos údajů z EU, EHP a země sídla vašeho zaměstnavatele do jiných zemí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Pokud máte zájem o přehled zavedených bezpečnostních záruk, podejte prosím žádost na www.abb.com/privacy

Kategorie příjemce  

Umístění příjemce 

Účely 

Sesterské a dceřiné společnosti ABB 

Viz seznam dceřiných společností ABB 

Účely popsané v části 4, včetně řízení lidských zdrojů, řízení talentů a organizace interních školení a akcí. 

Zákazníci, distributoři, zástupci a další obchodní partneři společnosti ABB 

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově)  

Účely popsané v části 4, včetně zadávání projektů, provádění auditů, přezkoumání a regulačních kontrol, řízení vztahů se zákazníky a řízení cestování a výdajů. 

Poskytovatelé služeb

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

IT služby, lidské zdroje a školení, zpracovatelé mezd a výplat, profesionální a poradenské služby včetně účetních, auditorů, právníků, pojistitelů, bankéřů, náborářů, cestovních agentur a dalších poradců pracujících jménem společnosti ABB. 

Penzijní fondy, odborové a průmyslové organizace a asociace  

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

Účely popsané v části 4. 

Potenciální či aktuální nabyvatelé obchodů a aktiv společnosti ABB 

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

Pro posouzení příslušných obchodů či aktiv nebo pro účely popsané v části 4. 

Příjemci, jak to vyžaduje platné právo nebo zákonný proces, pro úřady prosazující zákon nebo vládní úřady atd. 

EU/EHP a mimo EU/EHP (celosvětově) 

Pokud to vyžaduje platný zákon nebo zákonný požadavek vládních úřadů nebo platný zákonný požadavek. 

Kopii záruk, které uplatňujeme na zabezpečení vašich osobních údajů, si můžete vyžádat na www.abb.com/privacy

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje 

Na základě platné legislativy musí společnost ABB uchovávat určité osobní údaje po minimální stanovenou dobu. Například pracovní smlouvy a informace o výplatách a náhradách je nutno uchovávat minimálně po dobu stanovenou na základě místní obchodní a daňové legislativy.  

Platné zákony v oblasti ochrany údajů zároveň požadují, abychom osobní údaje v identifikované podobě neuchovávali déle, než je to nezbytně nutné pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány. Na základě nastavení IT aplikací a zásad zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly smazány, jakmile je již nepotřebujeme.  

Dobu uchovávání informací, které vedeme, můžete najít v naší Směrnici řízení záznamů GD/LI-44 nebo ve vaší místní směrnici řízení záznamů. Po vypršení příslušné doby uchovávání budou vaše osobní údaje bezpečně smazány nebo anonymizovány, pokud neexistují konkrétní okolnosti, které vyžadují další uchovávání těchto osobních údajů, např. zákonné nebo regulační povinnosti nebo řešení případných sporů.  

Pro více informací ohledně konkrétní doby uchovávání, která se vztahuje na vaše osobní údaje, podejte prosím žádost na www.abb.com/privacy.  

8. Zabezpečení a monitorování systémů a míst ABB  

Společnost ABB bere zabezpečení svých údajů velmi vážně, včetně vašich údajů a digitálních obchodních aktiv společnosti ABB. Společnost ABB to považuje za společnou odpovědnost, podniká nezbytné kroky na zabezpečení těchto údajů a předpokládá, že její zaměstnanci budou činit totéž. O našich bezpečnostních opatřeních a naší odpovědnosti si můžete přečíst více v Zásadách zabezpečení koncových uživatelů

Monitorování systémů ABB 

Z obchodních důvodu a za účelem zachování opatření pro IT zabezpečení: jsou shromažďovány a monitorovány informace o používání systémů společnosti ABB, včetně telefonních čísel (mobilních telefonů a pevných linek) a počítačových systémů (včetně e-mailových adres a přístupu na internet) a jakékoliv jejich osobní použití a tyto informace jsou používány v případě nutnosti na zabezpečení systémů ABB a souladu s bezpečnostními zásadami skupiny ABB a v souladu s platnými zákony. Pokud získáte přístup k službám na základě hesla a přihlašovacího jména v rámci IT a komunikačních systémů společnosti ABB, může to znamenat, že společnost ABB bude mít přístup k vašim přístupovým údajům.  

Monitorování se provádí, pouze pokud to vyžaduje zákon (v povoleném rozsahu) a v případě, kdy je to nezbytné a oprávněné z obchodních důvodů. Výsledné protokolové soubory jsou uchovávány po minimální dobu v souladu s částí 7. Je to vyžadováno z důvodu, aby bylo možno zjišťovat případy pokusů o zneužití či jiné bezpečnostní události a aby byly k dispozici informace pro případné vyšetřování a následné kroky. V rozsahu, v němž to povoluje zákon a interní zásady, je možno podniknout kroky na základě disciplinárních postupů. 

Je-li to nezbytné, tyto informace mohou být předány policii nebo jiným orgánům prosazujícím zákon. Vyšetřování a odhalování informací příslušným úřadům může být prováděno pouze v rozsahu povoleném zákonem. 

9. Právo na ochranu vašich údajů 

Máte nárok na určitá práva s ohledem na informace, které se vás týkají. 

Právo na ochranu údajů  

Co to znamená 

Právo na přístup ke svým údajům 

Máte nárok požádat společnost ABB o přehled osobních údajů, které jsou o vás vedeny, a obdržení jejich kopie. 

Právo požádat o opravu svých údajů 

Můžete požadovat okamžitou opravu nepřesných či nekompletních osobních údajů, které o vás vedeme.  

Právo na vymazání svých údajů 

Můžete požadovat, aby osobní údaje byly vymazány, pokud již dále nejsou potřebné a pokud nás platné zákony zavazují tyto údaje smazat nebo pokud je jejich zpracovávání nezákonné.  

Právo na omezení zpracování údajů 

Za konkrétních okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.  

Právo na přenosnost údajů 

Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu pro své vlastní potřeby nebo požádat o jejich přenos třetí straně.  

Právo vznést námitku vůči zpracování údajů 

Máte právo vznést námitku vůči zpracovávání vašich údajů v případě, že jej provádíme na základě našich zákonných zájmů, pokud vaše práva na ochranu údajů převáží naše zdůvodnění zákonných zájmů.  

Právo na odepření souhlasu 

Pokud vás společnost ABB požádala o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv vzít zpět. 

Upozorňujeme, že výše uvedená práva nejsou absolutní a že vaši žádosti nemůže vždy být možno zcela vyhovět. Například někdy není možno vaše osobní údaje smazat nebo jejich zpracování omezit, protože může mít zákonné závazky nebo smluvní povinnost vést příslušné osobní údaje.  

O uplatnění jakéhokoliv práva na ochranu údajů můžete požádat na www.abb.com/privacy

10. Kontaktní a další informace 

Pokud požadujete přístup ke svým osobním údajům, uplatnění kterékoliv z výše uvedených práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy nebo znepokojení ohledně toho, jak společnost ABB zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Kancelář skupiny pro otázky osobních údajů na privacy@abb.com nebo podejte stížnost na www.abb.com/privacy.  

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváme, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů ve vaší zemí pobytu nebo místa provádění práce nebo usilovat o nápravu prostřednictvím soudu, pokud se domníváte, že mohlo dojít k porušení zákonů na ochranu osobních údajů (a vašich práv).  

 

Datum zveřejnění: 21. srpen 2019