Δήλωση προστασίας απορρήτου εργαζομένων

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου εργαζομένων («Δήλωση») ισχύει για τον όμιλο εταιρειών ABB, δηλαδή για την ABB Ltd και για κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ABB Ltd, άμεσα ή έμμεσα, έχει πλειοψηφική συμμετοχή ή έχει την κυριότητα ή τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Η εταιρεία ABB στην οποία εργάζεστε (εφεξής η «ABB» ή χρήση του πρώτου προσώπου του πληθυντικού) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ελέγχει τον τρόπο χρήσης τους, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.  

Στην ABB ο σεβασμός των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η παρούσα δήλωση εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.  

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; 

Υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η ABB Ltd και οι θυγατρικές εταιρείες της. Όσον αφορά τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων, ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η θυγατρική εταιρεία της ABB στην οποία εργάζεστε (ή εργαζόσασταν). Δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν και άλλες θυγατρικές εταιρείες της ABB, είτε με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας είτε του εκτελούντος την επεξεργασία, για τις οποίες ισχύει εξίσου η παρούσα δήλωση. 

3. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε; 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε σχέση με την απασχόλησή σας στην ABB. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέγουμε υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα αναγνώρισης, όπως όνομα, προσωπική και επαγγελματική διεύθυνση, προσωπικό και επαγγελματικό τηλέφωνο, προσωπική και επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία και χώρα γέννησης. 

 • Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας του πλησιέστερου συγγενή σας).  

 • Προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την απασχόληση, όπως αριθμός μητρώου υπαλλήλου, υπογραφή, καθεστώς απασχόλησης, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, αριθμός ασφάλισης, χώρα διαμονής, εθνικότητα, φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στοιχεία διαβατηρίου, άδεια εργασίας και διαμονής, καθεστώς μετανάστευσης και στοιχεία ταξιδιωτικής βίζα. 

 • Προσόντα, όπως προσόντα και πιστοποιήσεις, για παράδειγμα παρούσα και προηγούμενες θέσεις, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, βιογραφικό, εκπαιδευτικά και εργασιακά επιτεύγματα, και σε κάποιες περιπτώσεις, στοιχεία επικοινωνίας για συστατικές επιστολές και αποτελέσματα αξιολογήσεων ικανοτήτων και αξιολόγηση/αποτελέσματα συνεντεύξεων. 

 • Πληροφορίες για τη θέση εργασίας και μέτρηση επιδόσεων, π.χ. θέση, τίτλος, σύμβαση εργασίας, κωδικός μισθοδοσίας, προϊστάμενος, μισθολογική κλίμακα, ιστορικό επιδόσεων, καθεστώς απασχόλησης, πληροφορίες αδειών, καταγραφή χρόνου εργασίας, αρχείο επιμόρφωσης, στόχοι επιδόσεων και στόχοι ανάπτυξης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να καταγράφουμε τα αποτελέσματα αξιολογήσεων ικανοτήτων, εκθέσεις και περιστατικά ασφάλειας, επαγγελματικές αξιολογήσεις. 

 • Πληροφορίες για αποζημιώσεις, επιδόματα, παροχές και δαπάνες, όπως δεδομένα αποδοχών, δεδομένα μισθοδοσίας, αριθμός συνταξιοδοτικού προγράμματος και εισφορές, μη μισθολογικές παροχές, μπόνους, αποζημιώσεις, μετοχικά δικαιώματα, εξαρτώμενα μέλη, ωφελούμενοι ή δικαιούχοι παροχών υγείας, αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, δηλώσεις εξόδων και αποδείξεις, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών, τηλεφωνικά έξοδα και ασφαλιστικά δεδομένα. 

 • Δεδομένα και πληροφορίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (όταν ο υπάλληλος έχει πρόσβαση ή επηρεάζεται από σχετικά συστήματα ή εφαρμογές), όπως αρχεία πρόσβασης, χρήση συστημάτων πληροφορικής και διαδικτύου, αναγνωριστικά συσκευών (αναγνωριστικό φορητής συσκευής, αναγνωριστικό υπολογιστή, κ.λπ.), στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης, διεύθυνση IP, στοιχεία παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων, ηχογραφήσεις (π.χ. τηλεφωνητής/ηχογραφήσεις κλήσεων), αναρτήσεις σε εταιρικές πλατφόρμες (π.χ. Yammer), στοιχεία ανάκτησης κωδικού πρόσβασης, πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω εργαλείων ασφάλειας υπολογιστών. 

 • Οικονομικά και λοιπά στοιχεία, όπως στοιχεία λογαριασμού, πιστωτικοί έλεγχοι, στοιχεία πληρωμών και συναλλαγές, πληροφορίες ερευνών και ιστορικό πειθαρχικών κυρώσεων. 

 • Άλλα προσωπικά δεδομένα (που μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες πληροφοριών, όπως αναφέρεται στη συνέχεια), συγκεκριμένα οι τοποθεσίες όπου εσείς ή άλλα πρόσωπα (όπως οι συνάδελφοί σας) μπορούν να καταχωρούν αυτά τα δεδομένα στα συστήματα, τα προγράμματα και τις εφαρμογές μας, όπως επιχειρηματικά έγγραφα που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες (π.χ. αιτήματα, ερωτήσεις, καταγγελίες, παραγγελίες και συναφή αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκθέσεις, συμβάσεις, παρουσιάσεις, πρακτικά, προϊόντα εργασίας), φωτογραφίες, εικόνες και/ή βίντεο. 

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, εφόσον είναι εφικτό, μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία στη χώρα διαμονής σας.  

 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως: 

  • ιδιότητα μέλους σε θρησκευτικές οργανώσεις (π.χ. αν απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς), 

  • πληροφορίες για θέματα υγείας, όπως αναπηρία, ειδικές συνθήκες εργασίας (π.χ. χρήση γραφείου ρυθμιζόμενου ύψους) και ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας, πληροφορίες για εργατικά ατυχήματα και ασθένειες, στοιχεία για επείγουσα ταξιδιωτική βοήθεια (ομάδα αίματος, ιατρικό ιστορικό, αλλεργίες), 

  • φυλή η εθνοτική καταγωγή (π.χ. όταν αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για σκοπούς προώθησης της διαφορετικότητας),

  • in some cases: trade union membership, political opinions and sex life or sexual orientation (e.g. where this is used for investigations of non-equal treatment).σε κάποιες περιπτώσεις: συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικός προσανατολισμός (π.χ. όταν αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για έρευνες άνισης μεταχείρισης). 

 • Στοιχεία σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, όπως ποινικό μητρώο και πληροφορίες καταλόγου κυρώσεων, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για σκοπούς ελέγχου του ποινικού ιστορικού και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη («Know Your Customer») και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 • Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, δεδομένα που αποκτώνται από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή που διαβιβάζονται νόμιμα από τρίτους (π.χ. χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όπως δεδομένα σε δημόσια επαγγελματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn), δεδομένα ελέγχου ιστορικού. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μάθετε πληροφορίες για συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

 • διαχείριση ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της διοίκησης προσωπικού, διαχείριση ωρών εργασίας, βελτίωση και διατήρηση αποτελεσματικής διοίκησης προσωπικού, εσωτερική ανάλυση εργατικού δυναμικού, απολογισμός και σχεδιασμός, 

 • διαχείριση μεταφοράς προσωπικού από διάφορες θυγατρικές και σχεδιασμός διαδοχής, 

 • διαχείριση μισθοδοσίας, αποδοχών και παροχών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιδομάτων προσωπικού και της διατήρησης μισθών, αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιδομάτων, παροχών, ασφαλίσεων, συντάξεων, και αξιολόγηση επιδόσεων, 

 • διαχείριση και απόκτηση ταλέντων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, εκτίμηση καταλληλότητας και ικανότητας εργασίας, έλεγχοι ιστορικού και εξακρίβωση προσόντων, απόκτηση και παροχή συστάσεων, 

 • διαχείριση μάθησης και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιήσεων, εκπαίδευση προσωπικού και διεξαγωγή αξιολογήσεων και ερευνών ικανοποίησης υπαλλήλων, 

 • διαδικασίες σχετικές με την είσοδο και την αποχώρηση, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών μετακινήσεων και καταγγελιών συμβάσεων, 

 • διαχείριση αδειών λόγω ασθένειας ή για άλλους λόγους και διακοπών, 

 • εσωτερικά προγράμματα υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου αρχείου υγείας και ασφάλειας και ατυχημάτων ή απολογισμός και διαχείριση ποιότητας των διαδικασιών, 

 • διαχείριση μετακινήσεων και εξόδων και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των ταξιδιωτών για την παροχή υποστήριξης σε επείγουσες ιατρικές ή επικίνδυνες καταστάσεις και της παροχής ταξιδιωτικής ασφάλειας, εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας και, σε εθελοντική βάση, βοήθεια στην παροχή στήριξης σε επείγουσες καταστάσεις, 

 • εκπλήρωση των υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης ή συλλογικής σύμβασης, 

 • εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία της οργάνωσης της ABB και της εκπροσώπησής της, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού μητρώου και του διορισμού πληρεξουσίων, 

 • διοργάνωση εκδηλώσεων της ABB και τεκμηρίωση των εν λόγω εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της οργάνωσης εσωτερικών εκστρατειών, εκδηλώσεων και συσκέψεων μη εμπορικού σκοπού, 

 • διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της ABB, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και βίντεο που απεικονίζουν υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα, διαθέσιμων για λήψη στο ενδοεταιρικό δίκτυο της ABB, στον ιστότοπό της, κ.λπ., 

 • χρηματοοικονομικές και κοινές λογιστικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών R2R (Record to Report), O2C (Order to Cash) και P2P (Purchase to Pay), 

 • αναδιοργάνωση, εξαγορά και πώληση δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών μονάδων και εταιρειών, 

 • επιχειρηματικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία και ανάλυση δεδομένων, 

 • παρακολούθηση και έλεγχος της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο με τις εταιρικές πολιτικές, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις νομικές απαιτήσεις της ABB, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών κυρώσεων, 

 • διεξαγωγή αξιολογήσεων και ελέγχων νομιμότητας και συμμόρφωσης για την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς, 

 • διακυβέρνηση, κίνδυνος και συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης συμμόρφωσης με τους νόμους, επιβολή των νόμων, απαιτήσεις δικαστηρίων και ρυθμιστικών φορέων (όπως για τη διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας των πελατών, γνωστή ως «Know Your Customer» («KYC») ή για λόγους παρακολούθησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), συμμόρφωση με τελωνειακές υποχρεώσεις και παγκόσμιους εμπορικούς κώδικες, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόληψη, εντοπισμός, έρευνα και καταπολέμηση εγκλημάτων και απάτης ή απαγορευμένων δραστηριοτήτων ή για την προστασία των έννομων δικαιωμάτων και για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, 

 • διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες, επεξεργασία παραγγελιών πελατών και παροχή υποστήριξης στους πελάτες, επεξεργασία, αξιολόγηση και ανταπόκριση σε αιτήματα και ερωτήσεις,  

 • διαχείριση προμηθευτών, εργολάβων, συμβούλων και άλλων επαγγελματιών παρόχων εξειδικευμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της επεξεργασίας και της διεκπεραίωσης παραγγελιών και τιμολογίων, και διαχείριση κύκλου ζωής συμβάσεων, 

 • αξιοποίηση της απόδοσης και των προϊόντων της εργασίας και για αναφορές σε έγγραφα, όπως σχέδια, εντολές αγοράς και πώλησης, τιμολόγια, εκθέσεις,  

 • σύστημα ελέγχου πρόσβασης που παρέχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη είσοδο και/ή έξοδο εξουσιοδοτημένων προσώπων σε τοποθεσίες με περιορισμό πρόσβασης και αρχείο προσωπικού που βρίσκεται στον χώρο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

 • εντοπισμός εισβολής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης απειλών, περιμέτρου, εσωτερικών σημείων ασφαλείας από τρίτους και βοηθητικές οθόνες εποπτείας για τη συντήρηση του χώρου/αυτοματοποιημένα συστήματα, 

 • διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, των συστημάτων, των δικτύων, των υπολογιστών και των πληροφοριών, πρόληψη και εντοπισμός απειλών για την ασφάλεια, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών και διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων, και 

 • διαχείριση πόρων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης υποδομών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, επιχειρήσεις υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση εφαρμογών, υποστήριξη τελικού χρήστη, δοκιμή, συντήρηση, ασφάλεια (αντιμετώπιση περιστατικών, κίνδυνος, ευπαθή σημεία, αντιμετώπιση παραβιάσεων), κύρια δεδομένα και εργασιακός χώρος, συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, εκχώρηση αδειών λογισμικού, δοκιμή ασφαλείας και επιδόσεων και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης. 

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που χρειαζόμαστε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αφορούν τα πλησιέστερα συγγενικά σας πρόσωπα και τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας ζητούμε να ενημερώσετε τα συγκεκριμένα πρόσωπα για την παρούσα δήλωση. 

Σε περίπτωση που εργάζεστε σε εγκαταστάσεις τρίτου (για παράδειγμα σε τοποθεσία ή εγκατάσταση πελάτη της ABB), ο εν λόγω τρίτος μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς του ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λάβετε ή μπορείτε να ζητήσετε ξεχωριστή δήλωση προστασίας απορρήτου από τον σχετικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 

Τι συμβαίνει αν δεν μας παράσχετε τις πληροφορίες που έχουμε ζητήσει; 

Όσον αφορά εργασίες επεξεργασίας που αφορούν την απασχόλησή σας (όπως περιγράφεται παραπάνω), η ABB δεν θα είναι σε θέση να σας απασχολεί επαρκώς χωρίς ορισμένα προσωπικά δεδομένα και εσείς ενδεχομένως να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως εργαζομένου, αν δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται. Παρότι δεν μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λάβετε υπόψη σας ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες που μπορεί να επηρεάσουν την απασχόλησή σας με αρνητικό τρόπο, π.χ. μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας ή ακόμη και να συνεχίσετε την απασχόλησή σας. Κάθε φορά που σας ζητούμε να μας διαβιβάσετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, θα διευκρινίζουμε ποια προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα και ποια γνωστοποιούνται προαιρετικά.  

5. Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε 

Για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω (στην ενότητα 4), στηριζόμαστε στην ακόλουθη νομική βάση, κατά περίπτωση: 

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σας δυνάμει της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει μαζί μας και σε παρόμοιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή στο πλαίσιο προσυμβατικών μέτρων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και άλλων συναφών συμβάσεων.  

 • Σε κάποιες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που δεν υπάρχει σύγκρουση με τα δικά σας προσωπικά συμφέροντα προστασίας απορρήτου. Τα εν λόγω συμφέροντα μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

  • παρακολούθηση (για παράδειγμα μέσω πληροφοριακών συστημάτων), έρευνα και διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομικές, ρυθμιστικές, τυπικές και εσωτερικές απαιτήσεις και πολιτικές της ABB,

  • πρόληψη απάτης και εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ερευνών επί της εν λόγω δραστηριότητας, της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων και υπηρεσιών της ABB, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και 

  • διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εσωτερικό του ομίλου ABB για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, εφόσον είναι αναγκαίο, για παράδειγμα για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών. 

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εκτίμησής μας όσον αφορά το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση απαιτήσεις προβλεπόμενες εκ του νόμου, για παράδειγμα, με βάση το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, υποχρεώσεις περί επιδομάτων, φορολογίας ή αναφοράς, υποχρεώσεις συνεργασίας με αρχές ή εκ του νόμου προβλεπόμενες περιόδους διατήρησης προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ως εργοδότη.

 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούμε να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας κατά τη συλλογής των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, για φωτογραφίες, ενημερωτικό υλικό και εκδηλώσεις. Εάν ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό, θα σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα σας υποδείξουμε πώς μπορείτε να το κάνετε.  

Όσον αφορά ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, θα επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και: 

 • με τη ρητή σας συναίνεση για συγκεκριμένες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

 • εφόσον είναι αναγκαίο για την άσκηση δικαιωμάτων με βάση το δίκαιο περί απασχόλησης, κοινωνικών ασφαλίσεων ή κοινωνικής πρόνοιας ή όπως προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή για λόγους προληπτικής και επαγγελματικής ιατρικής ή και για την αξιολόγηση των ικανοτήτων εργασίας, ή 

 • εφόσον είναι αναγκαίο για την θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα, επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπεται από την ισχύουσα (εθνική) νομοθεσία. 

6. Μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εντός και εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται ο εργοδότης σας) 

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλους συνεργάτες της ABB ή τρίτους, εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεδεμένες ή τρίτο, ώστε να διαβιβαστούν ή να καταστούν προσβάσιμα από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται ο εργοδότης σας, πάντα λαμβάνουμε επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάποια παραδείγματα αυτών των μέτρων προστασίας είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας (διαβάστε περισσότερα εδώ), οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (διαβάστε περισσότερα εδώ), η πιστοποίηση της ασπίδας προστασίας (διαβάστε περισσότερα εδώ), και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που έχουν υιοθετήσει κάποιοι από τους προμηθευτές μας (διαβάστε περισσότερα εδώ). Έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διαβίβαση δεδομένων από χώρες εντός σε χώρες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της χώρας όπου βρίσκεται ο εργοδότης σας, για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να λάβετε μια σύνοψη των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Κατηγορία παραλήπτη  

Τοποθεσία παραλήπτη 

Σκοποί 

Συνδεδεμένες και θυγατρικές της ABB 

Δείτε τον κατάλογο των θυγατρικών της ABB 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην ενότητα 4, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, της διαχείρισης ταλέντων και της οργάνωσης εσωτερικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκδηλώσεων. 

Πελάτες, διανομείς, αντιπρόσωποι και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι της ABB 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως)

Οι σκοποί που περιγράφονται στην ενότητα 4, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης έργων, της διεξαγωγής αξιολογήσεων και ελέγχων νομιμότητας και συμμόρφωσης, της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και της διαχείρισης των μετακινήσεων και των εξόδων. 

Πάροχοι υπηρεσιών  

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Υπηρεσίες πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, διεκπεραίωση μισθοδοσίας και πληρωμών, επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι, ασφαλιστές, τραπεζίτες, γραφεία εύρεσης προσωπικού, ταξιδιωτικοί πράκτορες και άλλοι σύμβουλοι που εργάζονται για λογαριασμό της ABB. 

Συνταξιοδοτικά ταμεία, εργατικές και επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις  

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην ενότητα 4. 

Δυνάμει ή πραγματικοί αγοραστές δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της ABB 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Για την αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 4. 

Για την αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 4. 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Όταν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα κυβερνητικών αρχών ή από έγκυρη νομική απαίτηση. 

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των μέτρων προστασίας που χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

7. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, οι συμβάσεις εργασίας, οι πληροφορίες για την καταβολή μισθών και οι αποζημιώσεις θα πρέπει να διατηρούνται για ένα ελάχιστο διάστημα, με βάση την τοπική εταιρική και φορολογική νομοθεσία.  

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δεν επιτρέπεται να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσω της θέσπισης εφαρμογών και πολιτικών πληροφορικής, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται όταν πλέον δεν τα χρειαζόμαστε.  

Οι περίοδοι διατήρησης των πληροφοριών που τηρούμε είναι διαθέσιμες στην οδηγία διαχείρισης αρχείων GD/LI-44 ή στην τοπική σας οδηγία διαχείρισης αρχείων. Μετά το πέρας της ισχύουσας περιόδου διατήρησης, διαγράφουμε με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που μας υποχρεώνουν να διατηρήσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, όπως νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις ή για την επίλυση πιθανών διαφορών.  

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

8. Ασφάλεια και παρακολούθηση των συστημάτων και τοποθεσιών της ABB  

Η ABB λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σας και των ψηφιακών επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ABB. Η ABB θεωρεί ότι πρόκειται για κοινή ευθύνη, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τα εν λόγω δεδομένα και περιμένει και από τους εργαζομένους της να κάνουν το ίδιο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε και για τις υποχρεώσεις σας στην πολιτική ασφαλείας τελικού χρήστη

Παρακολούθηση των συστημάτων της ABB 

Για επιχειρηματικούς λόγους, και προκειμένου να διατηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριακών μας συστημάτων, συλλέγονται και παρακολουθούνται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων της ABB, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων (κινητών και σταθερών) και υπολογιστικών συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της πρόσβασης στο διαδίκτυο), και την προσωπική χρήση τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των συστημάτων της ABB και για λόγους συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφαλείας του ομίλου ABB και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν συνδέεστε στις υπηρεσίες με κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη στα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας της ABB, τα στοιχεία σύνδεσής σας ενδεχομένως είναι ορατά στην ABB.  

Η παρακολούθηση διεξάγεται μόνο στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον νόμο και εφόσον είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο για επιχειρηματικούς σκοπούς. Τα αρχεία καταγραφής που προκύπτουν θα τηρούνται για μια ελάχιστη περίοδο σύμφωνα με την ενότητα 7. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορούν να εντοπιστούν περιστατικά απόπειρας κακής χρήσης και άλλα συμβάντα ασφαλείας και οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη επακόλουθων ερευνών και ενεργειών. Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και τις εσωτερικές πολιτικές, μπορεί να αναληφθεί δράση βάσει της πειθαρχικής διαδικασίας. 

Εάν είναι απαραίτητο, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν στην αστυνομία ή σε άλλες αρχές επιβολής του νόμου. Οι έρευνες και η γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές διεξάγονται μόνο στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο. 

9. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας 

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες που σας αφορούν. 

Δικαιώματα προστασίας δεδομένων 

Τι σημαίνει αυτό 

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ABB επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς ή να λάβετε αντίγραφό τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε την άμεση διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία μας υποχρεώνει να διαγράφουμε τα δεδομένα ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιστάσεις.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχάνημα, για τους δικούς σας σκοπούς, ή να ζητήσετε τη μεταβίβασή τους σε τρίτο.  

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα έννομα συμφέροντά μας αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία και εφόσον τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας υπερέχουν της αιτιολογίας μας περί έννομων συμφερόντων. 

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης 

Σε περίπτωση που η ABB έχει ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. 

Λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι το αίτημά σας δεν μπορεί πάντα να ικανοποιηθεί πλήρως. Για παράδειγμα, κάποιες φορές δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, καθώς ενδέχεται να μας δεσμεύουν νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης ορισμένων από τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.  

Μπορείτε να ζητήσετε την επιβολή των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

10. Επικοινωνία και περαιτέρω πληροφορίες 

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα που προαναφέρθηκαν ή αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την ABB, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση privacy@abb.com, ή να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας διαμονής ή εργασίας σας, ή να προσφύγετε στα δικαστήρια εφόσον πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν παραβιαστεί οι νόμοι προστασίας δεδομένων (και τα δικαιώματά σας).  

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21 Ávgoustos 2019