Andmekaitseteatis

1. Sissejuhatus 

Käesolev töövõtja andmekaitseteatis ( edaspidi ka „teatis“) kehtib ABB Groupi ettevõtetele, mis tähendab Šveitsis registreeritud äriühingut ABB Ltd ja äriühinguid, milles äriühingul ABB Ltd on otseselt või kaudselt enamusosalus või milles ta valdab või kontrollib hääleõiguste enamikku. Kooskõlas andmekaitseteatisega vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja juhib nende kasutamist ABB ettevõte („ABB“ või „meie“), kellega teil, teie tööandjal või teid ABB-ga siduval ettevõttel on lepinguline suhe.  

Andmekaitseõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Käesolevas andmekaitseteatises selgitatakse, kuidas me kasutame ja töötleme teie isikuandmeid ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.   

2. Sissejuhatus 

Käesolev töövõtja andmekaitseteatis ( edaspidi ka „teatis“) kehtib ABB Groupi ettevõtetele, mis tähendab Šveitsis registreeritud äriühingut ABB Ltd ja äriühinguid, milles äriühingul ABB Ltd on otseselt või kaudselt enamusosalus või milles ta valdab või kontrollib hääleõiguste enamikku. Kooskõlas andmekaitseteatisega vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja juhib nende kasutamist ABB ettevõte („ABB“ või „meie“), kellega teil, teie tööandjal või teid ABB-ga siduval ettevõttel on lepinguline suhe.  

Andmekaitseõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Käesolevas andmekaitseteatises selgitatakse, kuidas me kasutame ja töötleme teie isikuandmeid ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.   

3. Mis tüüpi teavet me kogume ja kasutame? 

Kogume teie kohta isikuandmeid ja kasutame neid seoses teie tööülesande ja tööülesande/-kirjelduse alusel vahetult ABB-le pakutavate teenustega. Isikuandmeid võime koguda järgmiste kategooriate alusel. 

 • Meiega jagatud identimisandmed ja ettevõtte kontaktandmed, nagu eesnimi, perekonnanimi, töö/ametikoht/ametinimetus, tööandja, tööandja aadress, rahvus, maksunumber, tööloa/viisa teave, ettevõtte meiliaadress, ettevõtte aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, faksinumber, eratelefoninumber, isiklik meiliaadress, sugu, sünnikuupäev.  

 • Muu teave, mida annate meile tööülesande käigus, nagu teie tööülesande täitmise, meie lepinguliste kohustuste ja lepingueelsete meetmete täitmisega seotud teave, sh kirjavahetuse andmed, pakkumised, hanked, elulookirjeldus/CV, taustakontrolli andmed, tingimused, oskused/tunnistused, lepingute ja tellimuste andmed, arved, makses, ettevõtte partnerite ajalugu, päringute/küsimuste/kaebuste/tellimuste andmed, tööaja registreerimine, koolituste ja hariduse andmed, sõiduki registreerimismärk, kindlustuse andmed.  

 • Kuludega seotud teave, nagu pangaväljavõtted, maksete üksikasjad, tehingud, kulunõuded ja kviitungid, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed.  

 • Suhtlussüsteemide, IT-rakenduste ja veebibrauseri (kui töövõtjal on kohaldatavate õigusaktidega kooskõlas juurdepääs sellistele süsteemidele või rakendustele või need mõjutavad teda) kogutud teave, nagu infotehnoloogiakasutus (juurdepääs süsteemidele, IT ja internetikasutus), seadmeidentifikaator (mobiilsideseadme, lauaarvuti ID), registreerimis- ja sisselogimisteave, IP-aadress, sisselogimisandmed ja logifailid, Analyticsi ID, digitaalne pseudonüüm/allkiri, aeg ja URL, otsingud, veebisaitide registreerimine, küpsiste andmed ja salvestised (nt kõneposti-/telefonisalvestised, Skype’i salvestised). 

 • Muud isikuandmed, nagu teave selle kohta, kus registreerite teie või registreerib keegi teine (nt teie töökaaslane) neid andmeid meie süsteemis, programmides ja isikuandmeid sisaldavates äridokumentides (nt päringud, küsimused, kaebused, tellimused ja seotud andmed, meilisõnumid, aruanded, lepingud, esitlused, kokkuvõtted, töötooted), fotodel, kujutistel ja/või videotes. 

Allpool nimetatud liiki isikuandmeid kogutakse vaid kooskõlas asukohariigi kehtivate kohalike õigusaktidega ja kui see on tööülesandest olenevalt asjakohane.   

 • Isikuandmete erikategooriad, nagu hädaolukorras pakutava reisiabi andmed (veregrupp, haiguslugu, allergiad). 

 • Kriminaalkaristuste ja rikkumistega seotud andmed, nagu kriminaaltausta teave kriminaaltausta uurimiseks. 

 • Avalikult kättesaadavatest allikatest pärit või seaduslikult muudele kolmandatele pooltele (nt krediidiasutustele) edastatud ja meie kohustuste täitmiseks vajalikud andmed, nagu andmed, mis on ABB-le edastanud teie tööandja või teid ABB-ga siduv ettevõte, äriregistri andmed, krediidivõime andmed. 

Juhul kui soovite teavet kindla isikuandmete töötlemise toimingu kohta, saate selleks esitada taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

4. Miks kasutame isikuandmeid? 

Eespool kirjeldatud isikuandmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:  

 • personalihaldus (sh korraldamine ja isiklik juhtimine, töötundide haldamine, personali tõhusa juhtimise säilitamine ja täiustamine, ettevõttesisese tööjõu analüüsimine, aruannete koostamine ja plaanimine), kui see on tööülesande/-kirjelduse alusel ja ABB-le vahetult pakutavate teenuste seisukohalt asjakohane; 

 • tarnijate ja teenusepakkujate haldamine hanke, logistika ja tarneahela raames (sh kontaktisikutega suhtlemine, pakkumine, kaasamine, tellimuste töötlemine, ostude töötlemine ja täitmine, tarnijate, tootjate, töövõtjate, nõustajate ja muude ametialaste spetsialistide haldamine ja juhtimine, sh kontaktisikutega suhtlemine, ostude ja arvete töötlemine ja täitmine, lepingu kestuse haldamine); 

 • personali ühelt partnerilt teisele üleviimise ja edutamise kavandamise haldamine; 

 • töövõtjate koolitamine; 

 • ettevõttesisesed tervishoiu- ja ohutusprogrammid; 

 • reisi- ja kuluhaldus ning tööreiside korraldamine (sh reisijate jälgimine turbe või tervisega seotud hädaolukordade korral toe pakkumiseks), turvaliste reiside ning tervishoiu- ja ohutuskoolituste pakkumine ning vabatahtlik turvalisusega seotud abi hädaolukordades, kindlustushaldus; 

 • finants- ja ühisraamatupidamisteenuste abil aruandlusandmete saamine, tellimise-laekumise ning sisseostu-maksmise teenused; 

 • töö tulemuslikkuse ja toodete kasutamine ning dokumentidele (nt joonistele, ostutellimustele, müügitellimustele, arvetele ja aruannetele) viitamine;

 • tegevuse, äriüksuste ja ettevõtete ümberkorraldamine, omandamine ja müümine; 

 • ABB ettevõttepoliitika nõuetele, lepingulistele kohustustele ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastavuse jälgimine ja auditeerimise teel kontrollimine; 

 • auditite ja läbivaatuste tegemine ning eeskirjade järgimise kontrollimine reguleerivate asutuste nõuetele vastamiseks; 

 • toodete, ruumide, teenuste, süsteemide, võrkude, arvutite ja teabe turbe säilitamine ja kaitsmine, turbeohtude, pettuse või muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse tuvastamine ja välistamine ning talitluspidevuse tagamine; 

 • IT-ressursside ja taristu haldamine, sh andmete varundamine, teabesüsteemide tugi- ja teenusetoimingud rakendusehalduse eesmärgil, lõppkasutajatugi, testimine, hooldus, turve (juhtumitele reageerimine, risk, turbenõrkused, rikkumisele reageerimine), püsiandmed ja töökoht (sh kasutajakontode haldamine, tarkvaralitsentside määramine, turbe ja jõudluse testimine ning talitluspidevus). 

Kogume isikuandmeid vaid eespool nimetatud otstarbel. Statistika, teenuste täiustamise ja IT-süsteemide testimise eesmärgil kasutame anonüümseid andmeid nii palju, kui see on mõistlikult võimalik. See tähendab, et nende andmete abil ei saa teid enam tuvastada või isikuna esile tõsta. 

5. Mis juhtub, kui te ei anna meile küsitud teavet või palute meil teie teabe töötlemine lõpetada 

Teatud isikuandmeteta ei saa ABB teie, teie tööandja või teid ABB-ga siduva ettevõttega sõlmida, teostada või lõpetada ärisuhet ega täita eespool kirjeldatud eesmärke, kui tegu on teie tööülesandega seotud tegevuse töötlemisega (nagu on kirjeldatud eespool). Ehkki me ei saa teid kohustada oma isikuandmeid jagama, võtke arvesse, et see võib avaldada halba mõju teie tööülesandele (nt ei saa teie, teie tööandja või teid ABB-ga siduva ettevõttega lepingu sõlmimiseks kasutusele võtta vajalikke lepingueelseid meetmeid või tööülesannet alustada ja jätkata). 

6. Õiguslik alus 

Teie isikuandmete kasutamiseks andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgil tugineme, kui see on kohaldatav, järgmisele õiguslikule alusele:  

 • võime teie isikuandmeid töödelda teie tööülesandest tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks või osana kasutuselevõetavatest lepingueelsetest meetmetest;

 • mõnel juhul lähtume isikuandmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, kui sellest ei osutu tähtsamaks teie privaatsushuvid. Need huvid võivad olla 

  • meie äritegevus, selle haldamine, arendamine ja edendamine kõige laiemas võimalikus mõttes, sh toodete ja teenustega varustamine, lepingute täitmine ja tellimuste haldamine tarnijatega, ostude töötlemine ja täitmine, protsesside kvaliteedi juhtimine ning toodete ja teenuste täiustamine, analüüsimine ja turu uurimine, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise ohu vähendamine hankimisel ja ümberkorraldamisel, tegevuse, allüksuste ja ettevõtete omandamine ja müük; 

  • jälgimine, uurimine ning õigus- ja regulatiivsetele, standardi- ja ABB ettevõttesisestele nõuetele ja poliitikatele vastavuse tagamine; 

  • pettuse ja kuritegevuse välistamine (sh sellise tegevuse, ABB varade, toodete ja teenuste väärkasutuse uurimine), kui see on vajalik ja proportsionaalne võrgu- ja teabeturbe seisukohalt; 

  • vajaduse korral ettevõttesisese halduse eesmärgil ABB kontserni raames isikuandmete edastamine näiteks tsentraliseeritud teenuste pakkumiseks. 

Hinnangu selle kohta, miks võime teie isikuandmeid nendest huvidest lähtuvalt töödelda, saate, kui esitate taotluse veebilehewww.abb.com/privacy kaudu. 

 • Mõnel juhul töötleme teie isikuandmeid õigusaktidest ja seadusest tulenevate nõuete alusel (selleks võivad olla nt maksu- või aruandluskohustused, kohustus teha koostööd ametiasutustega; võimalik on, et ametlike või õiguslike meetmete raames on seadusest tulenev kohustus andmete säilitamiseks või avaldamiseks asitõendite võtmise, vastutusele võtmise või tsiviilõigusnõuete jõustamise eesmärgil). 

Isikuandmete erikategooriate korral töötleme andmeid vaid kohaldatavate õigusaktidega kooskõlas ja 

 • teie loal ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kui tegu on eritoimingutega; 

 • nõuete esitamiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks. 

Kriminaalkaristuste ja rikkumisega seotud isikuandmeid töötleme vaid siis, kui see on kohaldatavate (kohalike) õigusaktide alusel lubatud. 

7. Pooled, kellega jagame teie isikuandmeid (EL-i ja EMP piires ja väljaspool või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool) 

Isikuandmeid jagame muude ABB partnerite või kolmandate pooltega vaid allpool olevas tabelis kirjeldatud eesmärkidel. Isikuandmete kaitsmiseks võtame kasutusele piisavad kaitsemeetmed, kui kasutame isikuandmeid koos partneri või kolmanda poolega nii, et andmetele võidakse juurde pääseda väljaspool Euroopa Liitu („EL“), Euroopa Majanduspiirkonda („EMA“) või tööandja asukohariiki. Kaitsemeetmed on näiteks Euroopa Komisjoni tehtud piisavuse otsus (lugege lisateavet siit), lepingu tüüptingimused (lugege lisateavet siit), andmekaitseraamistiku Privacy Shield kinnitus (lugege lisateavet siit) ja siduvad ettevõtlusreeglid, mida mõned meie tarnijad järgivad (lugege lisateavet siit). Isikuandmete kaitsmiseks võtsime andmete edastamisel EL-ist, EMP-st ja tööandja asukohariigist väljaspool kasutusele lisameetmed. Juhul kui soovite ülevaadet juba kasutatavatest kaitsemeetmetest, esitage selleks taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

Saaja kategooria

Saaja asukoht 

Eesmärk 

ABB partnerid ja tütarettevõtted 

Vt ABB tütarettevõtete loend 

ABB juhataja/ülemuse, ABB personaliosakonna, ABB finantsosakonna, ABB IT-toe, ABB GBS-i (ülemaailmse äriteenuste keskuse), ööpäevaringselt toetavate personali-/rahandus-/hanke- ja logistikaosakonna ning ABB tarnijatega tegeleva hankeosakonna eesmärgid, mida on kirjeldatud andmekaitseteatises 

ABB äripartnerid (nt ajutise tööjõu ja värbamisteenused/teie tööandja või teid ABB-ga siduv ettevõte), edasimüüjad ja agendid  

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

Teenusepakkujad, nagu IT-teenused (sh IT-tugi, nõustamisteenused, teenuste sisseost, sõltumatud agendid, maksetöötlejad, hindamisteenused, professionaalsed ja nõustamisteenused, sh raamatupidajad, audiitorid, advokaadid, kindlustajad, pankurid, värbajad, reisikorraldajad ja muud ABB nimel töötavad teenusepakkujad). 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

ABB ettevõtete või varade võimalikud või tegelikud omandajad 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kindla ettevõtte või kindlate varade hindamine või selles andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

Kohaldatavate õigusaktide või õigusliku menetluse alusel saajad, korrakaitse- või valitsusasutused jne. 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kui see on vajalik kohaldatavate õigusaktide alusel, valitsusasutuste õigustatud taotluse või kehtiva õigusliku nõude alusel 

Teie isikuandmete kaitseks kasutusele võetud kaitsemeetmete teabe saate, kui esitate taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

Kui kaua teie isikuandmeid säilitame 

Kohustuslike õigusaktide alusel peab ABB kindlaid isikuandmeid säilitama miinimumaja. Säilitame teie isikuandmeid andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärkidel nii kaua, kui see on vajalik. Üldjuhul säilitatakse isikuandmeid tööülesande kestuse jooksul. 

Isikuandmete vajaliku osa säilitame kauem (tavaliselt 5–10 aastat pärast ülesande lõpetamist), kui see on õigusaktide alusel maksude ja andmete säilitamise eesmärgil vajalik. Selle aja möödudes kustutame turvaliselt teie isikuandmed. Juhul kui olete ABB-le andnud eraldi loa kasutada oma isikuandmeid turunduseesmärgil, säilitame isikuandmed, kuni annate meile teada, et ei soovi enam ABB turundusteavet saada. Seejärel kustutame turvaliselt teie isikuandmed. 

Samas on kohaldatavate andmekaitseõigusaktide kohaselt nõutav, et isikuandmeid ei säilitataks tuvastataval kujul kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemiseks. IT-rakenduste ja poliitikate määramise kaudu tagame selle, et säilitatud isikuandmed kustutatakse, kui neid enam vaja ei ole. 

ABB süsteemide turve ning jälgimine  

ABB suhtub andmeturbesse, sh teie teabesse ja ABB digitaalsetesse ettevõttevaradesse väga tõsiselt. ABB jaoks on selliste andmete kaitse vajalike meetmete abil ühine kohustus, mille täitmist oodatakse ka töövõtjatelt. Lisateavet turbemeetmete ja teie kohustuste kohta leiate lõppkasutaja turbepoliitikast

ABB süsteemide jälgimine 

Ärikaalutlustel ja IT-turbemeetmete säilitamiseks kogutakse, jälgitakse ja kasutatakse ABB süsteemide kasutamise teavet, sh telefonide (mobiil- ja tavatelefonide), arvutisüsteemide (sh meilisõnumite ja internetipääsu) ning nende isikliku kasutamise kohta vajaduse korral ABB süsteemi turbe tagamiseks ja ABB kontserni turbepoliitikatest tulenevatele nõuetele vastamiseks ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. ABB võib teie juurdepääsuandmeid näha, kui kasutate ABB IT- ja kommunikatsioonisüsteemide teenustele juurdepääsemiseks paroole ja sisselogimisnimesid. 

Jälgitakse ainult siis ja nii palju, kui see on seaduse kohaselt lubatud või nõutud ning ärieesmärkide saavutamiseks vajalik ja õigustatud. Kooskõlas jaotisega 7 säilitatakse saadud logifailid miinimumaja jooksul. Seda on vaja, et tuvastada väärkasutuskatseid ja muid turbejuhte. See teave on saadaval edasise uuringu ja järeltegevuse tarbeks. Seadusega ja ettevõtesiseste poliitikatega lubatud ulatuses võib tegutseda distsiplinaarkorras. 

Vajaduse korral võidakse teave üle anda politseile või muudele korrakaitseasutustele. Juurdlus tehakse ja teave avaldatakse asjakohastele asutustele vaid seadusega lubatud ulatuses. 

Teie andmekaitseõigused 

Olenevalt teie asukoha jurisdiktsioonist, mille raames teie isikuandmeid töödeldakse, võivad teil olla järgmised õigused.  

Andmekaitseõigused 

Mida see tähendab 

Andmetele juurdepääsemise õigus 

Teil on õigus taotleda ABB-lt teie kohta peetavate isikuandmete ülevaadet või eksemplari selle kohta. 

Andmete korrigeerimise õigus 

Võite taotleda teie kohta peetavate valede või mittetäielike andmete viivitamatut korrigeerimist.  

Andmete kustutamise õigus 

Võite taotleda ebavajalike isikuandmete kustutamist, kui peame kohaldatavate õigusaktide alusel andmed kustutama või nende töötlemine pole seaduslik.  

Andmete töötlemise piiramise õigus 

Teil on õigus kindlatel asjaoludel piirata isikuandmete töötlemist.  

Õigus isikuandmete ülekandmisele 

Teil on õigus saada isikuandmed struktuurses ja masinloetavas vormis isiklikuks kasutamiseks või paluda meil need kolmandale poolele edastada.  

Andmete töötlemisest keeldumise õigus 

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemisest keelduda, kui töötleme andmeid oma õigustatud huvidest lähtudes ja kui teie andmekaitseõigused on õigustatud huvi argumendist tähtsamad.  

Nõusoleku tagasivõtmise õigus 

Saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui ABB küsis teilt isikuandmete töötlemiseks nõusolekut. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mille aluseks oli nõusolek enne, kui see tagasi võeti. 

Teavitame teid, et eespool kirjeldatud õigused pole täielikud ja et teie taotlust ei saa iga kord tervikuna rahuldada. Näiteks ei saa me mõnikord teie isikuandmeid kustutada või nende töötlemist piirata, sest meil võib olla seadusest või lepingust tulenevaid kohustusi need isikuandmed säilitada. 

Andmekaitseõiguste kasutamist saate taotleda veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

Kontakt ja lisateave 

Võtke ühendust kontserni andmekaitseametnikuga meiliaadressil privacy@abb.com või esitage kaebus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu, kui soovite oma isikuandmetele juurde pääseda, eespool esitatud õigusi kasutada või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas ABB teie isikuandmeid töötleb või tunnete selle pärast muret. 

Teil võib olla õigus esitada kaebus oma elu- või töökohariigi andmekaitseasutusele või otsida lahendust kohtu kaudu, kui te pole rahul meie vastusega, või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, või andmekaitseseadusi on rikutud.  

 Avaldamiskuupäev: 29 november 2019