Töötaja andmekaitseteatis

1. Sissejuhatus 

Käesolev töötaja andmekaitseteatis („teatis“) kehtib ABB Groupi ettevõtetele, mis tähendab ettevõtet ABB Ltd ja äriühinguid, milles ettevõttel ABB Ltd on otseselt või kaudselt enamusosalus või ta omab või kontrollib äriühingut enamuse aktsiate, osade, hääleõiguste kaudu. Teie tööandjast ABB ettevõte (ehk „ABB“ või „meie“) vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja määrab kindlaks nende kasutamise kooskõlas selle teatisega.  

Andmekaitseõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Käesolevas teatises selgitatakse, kuidas me kasutame teie isikuandmeid ja millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.  

2. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest? 

Teie isikuandmete eest vastutavad ABB Ltd ja tema tütarettevõtted. Kohaldatava privaatsus- ja andmekaitseõiguse kohaselt on isikuandmete peamiseks vastutavaks töötlejaks ABB tütarettevõte, mis on teie praegune (või endine) tööandja. ABB teised tütarettevõtted võivad samuti teie isikuandmeid saada ja töödelda kas isikuandmete vastutava töötlejana või volitatud töötlejana ja see teatis kehtib ka nende kohta. 

3. Mis tüüpi teavet me kogume ja kasutame? 

Me kogume ja kasutame isikuandmeid, mis on seotud teie töötamisega ABB-s. Isikuandmeid võime koguda järgmiste kategooriate alusel. 

 • Isikuandmed ja identimisandmed, nagu nimi, kodune ja tööaadress, isiklik ja töötelefoninumber, isiklik ja töömeiliaadress või muud kontaktandmed, sünnikuupäev ja -riik. 

 • Pere ja sotsiaalsete oludega seotud isikuandmed, nagu sugu, vanus, perekonnaseis (sh lähima sugulase nimi ja kontaktandmed).  

 • Töötamisega seotud isikuandmed, nagu töötaja number, allkiri, tööhõiveseisund, isikukood, maksukohustuslase registrinumber, kindlustuse number, elukohariik, rahvus, foto, kontaktandmed hädaabi korral ja passiandmed, töö- ja elamisluba, ümberasumise staatus ja reisiviisa teave. 

 • Ametialane kvalifikatsioon, nagu praeguse ametikoha ja varasemate ametikohtadega seotud oskused ja tunnistused, haridus ja koolituskursused, elulookirjeldus/CV, haridus- ja tööalased saavutused, mõnel juhul hindajate kontaktandmed ja võimekuse hindamise tulemused ning intervjuul antud hinnang/tagasiside. 

 • Tööga seotud teave ja näitajad, nagu ametikoht, ametinimetus, tööleping, palgaarvestuse ID, otsene ülemus, kvalifikatsioonijärk, tulemuslikkuse ajalugu, tööhõiveseisund, puhkuseteave, tööaja registreerimine, koolitusandmed, tulemuslikkuse ja arengu eesmärgid. Mõnel juhul võime salvestada ka võimekuse hinnangu, ohutusaruanded ja juhtumid ning ametialase tagasiside. 

 • Hüvitis, toetused, preemiad ja kuludega seotud teave, nagu palgaandmed, palgaarvestuse andmed, pensioniplaani number ja sissemaksed, palgaga mitteseotud hüved, preemia, hüvitis, osakute optsioonid, ülalpeetavad, kasusaajad või tervisehüvitise määramine, pangakonto väljavõtted, kulunõuded ja -dokumendid, pangakonto andmed, krediitkaardiandmed, telefonikulud ja kindlustusandmed. 

 • Elektroonilised identimisandmed ja elektrooniline identimisteave (kui töötajal on juurdepääs sellistele süsteemidele või rakendustele või need mõjutavad teda), nagu pääsulogid, IT ja internetikasutus, seadmeidentifikaatorid (mobiilsideseadme ID, PC-arvuti ID jne), registreerimis- ja sisselogimisandmed, IP-aadress, jälgimis- ja analüüsiandmed, salvestised (nt kõnepost/salvestatud kõned), ettevõtte platvormide (nt Yammeri) postitused, paroolitaaste andmed, IT-turberiistade abil saadud teave. 

 • Finants- ja muud andmed, nagu kontoandmed, krediidikontrollid, makseandmed ja tehingud, uuringute teave ja distsiplinaarajalugu. 

 • Muud isikuandmed (nagu allpool on näidatud, võivad need hõlmata eri kategooria teavet), nagu teave selle kohta, kus registreerite teie või registreerib keegi teine (nt teie töökaaslane) neid andmeid meie süsteemis, programmides ja isikuandmeid sisaldavates äridokumentides (nt päringud, küsimused, kaebused, tellimused ja seotud andmed, meilisõnumid, aruanded, lepingud, esitlused, kokkuvõtted, töötooted), fotodel, kujutistel ja/või videotes. 

Allpool nimetatud liiki isikuandmeid kogutakse vaid kooskõlas asukohariigi kehtivate kohalike õigusaktidega.  

 • Isikuandmete erikategooriad on näiteks 

  • koguduse liikmesus (nt kui see on vajalik maksustamise eesmärgil); 

  • tervise- ja meditsiiniline teave, sh teave puude või töövõime puudumise kohta, erilised töötingimused (nt seistes laua taga töötamine) ja töökohal vajalikud raviseadmed, tööga seotud vigastuste ja haiguse teave, erakorralise reisiabi andmed (veregrupp, haiguslugu, allergiad); 

  • rass või rahvus (nt kui seda kasutatakse eristamiseks);  

  • mõnel juhul ametiühingu liikmesus, poliitilised seisukohad, seksuaalelu või seksuaalne sättumus (nt kui seda kasutatakse ebavõrdse kohtlemise uuringutes). 

 • Kriminaalkaristuste ja rikkumistega seotud andmed, nagu kriminaaltausta teave ja karistuste loetelu, kui seda on vaja kriminaaltausta uurimiseks ning kliendi tundmise põhimõtte ja rahapesu tõkestamisega seotud kohustuste täitmiseks.  

 • Avalikult kättesaadavatest allikatest pärit või seaduslikult muudele kolmandatele pooltele (nt krediidiasutustele) edastatud ja meie kohustuste täitmiseks vajalikud andmed, nagu avalikus ametialases suhtlusvõrgus (nt LinkedIn’is) avaldatud andmed, taustakontrolli andmed. 

Juhul kui soovite teavet kindla isikuandmete töötlemise toimingu kohta, saate selleks esitada taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

4. Miks me kasutame teie isikuandmeid?  

Eespool esitatud isikuandmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:  

 • personalijuhtimine, sh korraldamine ja isiklik juhtimine, töötundide haldamine, hea personalihalduse tõhustamine ja säilitamine, ettevõttesisese tööjõu analüüsimine, aruannete koostamine ja plaanimine; 

 • personali ühelt partnerilt teisele üleviimise ja edutamise kavandamise haldamine; 

 • palgaarvestuse koostamine, hüvitiste ja preemiate (sh personalisoodustuste andmine ja töötasu arvestamine) haldamine ning hüvitiste (sh intellektuaalomandi, toetuse, preemia, kindlustuse, pensioni ja tulemuslikkuse läbivaatamise kujul) määramine; 

 • talendijuhtimine ja -hankimine (sh värbamine, sobivuse ja töövõime hindamine, tausta kontrollimine ja oskuste kinnitamine, soovituste hankimine ja andmine); 

 • õppe- ja arengu haldamine (sh tunnistuste andmine, personali koolitamine, hindamine ja töörahulolu uurimine); 

 • tööle asumise ja lahkumisega seotud toimingud (sh ettevõttesisene liikumine ja lõpetamised); 

 • haigus- ja muu puhkus ning puhkuste haldamine; 

 • ettevõttesisesed tervishoiu- ja ohutusprogrammid (sh tervishoiu-, ohutus- ja õnnetuste andmete registreerimine või protsessi kvaliteedi aruandlus ja haldamine); 

 • reisi- ja kuluhaldus ning tööreiside korraldamine (sh reisijate jälgimine turbe või tervisega seotud hädaolukordade korral toe pakkumiseks), turvaliste reiside ning tervishoiu- ja ohutuskoolituste pakkumine ning vabatahtlik turvalisusega seotud abi hädaolukordades; 

 • kohustuste täitmine ja kindlate õiguste kasutamine töö- ja sotsiaalkindlustusõiguse või kollektiivlepingu raames;  

 • ABB ürituste korraldamine ja nende dokumenteerimine (sh ettevõttesiseste ja turundusega mitteseotud kampaaniate, ürituste ning koosolekute haldamine ja korraldamine); 

 • ABB varade (sh ABB siseveebi, veebisaidi jms kaudu allalaadimiseks saadaolevate töötajaid ja muid isikuid kujutavate piltide ja videote) haldamine; 

 • finants- ja ühisraamatupidamisteenuste abil aruandlusandmete saamine, tellimise-laekumise ning sisseostu-maksmise teenused; 

 • tegevuse, äriüksuste ja ettevõtete ümberkorraldamine, omandamine ja müümine; 

 • äriaruannete, statistika ja analüüsi koostamine; 

 • töötajate töö ja ABB ettevõttepoliitikate, lepinguliste kohustuste ja seadustest tulenevate nõuete (sh karistuste) kooskõla jälgimine ja auditeerimise teel kontrollimine; 

 • auditite ja läbivaatuste tegemine ning eeskirjade järgimise kontrollimine reguleerivate asutuste nõuetele vastamiseks; 

 • juhtimine, risk ja nõuetele vastavus, sh seaduste, korrakaitse ning kohtu ja reguleerivate organite nõuete järgimine (nt klientide tuvastamiseks kliendi tundmise põhimõtte järgimine ja rahapesu tõkestamine, jälgimine, tolli-, ekspordikontrolli- ja maailmakaubanduse nõuetele vastamine, huvide konfliktide lahendamine ja turbekohustused) ning pettuse või keelatud tegevuse välistamine, tuvastamine, uurimine ja korrigeerimine, seadusest tulenevate õiguste kaitsmine ja õigusnõuete esitamine, kasutamine ning kaitsmine; 

 • kliendisuhte haldamine; klienditellimuste töötlemine ja klienditoe pakkumine, taotluste ja päringute töötlemine, nende hindamine ja neile vastamine;  

 • tarnijate, töövõtjate, nõustajate ja muude spetsialistide juhtimine (sh kontaktisikutega suhtlemine, ostude ja arvete töötlemine ja täitmine ning lepingute kestuse haldamine; 

 • töö tulemuslikkuse ja toodete kasutamine ning dokumentidele (nt joonistele, ostutellimustele, müügitellimustele, arvetele ja aruannetele) viitamine;  

 • volitatud isikute jaoks juurdepääsupiiranguga asukohtade sisse- ja/või väljapääsu elektrooniliselt juhtiva läbipääsusüsteemi kasutamine ja kohapealse personaliregistri pidamine hädaolukordade tarbeks; 

 • sissetungide tuvastamine (sh sundimise, ulatuse, sisemiste turbepunktide jälgimine kolmanda poole abil ning saidi/automaatsüsteemide hoolduse järelevalve; 

 • toodete, ruumide, teenuste, süsteemide, võrkude, arvutite ja teabe turbe säilitamine ja kaitsmine, turbeohtude, pettuse või muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse tuvastamine ja välistamine ning talitluspidevuse tagamine; 

 • IT-ressursside ja taristu haldamine, sh andmete varundamine, teabesüsteemide tugi- ja teenusetoimingud rakendusehalduse eesmärgil, lõppkasutajatugi, testimine, hooldus, turve (juhtumitele reageerimine, risk, turbenõrkused, rikkumisele reageerimine), püsiandmed ja töökoht (sh kasutajakontode haldamine, tarkvaralitsentside määramine, turbe ja jõudluse testimine ning talitluspidevus).  

Me kogume teie isikuandmeid vaid eespool nimetatud otstarbel. Teatud teie kohta kogutud isikuandmed on seotud teie lähima sugulase ja kontaktisikutega hädaabi korral. Sel juhul peate neid isikuid sellest teatisest teavitama. 

Juhul kui te töötate kolmanda isiku töökohas (nt ABB kliendi asukohas või ruumis), võib kolmandal isikul isikuandmete vastutava töötlejana olla vajalik teie isikuandmeid töödelda. Sel juhul saate asjakohaselt vastutavalt andmetöötlejalt eraldi andmekaitseteatise või saate seda küsida. 

Mis juhtub, kui te ei anna meile teavet, mida palusime? 

Juhul kui tegu on teie töötamisega seotud isikuandmete töötlemisega (nagu eespool on kirjeldatud), ei ole ABB-l ilma kindlate isikuandmeteta võimalik teiega töösuhet õigesti hallata ja te ei pruugi saada kasutada töötaja õigusi, kui te küsitud isikuandmeid ei esita. Ehkki me ei saa teid kohustada oma isikuandmeid meiega jagama, teavitame teid, et sellel võib olla teie töötamist negatiivselt mõjutav tagajärg, näiteks see, et te ei pruugi saada kasutada teile seadusega ettenähtud õigusi või isegi oma töötamist jätkata. Juhul kui teilt küsitakse teiega seotud isikuandmeid, näitame, milliseid isikuandmeid on vaja ja milliseid isikuandmeid saab anda vabatahtlikult.  

5. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks 

Teie isikuandmete kasutamiseks eespool (jaotises 4) kirjeldatud eesmärgil tugineme, kui see on kohaldatav, järgmisele õiguslikule alusele: 

 • töötleme isikuandmeid teie ja ABB vahel sõlmitud töölepingust ja sarnastest kollektiivsetest töölepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks või lepingueelsete meetmete osana töösuhte ja seotud lepingute sõlmimiseks;  

 • mõnel juhul lähtume isikuandmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, kui sellest ei osutu tähtsamaks teie privaatsushuvid. Need huvid võivad olla 

  • jälgimine (näiteks IT-süsteemide kaudu), uurimine ning õigus- ja regulatiivsetele, standardi- ja ABB ettevõttesisestele nõuetele ja poliitikatele vastavuse tagamiseks; 

  • pettuse ja kuritegevuse välistamine (sh sellise tegevuse, ABB varade, toodete ja teenuste väärkasutuse uurimine), kui see on vajalik ja proportsionaalne võrgu- ja teabeturbe seisukohalt; 

  • vajaduse korral kontserni ettevõtete sisese halduse eesmärgil ABB kontserni raames isikuandmete edastamine näiteks tsentraliseeritud teenuste pakkumiseks. 

Hinnangu meie õigustatud huvist teie isikuandmeid töödelda saate, kui esitate taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.

 •  Mõnel juhul töötleme teie isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt töö- ja sotsiaalõiguse, toetuste ja maksude maksmise või aruandluskohustuse alusel, asutustega koos töötamise kohustuse alusel või seadusest tulenevate säilitusaegade alusel, et täita tööandja lepingukohustusi). 

 • Eriolukordades võime isikuandmete (nt fotode, suhtlusmaterjalide ja ürituste teabe) kogumisel küsida teie nõusolekut. Juhul kui küsime teie isikuandmeid kindlal eesmärgil kasutamiseks, tuletame meelde, et te saate igal ajal nõusolekust keelduda, ja me juhendame teid selles.  

Eriliiki isikuandmete töötlemise korral töötleme andmeid vaid kohaldatavate õigusaktidega kooskõlas ja 

 • teie selgesõnalisel nõusolekul teatavate toimingute tegemiseks kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kui tegu on eritoimingutega; 

 • kui see on vajalik töö-, sotsiaalkindlustus- või sotsiaalkaitseõiguse kasutamiseks, lubatud kollektiivlepingu alusel või ennetava ja töötervishoiu eesmärgil ja töövõime hindamiseks või 

 • nõuete esitamiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks.

Kriminaalkaristuste ja rikkumisega seotud isikuandmeid töötleme vaid siis, kui see on kohaldatavate (kohalike) õigusaktide alusel lubatud. 

6. Isikud, kellega jagame teie isikuandmeid (EL-i ja EMP piires ja sellest väljaspool või teie tööandja asukohariigist väljaspool) 

Teie isikuandmeid jagame me muude ABB partnerite või kolmandate isikutega vaid allpool olevas tabelis kirjeldatud eesmärkidel. Isikuandmete kaitsmiseks võtame me kasutusele piisavad kaitsemeetmed, kui kasutame isikuandmeid koos partneri või kolmanda isikuga nii, et andmetele võidakse juurde pääseda väljaspool Euroopa Liitu („EL“), Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) või tööandja asukohariiki. Kaitsemeetmed on näiteks Euroopa Komisjoni tehtud kaitse piisavuse otsus (lugege lisateavet siit), lepingu tüüptingimused (lugege lisateavet siit), andmekaitseraamistiku Privacy Shield kinnitus (lugege lisateavet siit) ja siduvad kontsernisisesed eeskirjad, mida mõned meie tarnijad järgivad (lugege lisateavet siit). Isikuandmete kaitsmiseks võtsime andmete edastamisel EL-ist, EMP-st ja tööandja asukohariigist väljaspool kasutusele lisameetmed. Juhul kui soovite ülevaadet juba kasutatavatest kaitsemeetmetest, esitage selleks taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

Saaja kategooria  

Saaja asukoht 

Eesmärgid 

ABB partnerid ja tütarettevõtted 

Vt ABB tütarettevõtete loend 

Jaotises 4 kirjeldatud eesmärgid, sh personali- ja talendijuhtimine ning ettevõttesiseste koolituste ja ürituste korraldamine. 

ABB kliendid, edasimüüjad, agendid ja muud äripartnerid 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne)  

Jaotises 4 kirjeldatud eesmärgid, sh projektide suunamine, auditite ja läbivaatuste tegemine, eeskirjade järgimise kontrollimine, kliendisuhte haldamine ning reisi- ja kuluhaldus. 

Teenusepakkujad  

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

IT-teenused, personal ja koolitus, palgaarvestus ja maksete töötlejad, kutse- ja nõustamisteenused (sh raamatupidajad, audiitorid, advokaadid, kindlustajad, pankurid, värbajad, reisikorraldajad ja muud ABB nimel töötavad nõustajad). 

Pensionifondid, töö- ja tööstusorganisatsioonid ja ühinguid  

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool  

 

ABB ettevõtete või varade võimalikud või tegelikud omandajad 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kindla ettevõtte või kindlate varade hindamine või jaotises 4 kirjeldatud eesmärgid. 

Kohaldatavate õigusaktide või õigusliku menetluse alusel saajad, korrakaitse- või valitsusasutused jne. 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kui see on vajalik kohaldatavate õigusaktide alusel, valitsusasutuste õigustatud taotluse või kehtiva õigusliku nõude alusel. 

Teie isikuandmete kaitseks kasutusele võetud kaitsemeetmete teabe saate, kui esitate taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

7. Kui kaua teie isikuandmeid säilitame 

Kohustuslike õigusaktide põhjal peab ABB kindlaid isikuandmeid säilitama miinimumaja. Kohalike ettevõtetele kohaldatavate ja maksualaste õigusaktide alusel tuleb näiteks töölepingud, palga- ja tagasimaksete teave miinimumaja jooksul säilitada.  

Samas on kohaldatavate andmekaitseõigusaktide kohaselt nõutav, et isikuandmeid ei säilitataks tuvastataval kujul kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemiseks. IT-rakenduste ja poliitikate määramise kaudu tagame selle, et isikuandmed kustutatakse, kui neid enam vaja ei ole.  

Peetavate andmete säilitusaja teabe leiate meie dokumendihalduse direktiivist GD/LI-44 või kohalikust dokumendihalduse juhendist. Kohaldatava säilitusaja möödumisel kustutame turvaliselt teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, kui me selliseid isikuandmeid teatud asjaolude (nt seadusest tulenevate või regulatiivsete kohustuste või võimalike vaidluste lahendamise) tõttu säilitama ei pea.  

Teie isikuandmetele kehtiva säilitusaja kohta lisateabe saamiseks esitage taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

8. ABB süsteemide ja saitide turve ning jälgimine  

ABB suhtub andmeturbesse, sh teie teabesse ja ABB digitaalsetesse ettevõttevaradesse väga tõsiselt. ABB jaoks on selliste andmete kaitse vajalike meetmete abil ühine kohustus, mille täitmist oodatakse ka personalilt. Lisateavet turbemeetmete ja teie kohustuste kohta leiate lõppkasutaja turbepoliitikast

ABB süsteemide jälgimine 

Ärikaalutlustel ja IT-turbemeetmete säilitamiseks kogutakse, jälgitakse ja kasutatakse ABB süsteemide kasutamise teavet, sh telefonide (mobiil- ja tavatelefonide), arvutisüsteemide (sh meilisõnumite ja internetipääsu) ning nende isikliku kasutamise kohta vajaduse korral ABB süsteemi turbe tagamiseks ja ABB kontserni turbepoliitikatest tulenevatele nõuetele vastamiseks ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. ABB võib teie juurdepääsuandmeid näha, kui kasutate ABB IT- ja kommunikatsioonisüsteemide teenustele juurdepääsemiseks paroole ja sisselogimisnimesid.  

Jälgitakse ainult siis ja nii palju, kui see on seaduse kohaselt lubatud või nõutud ning ärieesmärkide saavutamiseks vajalik ja õigustatud. Kooskõlas jaotisega 7 säilitatakse saadud logifailid miinimumaja jooksul. Seda on vaja, et tuvastada väärkasutuskatseid ja muid turbejuhte. See teave on saadaval edasise uuringu ja järeltegevuse tarbeks. Seadusega ja ettevõtesiseste poliitikatega lubatud ulatuses võib tegutseda distsiplinaarkorras. 

Vajaduse korral võidakse teave üle anda politseile või muudele korrakaitseasutustele. Juurdlus viiakse läbi ja teave avaldatakse asjakohastele asutustele vaid seadusega lubatud ulatuses. 

9. Teie andmekaitseõigused 

 Teiega seotud teabe korral on teil teatud õigused. 

Andmekaitseõigused 

Mida see tähendab 

Andmetele juurdepääsemise õigus 

Teil on õigus taotleda ABB-lt teie kohta peetavate isikuandmete ülevaadet või eksemplari selle kohta. 

Andmete korrigeerimise õigus 

Võite taotleda teie kohta peetavate valede või mittetäielike andmete viivitamatut korrigeerimist.

Andmete kustutamise õigus 

Võite taotleda ebavajalike isikuandmete kustutamist, kui peame kohaldatavate õigusaktide alusel andmed kustutama või nende töötlemine pole seaduslik.

Andmete töötlemise piiramise õigus 

Teil on õigus kindlatel asjaoludel piirata isikuandmete töötlemist.  

Isikuandmete ülekandmise õigus 

Teil on õigus saada isikuandmed struktuurses ja masinloetavas vormis isiklikuks kasutamiseks või paluda meil need kolmandale poolele edastada.  

Andmete töötlemisest keeldumise õigus 

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemisest keelduda, kui me töötleme andmeid oma õigustatud huvidest lähtudes ja kui teie andmekaitseõigused on õigustatud huvi argumendist tähtsamad.  

Nõusoleku tagasivõtmise õigus 

Saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui ABB küsis teilt isikuandmete töötlemiseks nõusolekut. 

Teavitame teid, et eespool kirjeldatud õigused pole täielikud ja et teie taotlust ei saa iga kord tervikuna rahuldada. Näiteks ei saa me mõnikord teie isikuandmeid kustutada või nende töötlemist piirata, sest meil võib olla seadusest või lepingust tulenevaid kohustusi need isikuandmed säilitada.  

Andmekaitseõiguste kasutamist saate taotleda veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

10. Kontakt ja lisateave 

 Võtke ühendust kontserni andmekaitseametnikuga meiliaadressil privacy@abb.com või esitage kaebus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu, kui te soovite oma isikuandmetele juurde pääseda, eespool esitatud õigusi kasutada või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas ABB teie isikuandmeid töötleb või tunnete selle pärast muret.  

Teil on õigus esitada kaebus oma elu- või töökohariigi andmekaitseasutusele või otsida lahendust kohtu kaudu, kui te pole rahul meie vastusega, või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, või kui te usute, et andmekaitseseadusi (ja teie õigusi) on rikutud.  

Avaldamiskuupäev: 22. august 2019