Työntekijöiden tietosuojaseloste

1. Johdanto 

Tätä työntekijöiden tietosuojaselostetta (seloste) sovelletaan ABB-yhtymään kuuluvissa yhtiöissä, tarkoittaen ABB Ltd-yhtiötä ja jokaista sellaista yhtiötä, jossa ABB Ltd:llä suorasti tai epäsuorasti on enemmistöomistus tai määräysvalta. Se ABB-yhtiö, joka on työnantajasi (jäljempänä ABB tai me) vastaa henkilötietojesi käsittelystä ja valvoo tämän selosteen mukaisesti niiden käyttöä.  

Tietosuojaoikeuksiesi kunnioittaminen on yksi ABB:n prioriteeteista. Tässä selosteessa kerrotaan, miten käytämme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on niitä koskien.  

2. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä? 

ABB Ltd ja sen tytäryhtiöt vastaavat henkilötiedoistasi. Se ABB:n tytäryhtiö, joka on tämänhetkinen (tai aikaisempi) työnantajasi, on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ensisijainen rekisterinpitäjä. Muut ABB:n tytäryhtiöt saattavat myös vastaanottaa ja käsitellä henkilötietojasi, joko rekisterinpitäjän tai käsittelijän ominaisuudessa, jolloin tämä seloste pätee myös heihin. 

3. Kerättävät tietotyypit ja niiden käyttö 

Keräämme ja käytämme sellaisia sinua koskevia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteeseesi ABB:llä. Saatamme kerätä seuraavia henkilötietoryhmiä: 

 • Henkilökohtaiset tiedot ja tunnistetiedot, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, henkilökohtainen ja työosoite, henkilökohtainen ja työpuhelinnumero, henkilökohtainen ja työsähköposti sekä muut yhteystiedot, syntymäaika ja -maa. 

 • Perheeseen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvät henkilötiedot, kuten esimerkiksi sukupuoli, ikä, siviilisääty ja perhetilanne (mukaan lukien myös lähiomaisen nimi ja yhteystiedot).  

 • Työsuhteeseen liittyvät henkilötiedot, kuten esimerkiksi henkilönumero, allekirjoitus, tehtävänimike, veronumero, vakuutusnumero, asuinmaa, kansalaisuus, valokuva, yhteystiedot hätätilanteessa sekä passitiedot, työ- ja oleskelulupa, maahanmuuttostatus ja viisumin tiedot. 

 • Pätevyydet, kuten esimerkiksi pätevyydet ja todistukset, mukaan lukien tämänhetkiset ja aikaisemmat työtehtävät, koulutukset ja harjoittelut, ansioluettelo/CV, koulutus- ja työtodistukset; joissakin tapauksissa: suosittelijoiden yhteystiedot ja osaamisen arviointitulokset sekä haastattelun arvioinnit/palaute. 

 • Työhön ja työskentelyyn liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi asema, titteli, työsopimus, palkkatunnus, , esimies, palkkaryhmä, työsuoritushistoria, työsuhteen tila, poissaolotiedot, työaikakirjaukset, koulutustiedot, työsuoritus- ja kehitystavoitteet. Joissakin tapauksissa saatamme myös tallentaa osaamisarviointeja, turvallisuus- ja vaaratilanneraportteja sekä ammatilliseen palautteeseen liittyviä tietoja. 

 • Korvauksiin, lisiin, etuisuuksiin ja kuluihin liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi palkkaustiedot, palkkakuittitiedot, eläketiedot ja maksut, palkkaan liittymättömät edut, bonukset, korvaukset, osakeoptiot, huollettavat, edunsaajat tai vakuutuksen saajat, tiliotteet, kulukorvausvaatimukset ja kuitit, pankkitiedot, luottokortin tiedot, puhelinkulut ja vakuutustiedot. 

 • Sähköiset tunnistetiedot (jos työntekijällä on pääsyoikeudet tai kyseiset järjestelmät tai sovellukset vaikuttavat häneen), kuten esimerkiksi pääsylokit, IT- työvälineiden käyttö, laitetunnisteet (mobiililaitteiden tunnisteet, PC-tunniste jne.), rekisteröinti- ja sisäänkirjautumisvaltuutukset, IP-osoite, seuranta- ja analyysitiedot, tallenteet (esim. ääniviestit/puhelutallenteet), postaukset yrityksen alustoilla (esim. Yammer), salasanan palautustiedot, IT-tietoturvatyökalujen kautta saatavat tiedot. 

 • Talouteen liittyvät ja muut tiedot, kuten esimerkiksi pankkitilinnumero, luottotietotarkistukset, maksutiedot ja tilisiirrot, tutkimustiedot ja kurinpitohistoria. 

 • Muut henkilötiedot (saattavat käsittää alempana mainittuja erityisiä henkilötietoryhmiä), nimittäin ne tiedot, joita sinä tai muut (esim. työtoverit) voitte rekisteröidä järjestelmiimme, ohjelmiimme ja sovelluksiimme, kuten esimerkiksi yrityksen asiakirjoja, jossa on henkilötietoja (esim. kyselyitä, kysymyksiä, valituksia, tilauksia tai vastaavia merkintöjä; sähköposteja, raportteja, sopimuksia, esityksiä, pöytäkirjoja, työn tuloksia), valokuvia, kuvia ja/tai videoita. 

Alla mainittuja henkilötietotyyppejä kerätään ja käsitellään vain, jos ollenkaan, asuinmaassasi sovellettavien paikallisten lakien sallimissa rajoissa.  

 • Erityiset henkilötietoryhmät, esim.: 

  • kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön (esim. mikäli vaaditaan verotuksellisista syistä)

  • terveys- ja lääketieteelliset tiedot, mukaan lukien tiedot toiminnanvajavuudesta, erityiset työolosuhteet (esim. seisontapöydän käyttö) ja toimitiloissa tarvittavat lääketieteelliset laitteet, työtapaturma- ja ammattitautitiedot, tiedot matkalla tapahtuvaa hätätilannetta varten (veriryhmä, terveyshistoria, allergiat)

  • rotu tai etnisyys (esim. diversiteettitarkoituksiin)  

  • joissakin tapauksissa: ammattiyhdistyksen jäsenyys, poliittiset mielipiteet ja sukupuolielämä tai seksuaalinen suuntautuminen (esim. jos tutkittaisiin työsyrjintää). 

 • Tietoja rikosoikeudellisista tuomioista ja rikoksista, esim. rikostaustan tarkistamiseen liittyvät tiedot ja sanktiolistalla oloon liittyvät tiedot siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista rikostaustan tarkistamista, asiakkaan tunnistamista (tunne asiakkaasi, Know Your Customer, KYC)  sekä rahanpesulain (Anti Money Laundering, AML) velvoitteiden noudattamista varten.  

 • Siinä laajuudessa kuin on tarpeellista täyttääksemme velvoitteemme, tiedot jotka ovat saatavilla julkisesti avoimista lähteistä tai jotka on lakisääteisesti siirretty kolmansien osapuolten toimesta (esim. luottotietoyritys), esim. tiedot julkisissa ammatillisissa sosiaalisissa medioissa (esim. LinkedIn), taustan tarkastustiedot. 

Mikäli haluat tietoja jostakin henkilötietojen käsittelytoimenpiteestä, voit pyytää näitä tietoja osoitteessa www.abb.com/privacy

4. Miksi käytämme henkilötietojasi?

Käytämme yllä lueteltuja henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:  

 • henkilöstöjohtaminen mukaan lukien organisointi ja henkilöstöhallinto, työajanhallinta, henkilöstöhallinnon tehokkuuden parantaminen ja ylläpito, sisäinen työvoiman analysointi, raportointi ja suunnittelu 

 • hallinnoidaksemme henkilöstön siirtymistä muista tytäryhtiöistä sekä seuraajasuunnittelu 

 • palkanmaksun, korvausten ja etujen hallinta mukaan lukien henkilöstöedut ja palkkatietojen ylläpito, korvaukset mukaan lukien immateriaaliomaisuus, lisät, etuisuudet, vakuutukset, eläkkeet ja suoritusarvioinnit 

 • osaamisen johtaminen ja hankinta mukaan lukien rekrytointi, sopivuuden ja työkyvyn arviointi, taustatarkastukset ja pätevyyksien varmistaminen, suositusten pyytäminen ja antaminen 

 • osaamisen ja kehittämisen johtaminen mukaan lukien sertifioinnit, henkilöstön koulutus ja arviointi sekä työtyytyväisyyskyselyt 

 • työsuhteen alkamiseen ja loppumiseen liittyvät prosessit mukaan lukien sisäiset siirrot ja irtisanomiset 

 • sairaus- ja muiden poissaolojen sekä lomien hallinta 

 • sisäiset terveys- ja turvallisuusohjelmat mukaan lukien terveyttä ja turvallisuutta sekä työtapaturmia koskevat tiedot tai raportit sekä prosessien laadunhallinta 

 • matkojen ja kulujen hallinta sekä liikematkojen organisointi mukaan lukien matkustajien seuranta, jotta voidaan tarjota tukea turvallisuutta tai terveyttä koskevissa hätätapauksissa; matkaturvallisuutta, terveyttä ja turvallisuutta koskevien koulutusten tarjoaminen sekä vapaaehtoisesti vastaanotettavissa oleva apu hätätilanteissa 

 • velvollisuuksien suorittaminen ja tiettyjen oikeuksien käyttäminen työlainsäädännön ja sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön tai työehtosopimuksen puitteissa 

 • ABB:n organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä ABB:n edustaminen, mukaan lukien kaupparekisteriin merkityt asiat ja valtakirjojen antaminen 

 • ABB:n tapahtumien organisointi ja näiden tapahtumien dokumentointi, mukaan lukien sisäisten, muissa kuin markkinointitarkoituksissa järjestettävien kampanjoiden, tapahtumien ja tapaamisten hallinnointi ja organisointi 

 • ABB:n omaisuuden hallinta mukaan lukien kuvat ja videot, joissa esiintyy työntekijöitä tai muita henkilöitä ja jotka ovat ladattavissa ABB:n intranetissä, ABB:n verkkosivustolla jne. 

 • talous- ja jaettujen kirjanpitopalvelujen tuottamat tiedot raportteihin, myyntilasku- ja ostolaskuprosesseihin 

 • uudelleenorganisointi, liiketoimintayksiköiden ja yritysten hankinta ja myynti 

 • liiketoimintaraportit, tilastot ja analyysit 

 • sen valvonta ja auditointi, että työntekijät toimivat työpaikalla ABB:n yrityspolitiikan, sopimuksellisten velvoitteiden ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien kurinpidolliset toimenpiteet 

 • auditoinnit ja tarkastukset sekä viranomaismääräyksiin perustuvat tarkastukset kyseisten määräysten täyttämiseksi 

 • hallinto, riskit ja vaatimusten noudattaminen, mukaan lukien lakien, lainvalvontaviranomaisten, tuomioistuinten ja sääntelyelinten vaatimusten noudattaminen (kuten esimerkiksi asiakkaan tunnistamiseksi (tunne asiakkaasi, Know Your Customer, KYC) / rahanpesulain (Anti Money Laundering, AML) valvontavaatimusten noudattamiseksi), tullin ja globaalin kaupan vaatimustenmukaisuus, eturistiriidat ja turvallisuusvelvoitteet) sekä rikoksen ja vilpin tai kielletyn toiminnan ehkäiseminen, havaitseminen, tutkinta ja korjaus tai muulla tavoin laillisten oikeuksien suojaus sekä oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen ja puolustaminen 

 • asiakassuhteen hallinta, asiakastilausten käsittely ja asiakastuen antaminen, kyselyiden ja tietojen käsittely, arviointi ja niihin vastaaminen

 • toimittajien, urakoitsijoiden, neuvonantajien ja muiden asiantuntijoiden johtaminen mukaan lukien yhteydenpito, toimeksiantojen ja laskujen käsittely ja täyttäminen, sekä sopimuksen elinkaaren hallinta 

 • työsuoritusten ja tuotteiden sekä asiakirjoissa, kuten esim. piirustuksissa, ostotilauksissa, myyntitilauksissa, laskuissa ja raporteissa olevien viitteiden käyttäminen  

 • kulunvalvontajärjestelmä, jolla valvotaan sähköisesti sisäänpääsyä ja/tai poistumista sellaisissa kohteissa, joihin on rajoitettu pääsy, ja josta saadaan hätätilanteessa tietoon paikalla oleva henkilökunta 

 • tunkeutumisen havaitseminen mukaan lukien kolmannen osapuolen suorittama uhkien valvonta sekä ulkoisissa että sisäisissä turvallisuuspisteissä, ja työmaan kunnossapidon/automaatiojärjestelmien lisävalvontamonitorit 

 • tuotteiden, toimitilojen, palveluiden, järjestelmien, verkostojen, tietokoneiden ja tiedon ylläpito ja suojaaminen, turvallisuusuhkien sekä vilpin tai muun rikollisen tai vahingollisen toiminnan estäminen ja havaitseminen, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

 • IT-resurssien, mukaan lukien infrastruktuurin, hallinta käsittäen tietojen varmuuskopiot, tietojärjestelmien tuki- ja huoltotoimenpiteet sovellushallintaa varten, loppukäyttäjien tuki, testaus, kunnossapito, turvallisuus (poikkeamaan reagointi, riski, haavoittuvuus, rikkomuksiin reagointi), masterdata (ydintiedot) ja työpiste mukaan lukien käyttäjätilien hallinta, ohjelmistolisenssien luovutus, turvallisuus ja suorituksen testaus sekä liiketoiminnan jatkuvuus. 

Keräämme sinulta ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietyt sinulta kerätyt henkilötiedot koskevat lähiomaisiasi ja yhteyshenkilöitä hätätilanteessa. Näissä tapauksissa sinua pyydetään kertomaan tästä selosteesta näille henkilöille. 

Mikäli työskentelet kolmannen osapuolen tiloissa (esim. ABB:n asiakkaan toimipiste tai laitos), tämän kolmannen osapuolen saattaa olla tarpeellista käsitellä sinun henkilötietojasi heidän tarkoituksiaan varten, jolloin kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä. Tässä tapauksessa sinulle toimitetaan tai voit pyytää erillisen tietosuojaselosteen kyseiseltä rekisterinpitäjältä. 

Mitä tapahtuu, jos et toimita meille pyytämiämme tietoja? 

Kun kyse on työsuhteeseesi liittyvistä käsittelytoimenpiteistä (kuten yllä kuvatut), ABB ei pysty ylläpitämään asianmukaista työsuhdetta ilman tiettyjä henkilötietoja, ja voi olla, että et pysty käyttämään työntekijän oikeuksiasi, mikäli et toimita pyydettyjä henkilötietoja. Emme voi määrätä sinua antamaan meille henkilötietojasi, mutta otathan huomioon, että antamatta jättämisellä saattaa olla seurauksia, jotka voivat vaikuttaa työsuhteeseesi negatiivisesti, kuten esimerkiksi et voi käyttää laillisia oikeuksiasi, tai edes jatkaa työsuhdettasi. Aina, kun pyydämme sinua antamaan meille henkilötietojasi, ilmoitamme mitkä henkilötiedot ovat välttämättömiä ja mitkä henkilötiedot voidaan antaa vapaaehtoisesti.  

5. Oikeusperuste 

Nojaudumme seuraavaan oikeusperusteeseen käyttäessämme henkilötietojasi yllä kuvattuihin tarkoituksiin (osiossa 4), kuten sovellettavissa: 

 • Käsittelemme henkilötietojasi työsopimuksesi velvoitteiden täyttämiseksi sekä työehtosopimusten täyttämiseksi, tai osana ennakollisia toimenpiteitä työsuhteen ja siihen liittyvien sopimusten solmimiseksi.  

 • Joissakin tapauksissa nojaamme oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietojasi, mikäli omat yksityisyyden suojaan liittyvät etusi eivät syrjäytä oikeutettua etuamme. Tällaisia oikeutettuja etuja voivat olla: 

  • lakisääteisten, viranomaismääräyksien, standardien ja ABB:n sisäisten vaatimusten ja käytäntöjen noudattamisen varmistaminen, valvonta (esim. IT-järjestelmien kautta) ja tutkinta 

  • vilpillisen tai rikollisen toiminnan estäminen mukaan lukien tällaisen toiminnan tutkinta, ABB:n varojen, tuotteiden ja palvelujen väärinkäyttö sekä, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikein suhteutettua, verkko- ja tietoturvallisuuden varmistaminen 

  • henkilötietojen siirtäminen ABB-yhtymän sisällä sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten tarpeen mukaan, esim. keskitettyjen palvelujen tarjoamiseksi. 

Saat kopion tekemästämme arvioinnista, joka käsittelee meidän oikeutettua etuamme  henkilötietojesi käsittelyyn pyytämällä sitä osoitteessa www.abb.com/privacy

 • Joissakin tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, esimerkiksi perustuen työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön, korvauksiin, veroihin tai raportointiin liittyvien velvollisuuksien noudattamista varten, velvollisuuksiin yhteistyöstä viranomaisten kanssa tai lakisääteisiin säilytysaikoihin perustuen, jotta voimme suorittaa sopimukselliset velvoitteemme työnantajana. 

 • Poikkeuksellisissa olosuhteissa saatamme pyytää suostumustasi henkilötietojasi kerätessämme, kuten esimerkiksi valokuvia, viestintämateriaaleja ja tapahtumia varten. Mikäli pyydämme suostumustasi henkilötietojesi käyttämiseen tiettyyn tarkoitukseen, muistutamme sinua siitä, että voit perua suostumuksesi milloin tahansa, ja kerromme sinulle, miten voit tämän tehdä.  

Erityisten henkilötietoryhmiä käsittelemme vain sovellettavan lain sallimissa rajoissa ja: 

 • nimenomaisella suostumuksellasi tiettyihin lainmukaisiin toimenpiteisiin 

 • mikäli tarpeellista, työsuhde-, sosiaaliturva- tai sosiaalisen suojelun lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien käyttämiseksi, työehtosopimuksen valtuuttamana, tai perustuen ennaltaehkäisevään tai työlääketieteeseen ja/tai työkyvyn arviointiin 

 • mikäli tarpeellista, oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi. 

Käsittelemme rikosoikeudelliseen tuomioon ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja vain, mikäli tällainen käsittely on sallittua sovellettavan (paikallisen) lain puitteissa. 

6. Osapuolet, joille jaamme henkilötietojasi (EU:ssa ja Euroopan talousalueella sekä niiden ulkopuolella tai sen maan ulkopuolella, jossa työnantajasi sijaitsee) 

Jaamme henkilötietojasi muiden ABB:n tytäryhtiöiden ja kolmansien osapuolten kanssa ainoastaan silloin, kun se on tarpeen alempana olevassa taulukossa kuvailluissa tarkoituksissa. Mikäli jaamme henkilötietojasi tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle siten, että ne siirretään tai niihin pääsee käsiksi Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousaleen (ETA) ulkopuolelta tai sen maan ulkopuolelta, jossa työnantajasi sijaitsee, sovellamme aina asianmukaisia suojatoimenpiteitä suojataksemme henkilötietojasi. Esimerkkejä näistä suojatoimenpiteistä ovat Euroopan komission päätös tietosuojan tason riittävyydestä (lue täältä lisää), mallisopimuslausekkeet (lue täältä lisää), Privacy Shield -sertifiointi (lue täältä lisää) ja sitovat konsernin sisäiset säännöt, joita jotkin alihankkijoistamme soveltavat (lue täältä lisää). Olemme suorittaneet lisätoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi, mikäli tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle sekä työnantajasi sijaintimaan ulkopuolelle. Mikäli haluat saada yleiskäsityksen käytettävistä suojatoimenpiteistä, lähetä pyyntö osoitteessa www.abb.com/privacy

Vastaanottajaryhmä  

Vastaanottajan sijainti 

Tarkoitukset 

ABB-tytäryhtiöt ja alihankkijat 

Katso ABB:n tytäryhtiöiden luettelo 

Osiossa 4 kuvatut tarkoitukset, mukaan lukien henkilöstöjohtaminen, osaamisen johtaminen ja sisäisten koulutusten ja tapahtumien organisointi. 

ABB:n asiakkaat, jakelijat, edustajat ja muut liikekumppanit 

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma)

Osiossa 4 kuvatut tarkoitukset, mukaan lukien projektien toteuttaminen, auditointien suorittaminen, arvioinnit ja viranomaismääräyksiin perustuvat tarkastukset, asiakassuhteen hallinta sekä matkojen ja kulujen hallinta. 

Palveluntarjoajat  

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma) 

IT-palvelut, HR ja koulutus, palkkahallinnon   ja palkanmaksun käsittelijät, asiantuntija- ja neuvontapalvelut mukaan lukien kirjanpitäjät, auditoijat, juristit, vakuutuksenantajat, pankkiirit, rekrytoijat, matkanjärjestäjät ja muut neuvonantajat, jotka työskentelevät ABB:n toimeksiannosta. 

Eläkerahastot ja -säätiöt, ammattiliitot, teollisuus- ja työnantajajärjestöt

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma) 

Osiossa 4 kuvatut tarkoitukset. 

Potentiaaliset tai todelliset ABB:n liiketoiminnan tai omaisuuuden ostajat 

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma) 

Kyseisen liiketoiminnan tai omaisuuden arviointi tai osiossa 4 kuvatut tarkoitukset. 

Sovellettavan lain tai lakisääteisten prosessien mukaiset vastaanottajat, lainvalvonta- tai valtion viranomaiset jne. 

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma) 

Mikäli sovellettava laki niin vaatii tai viranomainen esittää lakiin perustuvan pyynnön tai muu pätevä laillinen vaatimus esitetään. 

Saat kopion niistä toimenpiteistä, joita käytämme suojaamaan henkilötietojasi, pyytämällä sitä osoitteessa www.abb.com/privacy.  

7. Miten kauan säilytämme henkilötietojasi? 

Pakottavaan lainsäädäntöön perustuen ABB:n on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja säädetyn vähimmäisajan verran. Esimerkiksi työsopimukset, palkanmaksutiedot ja tiedot hyvityksistä on säilytettävä paikallisen yritys- ja verolainsäädännön määrittämän vähimmäisajan verran.  

Sovellettavat tietosuojalait vaativat samanaikaisesti, että emme säilytä henkilötietoja tunnistettavassa muodossa pidempään kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten tiedot on kerätty. IT-sovellusten asetusten ja ohjeistuksemme avulla varmistamme, että henkilötietosi poistetaan, kun emme enää tarvitse niitä.  

Tietojen säilytysajat löytyvät täältä Records Management Directive GD/LI-44, tai ne on määritelty paikallisessa rekisterihallintoasetuksessa. Kun sovellettava säilytysaika on kulunut, joko poistamme henkilötietosi turvallisesti tai anonymisoimme ne, mikäli erityisolosuhteet, kuten esimerkiksi laeista tai viranomaismääräyksistä johtuvat velvoitteet tai potentiaalisten riitojen ratkaisu, eivät vaadi niiden säilytystä.  

Saat lisätietoja henkilötietoihisi sovellettavista säilytysajoista toimittamalla tiedustelun osoitteessa www.abb.com/privacy

8. ABB:n järjestelmien ja toimipaikkojen turvallisuus ja valvonta  

ABB suhtautuu erittäin vakavasti tietojensa turvallisuuteen, mukaan lukien sinun tietojesi ja ABB:n digitaalisen liiketoimintaomaisuuden turvallisuuteen. ABB näkee tämän jaettuna vastuuna, ja tekee tarvittavat toimenpiteet tällaisen tiedon turvallisuuden takaamiseksi ja odottaa, että sen henkilöstö toimii samoin. Voit lukea lisää suojatoimenpiteistämme ja vastuistasi täältä: End User Security Policy

ABB:n järjestelmien valvonta 

ABB:n järjestelmien käytöstä, mukaan lukien puhelimen (mobiili tai kiinteä) ja tietokonejärjestelmien käyttö, kerätään tietoja ja niiden käyttöä valvotaan liiketoiminnallisista syistä sekä IT-tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Tietoja käytetään tarpeen mukaan ABB:n järjestelmien turvaamiseksi ABB-yhtymän turvallisuusohjeistuksen mukaisesti sekä sovellettavaa lakia noudattaen. Mikäli kirjaudut ABB:n IT- ja viestintäjärjestelmissä palveluihin salasanalla ja käyttäjänimellä, saattaa tämä tarkoittaa, että ABB näkee pääsytietosi.  

Valvontaa suoritetaan vain, mikäli se on lain sallimaa tai vaatimaa ja vain sallitussa laajuudessa, ja edellyttäen, että se on lisäksi liiketoiminnallisista syistä perusteltua. Saatuja lokitiedostaja säilytetään osion 7 mukaisen vähimmäisajan verran. Tämä on tarpeellista, jotta väärinkäytösyritykset ja muut turvallisuuteen liittyvät tapahtumat voidaan havaita, ja jotta käytettävissä on tietoja tukemaan myöhempiä tutkimuksia ja niistä seuraavia toimenpiteitä. Lain ja sisäisten ohjeiden sallimassa laajuudessa voidaan ryhtyä kurinpidollisiin toimiin. 

Mikäli tarpeellista, tällainen tieto voidaan toimittaa poliisille tai muulle lainvalvontaviranomaiselle. Tarkastuksia saa tehdä ja tietoja asianmukaisille viranomaisille saa toimittaa vain lain sallimissa rajoissa. 

9. Sinun tietosuojaoikeutesi 

 Sinulla on tiettyjä oikeuksia, kun kyse on sinua koskevista tiedoista. 

Tietosuojaoikeudet 

Mitä ne tarkoittavat? 

Oikeus päästä tietoihin 

Sinulla on oikeus pyytää ABB:ltä hallussamme olevien henkilötietojesi yhteenvetoa tai kopiota. 

Oikeus oikaista tietojasi 

Voit pyytää hallussamme olevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen välitöntä oikaisua.  

Oikeus poistaa tietosi 

Voit pyytää, että henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita, mikäli sovellettava laki velvoittaa meitä poistamaan tiedot tai niiden käsittely on laitonta.  

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä erityissä olosuhteissa.  

Oikeus tietojen siirtämiseen 

Sinulla on oikeus saada tietosi jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa muodossa omiin tarkoituksiisi, tai pyytää meitä siirtämään tietosi kolmannelle osapuolelle.  

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tilanteessa, jossa käsittelymme perustuu oikeutettuun etuumme, ja edellyttäen, että sinun tietosuojaoikeutesi syrjäyttävät meidän perustelumme oikeutetulle edulle.  

Oikeus perua suostumus 

Mikäli ABB on pyytänyt sinulta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn, voit perua suostumuksesi milloin tahansa. 

 

Otathan huomioon, että yllä kuvaillut oikeudet eivät ole absoluuttisia, ja että vaatimukseesi ei voida aina suostua kokonaisuudessaan. Emme toisinaan voi esimerkiksi poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, sillä meillä voi olla oikeudellisia tai sopimuksellisia velvoitteita säilyttää tällaisia henkilötietoja.  

Voit pyytää minkä tahansa tietosuojaoikeutesi täytäntöönpanoa osoitteessa www.abb.com/privacy

10. Yhteystiedot ja lisätietoja 

Mikäli haluat saada pääsyn henkilötietoihisi, käyttää jotakin yllä mainittua oikeuttasi, tai mikäli sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyttä siitä, miten ABB käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä ABB-yhtymän tietosuojavastaavaan privacy@abb.com, tai toimita valituksesi osoitteeseen www.abb.com/privacy.  

Mikäli et ole tyytyväinen vastaukseemme tai olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus jättää valitus tietosuojavaltuutetulle asuin- tai työskentelymaassasi, tai vaatia korvausta oikeusteitse, mikäli olet sitä mieltä, että tietosuojalakeja (ja sinun oikeuksiasi) on mahdollisesti loukattu.  

Julkaisupäivämäärä: 21. elokuu 2019